ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 ศศิธร คณะรัตน์ 3
11 สารี วิรุฬหผล 3
12 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
13 วิมล เหมะจันทร 3
14 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
15 เล็ก อัศวพลังชัย 3
16 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
17 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
18 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
19 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
20 นวรัตน์ จารุจินดา 2
21 สุมา เมืองใย 2
22 สงคราม เหลืองทองคำ 2
23 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 วินัย งามแสง 1
26 นภสร โกวรรธนะกุล 1
27 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
28 สุมิตรา พูลทอง 1
29 Yeshey Penjor 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
33 Chonticha Srisawang 1
34 สิทธิพร แอกทอง 1
35 Anawatch Mitpratan 1
36 Kasidit Nootong 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 Chayaporn Supachartwong 1
39 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
40 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
41 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
42 Jittima Chatchawansaisin 1
43 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
44 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
45 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
46 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 ละอองทิพย์ เหมะ 1
49 Kitpramuk Tantayaporn 1
50 Naiyana Chaiyabutr 1
51 Sompol Sanguanrungsirikul 1
52 Puttipongse Varavudhi 1
53 Waraporn Siriterm 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 ประคอง ชอบเสียง 1
56 ชอุ่ม มลิลา 1
57 ๋Janes, Gavin W. 1
58 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
59 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
60 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
61 พรรณี กาญจนพลู 1
62 Chakkaphan Sutthirat 1
63 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
70 ไววิทย์ พุทธารี 1
71 Walaisiri Muangsiri 1
72 Varunee Padmasankh 1
73 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
76 วัลลภ แย้มเหมือน 1
77 พัชรี อังกุระ 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 สุธนา วิเศษสังข์ 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 สมพร พรมดี 1
84 Rajalida Lipikorn 1
85 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
86 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
87 สมชัย วัฒนการุณ 1
88 กระมล ทองธรรมชาติ 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
94 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
95 กฤติกา ชินพันธ์ 1
96 อวย เกตุสิงห์ 1
97 สรชัย พิศาลบุตร 1
98 ประธาน ดาบเพชร 1
99 อรพิน ยิ่งยง 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
104 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
107 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
120 คัคนางค์ มณีศรี 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
122 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
124 วรรณี ศิลปอาชา 1
125 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
126 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Acom Sornsute 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 Thada Jirajaras 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
143 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
144 กมลชนก ยวดยง 1
145 วิไล ชินธเนศ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Panee Boonthavi 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 กาญจนา แก้วเทพ 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 Supa Chantharasakul 1
156 Kittisak Likhitwitayawuid 1
157 Vimolmas Lipipun 1
158 บรรจง คณะวรรณ 1
159 มยุรี ตันติสิระ 1
160 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
161 Garnpimol C. Ritthidej 1
162 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
163 Sumphan Wongseripipatana 1
164 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
165 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
166 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
167 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
168 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
169 Boonchai Sangpetngam 1
170 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
172 อุทัย บุญประเสริฐ 1
173 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
174 Somying Tumwasorn 1
175 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
176 Chalermpol Leevailoj 1
177 Vanida Chantarateptawan 1
178 ศิริชัย ศิริกายะ 1
179 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
180 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
181 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
182 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
183 Srilert Chotpantarat 1
184 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
185 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2543 2
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2537 1
8 2535 1
9 2534 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 1
13 2529 1
14 2528 3
15 2525 2
16 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2543
3 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
4 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2541
5 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
8 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
10 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
11 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
12 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
13 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2531
14 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
15 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
16 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
19 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
20 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2525
21 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
22 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย