ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
11 วิมล เหมะจันทร 3
12 ศศิธร คณะรัตน์ 3
13 เล็ก อัศวพลังชัย 3
14 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
15 สารี วิรุฬหผล 3
16 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
17 สุมา เมืองใย 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
20 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
21 สงคราม เหลืองทองคำ 2
22 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
23 นวรัตน์ จารุจินดา 2
24 นภสร โกวรรธนะกุล 1
25 Phanphen Wattanaarsakit 1
26 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
27 กำจัด มงคลกุล 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 สุมิตรา พูลทอง 1
30 Yeshey Penjor 1
31 วินัย งามแสง 1
32 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 Chayaporn Supachartwong 1
35 สิทธิพร แอกทอง 1
36 Anawatch Mitpratan 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 Jittima Chatchawansaisin 1
40 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
41 Chonticha Srisawang 1
42 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
43 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
44 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
47 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
48 Kitpramuk Tantayaporn 1
49 Puttipongse Varavudhi 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 Naiyana Chaiyabutr 1
52 Sompol Sanguanrungsirikul 1
53 Kasidit Nootong 1
54 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 ประคอง ชอบเสียง 1
57 ชอุ่ม มลิลา 1
58 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
59 Chakkaphan Sutthirat 1
60 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
61 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
62 พรรณี กาญจนพลู 1
63 ๋Janes, Gavin W. 1
64 กฤติกา ชินพันธ์ 1
65 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
66 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
67 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
68 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
69 Pornpimol Muanjai 1
70 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 Thada Jirajaras 1
73 เอกชัย อดุลยธรรม 1
74 Acom Sornsute 1
75 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 กมลชนก ยวดยง 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 Thanathon Sesuk 1
81 Pantharee Boonsatorn 1
82 ศุกันยา ห้วยผัด 1
83 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
84 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
85 ประธาน ดาบเพชร 1
86 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
87 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
88 สมชัย วัฒนการุณ 1
89 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
90 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
91 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
92 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
93 Chariya Uiyyasathian 1
94 กระมล ทองธรรมชาติ 1
95 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
96 อรพิน ยิ่งยง 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 สรชัย พิศาลบุตร 1
99 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
100 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 Suchin Arunsawatwong 1
104 Waraporn Siriterm 1
105 Panee Boonthavi 1
106 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
116 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
117 คัคนางค์ มณีศรี 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
119 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
121 วรรณี ศิลปอาชา 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
123 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
125 สำเริง แย้มโสภี 1
126 พัชรี อังกุระ 1
127 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
128 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
129 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
130 ไววิทย์ พุทธารี 1
131 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
132 Rajalida Lipikorn 1
133 Walaisiri Muangsiri 1
134 Varunee Padmasankh 1
135 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
136 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
137 สุธนา วิเศษสังข์ 1
138 สุวิชา ทองสิมา 1
139 วัลลภ แย้มเหมือน 1
140 สมพร พรมดี 1
141 สิริพร สิวราวุฒิ 1
142 วาสนา เสียงดัง 1
143 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
144 สายฝน ควรผดุง 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
146 วิไล ชินธเนศ 1
147 Wilai Anomasiri 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
152 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
156 Supa Chantharasakul 1
157 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 บรรจง คณะวรรณ 1
160 Garnpimol C. Ritthidej 1
161 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
162 Kittisak Likhitwitayawuid 1
163 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
164 Sumphan Wongseripipatana 1
165 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
166 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
167 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
168 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
169 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
171 Somying Tumwasorn 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
173 อุทัย บุญประเสริฐ 1
174 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
175 Boonchai Sangpetngam 1
176 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
177 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
178 Vanida Chantarateptawan 1
179 ศิริชัย ศิริกายะ 1
180 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
181 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
182 Chalermpol Leevailoj 1
183 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
184 Srilert Chotpantarat 1
185 มยุรี ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2543 2
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2537 1
8 2535 1
9 2534 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 1
13 2529 1
14 2528 3
15 2525 2
16 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2543
3 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
4 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2541
5 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
8 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
10 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
11 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
12 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
13 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2531
14 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
15 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
16 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
19 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
20 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2525
21 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
22 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย