ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 วิมล เหมะจันทร 3
11 ศศิธร คณะรัตน์ 3
12 สารี วิรุฬหผล 3
13 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
14 เล็ก อัศวพลังชัย 3
15 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
16 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
17 สุมา เมืองใย 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
20 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
21 สงคราม เหลืองทองคำ 2
22 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
23 นวรัตน์ จารุจินดา 2
24 บรรจง คณะวรรณ 1
25 มยุรี ตันติสิระ 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 Garnpimol C. Ritthidej 1
28 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
29 Sumphan Wongseripipatana 1
30 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
35 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
36 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
37 Kittisak Likhitwitayawuid 1
38 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 Puttipongse Varavudhi 1
42 Kitpramuk Tantayaporn 1
43 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
44 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
45 ศิริชัย ศิริกายะ 1
46 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
47 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
48 Vanida Chantarateptawan 1
49 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
50 Srilert Chotpantarat 1
51 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
54 กาญจนา แก้วเทพ 1
55 วัฒนชัย สมิทธากร 1
56 Panee Boonthavi 1
57 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
58 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
59 Wilai Anomasiri 1
60 Jaitip Paiboon 1
61 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 Supa Chantharasakul 1
64 Yeshey Penjor 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 Acom Sornsute 1
71 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
72 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
73 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
79 เอกชัย อดุลยธรรม 1
80 Thada Jirajaras 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
84 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 ๋Janes, Gavin W. 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
91 พรรณี กาญจนพลู 1
92 Chakkaphan Sutthirat 1
93 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
94 รุ่งราวี ทองกันยา 1
95 สุมิตรา พูลทอง 1
96 Phanphen Wattanaarsakit 1
97 วินัย งามแสง 1
98 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
99 นภสร โกวรรธนะกุล 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
102 กำจัด มงคลกุล 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
105 วิไล ชินธเนศ 1
106 อวย เกตุสิงห์ 1
107 สรชัย พิศาลบุตร 1
108 ประธาน ดาบเพชร 1
109 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
110 อรพิน ยิ่งยง 1
111 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
112 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
113 Suchin Arunsawatwong 1
114 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
115 Rajalida Lipikorn 1
116 Walaisiri Muangsiri 1
117 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
122 Varunee Padmasankh 1
123 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 กฤติกา ชินพันธ์ 1
126 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
127 สิทธิพร แอกทอง 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 Kasidit Nootong 1
130 Chayaporn Supachartwong 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
134 Jittima Chatchawansaisin 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
138 สมชัย วัฒนการุณ 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 Chariya Uiyyasathian 1
144 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
145 วาสนา เสียงดัง 1
146 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
148 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
150 คัคนางค์ มณีศรี 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
152 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
154 วรรณี ศิลปอาชา 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
156 อุทัย บุญประเสริฐ 1
157 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
158 Boonchai Sangpetngam 1
159 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
160 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
161 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
163 Somying Tumwasorn 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
165 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
166 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
167 วัลลภ แย้มเหมือน 1
168 พัชรี อังกุระ 1
169 สำเริง แย้มโสภี 1
170 สุวิชา ทองสิมา 1
171 สุธนา วิเศษสังข์ 1
172 สายฝน ควรผดุง 1
173 สิริพร สิวราวุฒิ 1
174 สมพร พรมดี 1
175 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
176 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
177 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
181 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
182 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
183 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
184 ธวัชชัย สันติสุข 1
185 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2544 3
4 2543 5
5 2542 3
6 2541 3
7 2540 4
8 2539 6
9 2537 2
10 2536 1
11 2535 3
12 2534 4
13 2532 3
14 2531 3
15 2530 1
16 2529 1
17 2528 4
18 2526 1
19 2525 2
20 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อเยื่อ จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2544
3 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
4 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมโค
5 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติลัยโซซัยม์ และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9"
ปี พ.ศ. 2543
6 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
7 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะคกค้างในน้ำนมโค
8 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติลัยโซซัยม์ และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9"
9 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อเยื่อ จากไก่และสุกร
10 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2542
11 คุณภาพนมสดสเตอริไลส์และนมยูเอชทีระหว่างการเก็บรักษา
12 อุบัติการของเชื้อซาลโมเนลล่าในไก่และผลิตภัณฑ์
13 อายุการเก็บของนมพาสเจอร์ไรซ์และชนิดของเชื้อที่โตในความเย็น
ปี พ.ศ. 2541
14 ลักษณะทางชีวเคมี การต้านยา การถ่ายทอดการต้านยาและพลาสมิค ของซาลโมเนลล่า เอนเตอร์ลัยติดิส ที่แยกได้จากคนและไก่ในประเทศไทย
15 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม
16 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
17 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
18 ลักษณะทางชีวเคมี การต้านยา การถ่ายทอดการต้านยาและพลาสมิค ของซาลโมเนลล่า เอนเตอร์ลัยติดิส ที่แยกได้จากคนและไก่ในประเทศไทย
19 ประสิทธิภาพของคลอรีน ไตรโซเดียมฟอสเฟต และกรดอินทรีย์ ต่อเชื้อซาลโมเนลล่าในเนื้อไก่
20 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
21 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
22 ประสิทธิภาพของคลอรีน ไตรโซเดียมฟอสเฟต และกรดอินทรีย์ ต่อเชื้อซาลโมเนลล่าในเนื้อไก่
23 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม
24 อายุการเก็บของนมพาสเจอร์ไรซ์และชนิดของเชื้อที่โตในความเย็น
25 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่าในไก่กระทง ด้วยวิธี Competitive Exclusion
26 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
27 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
28 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่าในไก่กระทง ด้วยวิธี Competitive Exclusion
ปี พ.ศ. 2536
29 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
30 อุบัติการของเชื้อซาลโมเนลล่าในไก่และผลิตภัณฑ์
31 การจำแนกชนิดและการศึกษาความเป็นพิษของไดโนแฟลคเจลเลต Alexandrium ที่พบในอ่าวไทย
32 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
33 การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม
34 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ดการเจริญเติบโตของเชื้อพาสเตอเรลล่ามัสโตซิด้าในอาหารเหลวชนิดต่าง ๆ
35 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับของแอ๊คกลูตินินในเป็ด หลังฉีดด้วยวัคซีนอหิวาต์เป็ดที่ผสมด้วยแอ๊คจูแวนท์ (การศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนที่ผสมด้วยแอ๊ดจูแวนท์)
36 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
37 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
38 การสำรวจหาเชื้อ Enteropathogenic Bacteria และ Microbial Indicator ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงกรุงเทพมหานคร)
39 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ด สำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีย์ของวัคซีนกาฬโรคเป็ดชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในเป็ด
ปี พ.ศ. 2531
40 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
41 สถานภาพ และศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับ สัตว์ รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
42 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
43 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
44 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
45 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
46 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
47 สถานภาพ และศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับ สัตว์ รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
48 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2526
49 การสำรวจหาเชื้อ Enteropathogenic Bacteria และ Microbial Indicator ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงกรุงเทพมหานคร)
ปี พ.ศ. 2525
50 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
51 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม
53 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ดการเจริญเติบโตของเชื้อพาสเตอเรลล่ามัสโตซิด้าในอาหารเหลวชนิดต่าง ๆ
54 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ด สำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีย์ของวัคซีนกาฬโรคเป็ดชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในเป็ด
55 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับของแอ๊คกลูตินินในเป็ด หลังฉีดด้วยวัคซีนอหิวาต์เป็ดที่ผสมด้วยแอ๊คจูแวนท์ (การศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนที่ผสมด้วยแอ๊ดจูแวนท์)
56 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
57 คุณภาพนมสดสเตอริไลส์และนมยูเอชทีระหว่างการเก็บรักษา