ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาความคงทนของคอนกรีตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ปี พ.ศ. 2553
3 Simplified P-Delta and buckling analysis for inelastic flexibility-based beam-column elements
4 การศึกษาพฤติกรรมและการออกแบบคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง
5 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
6 โครงการ กำลังรับน้ำหนักบรรทุกโก่งเดาะของเสาปลายสอบ
ปี พ.ศ. 2552
7 แรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
8 กำลังแรงดึงแยกและโมดูลัสการแตกร้าวของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
9 กำลังรับน้ำหนักบรรทุกฌก่งเดาะของเสาปลายแหลม
10 คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
11 พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม
12 คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
13 พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าอในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
15 กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ปี พ.ศ. 2549
16 การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : จังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดใกล้เคียง
17 เทคนิคการประเมินสภาพและพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟ
ปี พ.ศ. 2548
18 เทคนิคการประเมินสภาพและพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟ
19 เทคนิคการประเมินสภาพและพฤติกรรมทางพลศาสตร์ ของสะพานรถไฟ