ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
11 วิมล เหมะจันทร 3
12 ศศิธร คณะรัตน์ 3
13 เล็ก อัศวพลังชัย 3
14 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
15 สารี วิรุฬหผล 3
16 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
17 สุมา เมืองใย 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
20 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
21 สงคราม เหลืองทองคำ 2
22 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
23 นวรัตน์ จารุจินดา 2
24 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
25 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 Kitpramuk Tantayaporn 1
28 Naiyana Chaiyabutr 1
29 Sompol Sanguanrungsirikul 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 พรรณี กาญจนพลู 1
34 ชอุ่ม มลิลา 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
41 Chakkaphan Sutthirat 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
44 Supa Chantharasakul 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 Panee Boonthavi 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 Wilai Anomasiri 1
50 Jaitip Paiboon 1
51 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
52 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
53 รุ่งราวี ทองกันยา 1
54 Kittisak Likhitwitayawuid 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 บรรจง คณะวรรณ 1
57 มยุรี ตันติสิระ 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 Garnpimol C. Ritthidej 1
60 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
61 Sumphan Wongseripipatana 1
62 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
63 Ampa Luiengpirom 1
64 Chonticha Srisawang 1
65 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
72 Chariya Uiyyasathian 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 กฤติกา ชินพันธ์ 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 สรชัย พิศาลบุตร 1
77 ประธาน ดาบเพชร 1
78 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
79 อวย เกตุสิงห์ 1
80 อรพิน ยิ่งยง 1
81 Suchin Arunsawatwong 1
82 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
83 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 Waraporn Siriterm 1
86 Phanphen Wattanaarsakit 1
87 วินัย งามแสง 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 นภสร โกวรรธนะกุล 1
90 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
91 Yeshey Penjor 1
92 กำจัด มงคลกุล 1
93 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
94 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
95 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
96 สิทธิพร แอกทอง 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 Kasidit Nootong 1
99 Chayaporn Supachartwong 1
100 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
103 Jittima Chatchawansaisin 1
104 สุมิตรา พูลทอง 1
105 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
106 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
107 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
108 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
111 ไววิทย์ พุทธารี 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 Varunee Padmasankh 1
114 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
115 วาสนา เสียงดัง 1
116 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
117 วัลลภ แย้มเหมือน 1
118 พัชรี อังกุระ 1
119 สำเริง แย้มโสภี 1
120 สุวิชา ทองสิมา 1
121 สุธนา วิเศษสังข์ 1
122 สายฝน ควรผดุง 1
123 สิริพร สิวราวุฒิ 1
124 สมพร พรมดี 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Acom Sornsute 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 Thada Jirajaras 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
143 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
144 กมลชนก ยวดยง 1
145 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
146 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
147 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
148 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
149 Boonchai Sangpetngam 1
150 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
152 อุทัย บุญประเสริฐ 1
153 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
154 Somying Tumwasorn 1
155 Chalermpol Leevailoj 1
156 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
157 ศิริชัย ศิริกายะ 1
158 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
159 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
160 Vanida Chantarateptawan 1
161 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
162 Srilert Chotpantarat 1
163 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
164 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
166 วิไล ชินธเนศ 1
167 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
171 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
172 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
173 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
174 ธวัชชัย สันติสุข 1
175 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
176 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
177 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
178 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
180 คัคนางค์ มณีศรี 1
181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
