ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 วิมล เหมะจันทร 3
11 ศศิธร คณะรัตน์ 3
12 สารี วิรุฬหผล 3
13 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
14 เล็ก อัศวพลังชัย 3
15 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
16 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
17 สุมา เมืองใย 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
20 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
21 สงคราม เหลืองทองคำ 2
22 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
23 นวรัตน์ จารุจินดา 2
24 Sumphan Wongseripipatana 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
27 Supa Chantharasakul 1
28 วัฒนชัย สมิทธากร 1
29 Panee Boonthavi 1
30 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
31 Garnpimol C. Ritthidej 1
32 Kittisak Likhitwitayawuid 1
33 บรรจง คณะวรรณ 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 Puttipongse Varavudhi 1
36 Kitpramuk Tantayaporn 1
37 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
38 Naiyana Chaiyabutr 1
39 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
40 Vimolmas Lipipun 1
41 มยุรี ตันติสิระ 1
42 Ampa Luiengpirom 1
43 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 Srilert Chotpantarat 1
46 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
47 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
48 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
49 Chalermpol Leevailoj 1
50 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
51 Boonchai Sangpetngam 1
52 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
53 ละอองทิพย์ เหมะ 1
54 Vanida Chantarateptawan 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
60 ศิริชัย ศิริกายะ 1
61 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
62 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
63 Wilai Anomasiri 1
64 ชอุ่ม มลิลา 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 Pantharee Boonsatorn 1
71 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
72 Acom Sornsute 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
77 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 Pornpimol Muanjai 1
80 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
81 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
82 Thada Jirajaras 1
83 เอกชัย อดุลยธรรม 1
84 นภสร โกวรรธนะกุล 1
85 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
86 พรรณี กาญจนพลู 1
87 Chakkaphan Sutthirat 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
91 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
92 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
95 ประคอง ชอบเสียง 1
96 Yeshey Penjor 1
97 กำจัด มงคลกุล 1
98 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
102 ๋Janes, Gavin W. 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
106 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
107 Suchin Arunsawatwong 1
108 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
109 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
110 กฤติกา ชินพันธ์ 1
111 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
112 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
113 สมชัย วัฒนการุณ 1
114 กระมล ทองธรรมชาติ 1
115 อรพิน ยิ่งยง 1
116 อวย เกตุสิงห์ 1
117 Varunee Padmasankh 1
118 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
119 ไววิทย์ พุทธารี 1
120 Walaisiri Muangsiri 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 สรชัย พิศาลบุตร 1
123 ประธาน ดาบเพชร 1
124 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
127 Chonticha Srisawang 1
128 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
129 Jittima Chatchawansaisin 1
130 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
131 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 วินัย งามแสง 1
134 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
135 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
136 Chayaporn Supachartwong 1
137 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
138 Chariya Uiyyasathian 1
139 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
140 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
141 Waraporn Siriterm 1
142 สิทธิพร แอกทอง 1
143 Anawatch Mitpratan 1
144 Kasidit Nootong 1
145 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
146 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
147 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
149 วรรณี ศิลปอาชา 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
151 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
152 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
155 คัคนางค์ มณีศรี 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
158 Somying Tumwasorn 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
160 อุทัย บุญประเสริฐ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
162 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
164 วิไล ชินธเนศ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
167 สายฝน ควรผดุง 1
168 สิริพร สิวราวุฒิ 1
169 สมพร พรมดี 1
170 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
171 วาสนา เสียงดัง 1
172 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
173 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
174 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
175 สุธนา วิเศษสังข์ 1
176 สุวิชา ทองสิมา 1
177 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
178 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
179 ธวัชชัย สันติสุข 1
180 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
181 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
182 วัลลภ แย้มเหมือน 1
183 พัชรี อังกุระ 1
184 สำเริง แย้มโสภี 1
185 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2543 2
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2537 1
8 2535 1
9 2534 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 1
13 2529 1
14 2528 3
15 2525 2
16 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2543
3 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
4 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2541
5 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
8 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
10 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
11 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
12 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
13 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2531
14 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
15 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
16 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
19 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
20 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2525
21 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
22 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย