ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- เกรียงศักดิ์ เม่งอำพน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิวุฒิ หวังชัย 16
2 อานุภาพ วรรณคนาพล 11
3 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 10
4 ประจวบ ฉายบุ 8
5 จงกล พรมยะ 8
6 กานดา หวังชัย 6
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 5
8 สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 4
9 ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล 4
10 จารุวัลย์ แสงกระจ่าง 4
11 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4
12 สุดาพร ตงศิริ 3
13 จีรพร เพกเกาะ 3
14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2
15 บริษัท เอ็น. เอส. เว็ทซัพพลาย จำกัด 2
16 อรัญญา มโนสร้อย 2
17 กนกพร แสนเพชร 2
18 สาลิกา อริธชาติ 2
19 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 2
20 จีรเดช มโนสร้อย 2
21 งบประมาณแผ่นดิน 2
22 สุภาพ แสนเพชร 2
23 ยุทธนา สมิตะสิริ 2
24 สมบัติ สิงห์สี 2
25 ปานมุก วัชระปิยะโสภณ 2
26 ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน 2
27 ชนกันต์ จิตมนัส 2
28 พิษณุ วรรณธง 2
29 สุทัศน์ สุระวัง 1
30 วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 1
31 วิวัฒน์ หวังเจริญ 1
32 ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว 1
33 สิริยา หนูแดง 1
34 สุชาติ จูศิริ 1
35 ชาติชาย โขนงนุช 1
36 พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ 1
37 ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ 1
38 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
39 ชยากร ภูมาศ 1
40 เทพรัตน์ อิ้งเศรษฐพันธ์ 1
41 H. Stein 1
42 เกรียงศักดิ์ เพ่งอำพัน 1
43 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
44 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 1
45 ณัฐจีรา อินต๊ะใส 1
46 สุจินดา ศรีวัฒนะ 1
47 อุทยานวิทยาศาสตร์แม่โจ้ และบริษัทเชียงใหม่ วนัสนันท์ จำกัด 1
48 ยิ่งมณี ตระกูลพัว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 7
7 2552 15
8 2551 8
9 2550 14
10 2549 13
11 2548 3
12 2547 2
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 3
16 2543 2
17 2541 1
18 2540 1
19 2536 2
20 2535 2
21 2530 1
22 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ไส้อั่วปลาบึกสยามแม่โจ้อุดมด้วยโอเมก้า 3,6 และ 9
2 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
3 ไส้อั่วปลาบึกสยามแม่โจ้อุดมด้วยโอเมก้า 3, 6 และ9
4 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเตาเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชภัณฑ์แบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2557
5 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์ (ปี 2557)
6 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
7 แนวทางการเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
8 ระบบการเลี้ยงปลาบึกที่มีประสิทธิภาพ
9 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาบึกและปลาสวายเพื่อผลิตสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมเชิงพาณิชย์
10 ระบบการเลี้ยงปลาบึกที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2554
11 ระบบการเลี้ยงปลาบึกที่มีประสิทธิภาพ
12 ผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงปลาหนังลูกผสมเนื้อขาวเพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ปี พ.ศ. 2553
13 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่าง ๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
14 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสายพันธุ์ปลาบึกและปลาหนังเนื้อขาว
15 โครงการการสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่าง ๆ สำหรับการผสมเทียม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
16 การเจริญเติบโตและพันธุกรรมปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการส่งออก
17 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอัลตราโซนิคเพื่อการกำจัดสาหร่ายพิษ ในแหล่งน้ำของประเทศไทย : ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัว และการปล่อยสารพิษไมโครซิสติน ของ Microcystis sp. ที่บำบัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิค
18 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
19 ฝายต้นน้ำลำธารกับการกักเก็บตะกอนบ้านทุ่งยาว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
20 การเจริญเติบโตและพันธุกรรมปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อการเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการส่งออก
21 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอัลตราโซนิคเพื่อการกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของประเทศไทย : ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัวและการปล่อยสารพิษไมโครซิสตินของ Microcystis sp. ที่บำบัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิค
22 การศึกษาระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชัง โครงการใหญ่ การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
23 การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
24 ผลของระบบการเลี้ยงต่อการกำจัดกลิ่นโคลนในปลานิล
25 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง (Pueraria mirifica)
26 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
27 ระบบการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1-2 ปี ในบ่อดินเพื่อการค้า
28 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยงและการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ โครงการใหญ่ การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
29 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน โครงการใหญ่ การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
30 การเจริญเติบโต เอนไซม์ และประสิทธิภาพการย่อยอาหารของปลาบึก ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการค้า
31 การเจริญเติบโตและพันธุกรรมปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการส่งออก