182 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
184 วรรณี ศิลปอาชา 1
185 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2544 3
4 2543 5
5 2542 3
6 2541 3
7 2540 4
8 2539 6
9 2537 2
10 2536 1
11 2535 3
12 2534 4
13 2532 3
14 2531 3
15 2530 1
16 2529 1
17 2528 4
18 2526 1
19 2525 2
20 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อเยื่อ จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2544
3 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
4 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมโค
5 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติลัยโซซัยม์ และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9"
ปี พ.ศ. 2543
6 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
7 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะคกค้างในน้ำนมโค
8 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติลัยโซซัยม์ และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9"
9 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อเยื่อ จากไก่และสุกร
10 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2542
11 คุณภาพนมสดสเตอริไลส์และนมยูเอชทีระหว่างการเก็บรักษา
12 อุบัติการของเชื้อซาลโมเนลล่าในไก่และผลิตภัณฑ์
13 อายุการเก็บของนมพาสเจอร์ไรซ์และชนิดของเชื้อที่โตในความเย็น
ปี พ.ศ. 2541
14 ลักษณะทางชีวเคมี การต้านยา การถ่ายทอดการต้านยาและพลาสมิค ของซาลโมเนลล่า เอนเตอร์ลัยติดิส ที่แยกได้จากคนและไก่ในประเทศไทย
15 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม
16 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
17 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
18 ลักษณะทางชีวเคมี การต้านยา การถ่ายทอดการต้านยาและพลาสมิค ของซาลโมเนลล่า เอนเตอร์ลัยติดิส ที่แยกได้จากคนและไก่ในประเทศไทย
19 ประสิทธิภาพของคลอรีน ไตรโซเดียมฟอสเฟต และกรดอินทรีย์ ต่อเชื้อซาลโมเนลล่าในเนื้อไก่
20 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
21 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
22 ประสิทธิภาพของคลอรีน ไตรโซเดียมฟอสเฟต และกรดอินทรีย์ ต่อเชื้อซาลโมเนลล่าในเนื้อไก่
23 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม
24 อายุการเก็บของนมพาสเจอร์ไรซ์และชนิดของเชื้อที่โตในความเย็น
25 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่าในไก่กระทง ด้วยวิธี Competitive Exclusion
26 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
27 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
28 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่าในไก่กระทง ด้วยวิธี Competitive Exclusion
ปี พ.ศ. 2536
29 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
30 อุบัติการของเชื้อซาลโมเนลล่าในไก่และผลิตภัณฑ์
31 การจำแนกชนิดและการศึกษาความเป็นพิษของไดโนแฟลคเจลเลต Alexandrium ที่พบในอ่าวไทย
32 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
33 การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม
34 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ดการเจริญเติบโตของเชื้อพาสเตอเรลล่ามัสโตซิด้าในอาหารเหลวชนิดต่าง ๆ
35 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับของแอ๊คกลูตินินในเป็ด หลังฉีดด้วยวัคซีนอหิวาต์เป็ดที่ผสมด้วยแอ๊คจูแวนท์ (การศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนที่ผสมด้วยแอ๊ดจูแวนท์)
36 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
37 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
38 การสำรวจหาเชื้อ Enteropathogenic Bacteria และ Microbial Indicator ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงกรุงเทพมหานคร)
39 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ด สำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีย์ของวัคซีนกาฬโรคเป็ดชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในเป็ด
ปี พ.ศ. 2531
40 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
41 สถานภาพ และศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับ สัตว์ รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
42 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
43 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
44 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
45 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
46 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
47 สถานภาพ และศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับ สัตว์ รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
48 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2526
49 การสำรวจหาเชื้อ Enteropathogenic Bacteria และ Microbial Indicator ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงกรุงเทพมหานคร)
ปี พ.ศ. 2525
50 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
51 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม
53 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ดการเจริญเติบโตของเชื้อพาสเตอเรลล่ามัสโตซิด้าในอาหารเหลวชนิดต่าง ๆ
54 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ด สำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีย์ของวัคซีนกาฬโรคเป็ดชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในเป็ด
55 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับของแอ๊คกลูตินินในเป็ด หลังฉีดด้วยวัคซีนอหิวาต์เป็ดที่ผสมด้วยแอ๊คจูแวนท์ (การศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนที่ผสมด้วยแอ๊ดจูแวนท์)
56 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
57 คุณภาพนมสดสเตอริไลส์และนมยูเอชทีระหว่างการเก็บรักษา