ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ เตมีย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสร้างภาพ 3 มิติและการส่งผ่านด้วยอุปกรณ์เชิงแสงวงแหวนแพนด้า
ปี พ.ศ. 2559
2 การจำลองวิธีการตรวจวัดสัญญาณของการแสดงท่าทางบนใบหน้าโดยใช้วงจรการสั่นพ้องวงแหวนแบบแพนด้า
3 ศึกษาความเพียงพอและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2558
4 การสร้างสัญญาณ WGM ระดับเทร่าเฮิร์ตด้วย Micro-Conjugate Mirror เพื่อการตรวจติดตามและการประมวลผลสญัญาณเซลลส์มองในรูปแบบ 3 มิติ
5 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
6 ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
7 การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
8 เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท
ปี พ.ศ. 2555
9 การค้นหาความรู้จากข้อมูลทางการแพทย์ด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท
ปี พ.ศ. 2554
10 การค้นหาความรู้จากข้อมูลทางการแพทย์ด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท
ปี พ.ศ. 2553
11 กำหนดระดับความผิดปกติด้วยวิธีการเซลฟ์ออร์แกนไนสซิ่งแม็พสำหรับระบบตรวจจับการบุกรุก
12 ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อรอยเลื่อนของแผ่นดินบริเวณเขื่อน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2552
13 กำหนดระดับความผิดปกติด้วยวิธีการเซลฟ์ออร์แกนไนสซิ่งแม็พสำหรับระบบตรวจจับการบุกรุก
ปี พ.ศ. 2528
14 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบเสียงสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา 1 เรื่องเครื่องฉายภาพกับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์