32 การเจริญเติบโตและพันธุกรรมปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อการเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการส่งออก
33 การศึกษาการเลี้ยงปลาบึกด้วยอาหารเม็ดผสมสาหร่ายสไปรูลินา ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพของเนื้อปลาและการเจริญพันธุ์
34 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
35 ผลของ Growth hormone analog ต่อการเติบโต และการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาบึก
36 ระบบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาบึก
37 ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการผสมเทียมผลิตสายพันธุ์ปลาบึกรุ่นที่ 2 (F2) และการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
38 ผลของรังสีอุลตราไวโอเลตต่อตัวอ่อนปลาและกบ
39 ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อการผลิตสายพันธุ์ปลาบึก
40 ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการผสมเทียมผลิตสายพันธุ์ปลาบึกรุ่นที่ 2 (F2) และการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
41 ระบบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาบึก
42 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
43 ระบบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาบึก
44 ระบบการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1-2 ปี ในบ่อดินเพื่อการค้า
45 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปี 2550)
46 ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดิน
47 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
48 ผลของรังสีอุลตราไวโอเลตต่อตัวอ่อนปลาและกบ
49 โครงการการสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่าง ๆ สำหรับการผสมเทียม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
50 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมนMethytestosteroneและกวาวเครือแดง
51 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมนMethytestosterone และกวาวเครือแดง (Puerarea mirifica)
52 ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดิน
53 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
54 ระบบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาบึก
55 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยง และการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
56 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2549
57 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
58 ผลของระบบการเลี้ยงต่อการกำจัดกลิ่นโคลนในปลานิล
59 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง (Pueraria mirifica)
60 การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
61 การเก็บน้ำเชื้อปลาบึกแช่แข็ง
62 การศึกษาระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชัง โครงการใหญ่ การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
63 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยงและการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ โครงการใหญ่ การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
64 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน โครงการใหญ่ การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
65 การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึกจากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
66 การเก็บน้ำเชื้อปลาบึกแช่แข็ง
67 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง(Pueraria mirifica)
68 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
69 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้ โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง [Pueraria mirifica]
ปี พ.ศ. 2548
70 การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึกจากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
71 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมน
72 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2547
73 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
74 การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึกจากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2546
75 การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึก จากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2545
76 การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึกจากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2544
77 การติดตามสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
78 การผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปลาจากน้ำเชื้อแช่แข็ง
79 การติดตามสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
80 การสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของ - ปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ (ปี 2543)
81 การสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของ - ปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2541
82 การผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปลาจากน้ำเชื้อแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2540
83 อัตราการปล่อยปลานิลเพศผู้ (Oreochromis niloticus) ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2536
84 อัตราการปล่อยปลานิลเพศผู้ (Oreochromis niloticus) ในนาข้าว
85 อัตราการปล่อยปลานิลเพศผู้ (Oreochromis niloticus) ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2535
86 แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาตูหนาและปลาบึกในบ่อดิน
87 การศึกษาอัตราการปล่อยปลานิลเพศผู้ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2530
88 การทดลองเลี้ยงปลานิลในนาข้าวโดยใช้ยาจากตลาดและปุ๋ยเคมี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
89 การเจริญเติบโต เอนไซม์ และประสิทธิภาพการย่อยอาหารของปลาบึก ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการค้า
90 การผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปลาจากเซลสืบพันธุ์แช่แข็ง