ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- เกรียงศักดิ์ เม่งอำพน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิวุฒิ หวังชัย 16
2 อานุภาพ วรรณคนาพล 11
3 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 10
4 ประจวบ ฉายบุ 8
5 จงกล พรมยะ 8
6 กานดา หวังชัย 6
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 5
8 จารุวัลย์ แสงกระจ่าง 4
9 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4
10 สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 4
11 ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล 4
12 สุดาพร ตงศิริ 3
13 จีรพร เพกเกาะ 3
14 พิษณุ วรรณธง 2
15 ชนกันต์ จิตมนัส 2
16 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 2
17 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2
18 งบประมาณแผ่นดิน 2
19 ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน 2
20 บริษัท เอ็น. เอส. เว็ทซัพพลาย จำกัด 2
21 ยุทธนา สมิตะสิริ 2
22 อรัญญา มโนสร้อย 2
23 สมบัติ สิงห์สี 2
24 กนกพร แสนเพชร 2
25 จีรเดช มโนสร้อย 2
26 สาลิกา อริธชาติ 2
27 สุภาพ แสนเพชร 2
28 ปานมุก วัชระปิยะโสภณ 2
29 สุทัศน์ สุระวัง 1
30 วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 1
31 วิวัฒน์ หวังเจริญ 1
32 ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว 1
33 สิริยา หนูแดง 1
34 สุชาติ จูศิริ 1
35 ชาติชาย โขนงนุช 1
36 พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ 1
37 ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ 1
38 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
39 ชยากร ภูมาศ 1
40 เทพรัตน์ อิ้งเศรษฐพันธ์ 1
41 H. Stein 1
42 เกรียงศักดิ์ เพ่งอำพัน 1
43 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
44 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 1
45 ณัฐจีรา อินต๊ะใส 1
46 สุจินดา ศรีวัฒนะ 1
47 อุทยานวิทยาศาสตร์แม่โจ้ และบริษัทเชียงใหม่ วนัสนันท์ จำกัด 1
48 ยิ่งมณี ตระกูลพัว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 5
7 2552 3
8 2551 4
9 2550 9
10 2549 5
11 2548 3
12 2547 2
13 2546 1
14 2544 2
15 2543 2
16 2536 1
17 2535 2
18 2530 1
19 543 85
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ไส้อั่วปลาบึกสยามแม่โจ้อุดมด้วยโอเมก้า 3,6 และ 9
2 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
3 ไส้อั่วปลาบึกสยามแม่โจ้อุดมด้วยโอเมก้า 3, 6 และ9
ปี พ.ศ. 2557
4 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์ (ปี 2557)
5 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
6 แนวทางการเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
7 ระบบการเลี้ยงปลาบึกที่มีประสิทธิภาพ
8 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาบึกและปลาสวายเพื่อผลิตสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมเชิงพาณิชย์
9 ระบบการเลี้ยงปลาบึกที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2554
10 ระบบการเลี้ยงปลาบึกที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2553
11 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่าง ๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
12 การเจริญเติบโตและพันธุกรรมปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการส่งออก
13 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอัลตราโซนิคเพื่อการกำจัดสาหร่ายพิษ ในแหล่งน้ำของประเทศไทย : ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัว และการปล่อยสารพิษไมโครซิสติน ของ Microcystis sp. ที่บำบัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิค
14 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
15 ฝายต้นน้ำลำธารกับการกักเก็บตะกอนบ้านทุ่งยาว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
16 การเจริญเติบโตและพันธุกรรมปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อการเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการส่งออก
17 การศึกษาการเลี้ยงปลาบึกด้วยอาหารเม็ดผสมสาหร่ายสไปรูลินา ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพของเนื้อปลาและการเจริญพันธุ์
18 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
19 ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการผสมเทียมผลิตสายพันธุ์ปลาบึกรุ่นที่ 2 (F2) และการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
20 ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการผสมเทียมผลิตสายพันธุ์ปลาบึกรุ่นที่ 2 (F2) และการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
21 ระบบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาบึก
22 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
23 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปี 2550)
24 ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดิน
25 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
26 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมนMethytestosterone และกวาวเครือแดง (Puerarea mirifica)
27 ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดิน
28 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
29 ระบบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาบึก
30 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยง และการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
31 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2549
32 การเก็บน้ำเชื้อปลาบึกแช่แข็ง
33 การเก็บน้ำเชื้อปลาบึกแช่แข็ง
34 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง(Pueraria mirifica)
35 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
36 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้ โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง [Pueraria mirifica]
ปี พ.ศ. 2548
37 การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึกจากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
38 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมน
39 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2547
40 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
41 การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึกจากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2546
42 การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึก จากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2544
43 การติดตามสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
44 การติดตามสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
45 การสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของ - ปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ (ปี 2543)
46 การสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของ - ปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2536
47 อัตราการปล่อยปลานิลเพศผู้ (Oreochromis niloticus) ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2535
48 แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาตูหนาและปลาบึกในบ่อดิน
49 การศึกษาอัตราการปล่อยปลานิลเพศผู้ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2530
50 การทดลองเลี้ยงปลานิลในนาข้าวโดยใช้ยาจากตลาดและปุ๋ยเคมี