ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 19
2 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 18
3 ถวิล ชนะบุญ 4
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 ทุน วช. 1
6 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
7 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
8 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
9 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
10 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
11 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
12 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
13 ชวลิต บุญปก 1
14 ดรุณี บุญชารี 1
15 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
16 สุนันท์ สายกระสุน 1
17 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
18 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
19 สุกัญญา ลีทองดี 1
20 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
21 วราวุธ สุธีธร 1
22 รักฤดี สารธิมา 1
23 ศรัณยู คำเมือง 1
24 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
25 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
26 เรือน สมณะ 1
27 รพีพร ช่ำชอง 1
28 วัลยา สุทธิขำ 1
29 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
30 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
31 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
32 ปรีชา ประเทพา 1
33 ศุภชัย สมัปปิโต 1
34 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
35 บรรจบ วันโน 1
36 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
37 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
38 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
39 บังอร กองอิ้ม 1
40 อนุชิตา มุ่งงาม 1
41 สุริทอง ศรีสะอาด 1
42 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
43 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
44 นริศ สินศิริ 1
45 นเรศ มีโส 1
46 ธวัชชัย ชมศิริ 1
47 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
48 นงนิตย์ มรกต 1
49 จันทิมา พลพินิจ 1
50 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
51 วรากร สีโย 1
52 ทองใบ บุษกร 1
53 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
54 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
55 สมชาย แก้ววังชัย 1
56 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
57 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
58 วรรณา กาญจนมยูร 1
59 ปิยมาศ นานอก 1
60 ชาติไทย แก้วทอง 1
61 เมธิน ผดุงกิจ 1
62 สงครามชัย ลีทองดี 1
63 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 6
10 2548 2
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การชะลอการสูญเสียคุณภาพมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อเพิ่มมูลค่าภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
4 Influence of 1-MCP Fumigation on Flowering Weight Loss, Water Uptake, Longevity, Anthocyanin Content and Colour of Patumma (Curcuma alismatifolia) cv. Chiang Mai Pink.
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างยั่งยืน
9 Breeding of Black Spot Resistance in Rose
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Ornamental Curcuma: Plants
13 โครงการศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
14 -
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาผลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ต่อการแสดงลักษณะและปริมาณแอนโธซัยยานินในอัญชัน
16 การศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
ปี พ.ศ. 2550
17 บูรณาการผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้จากการปฏิบัติงจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนนิสิตกลุ่มใหญ่ :วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนวิชาเทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้นสู่เครือข่ายชุมชนนักจัดดอกไม้
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการการจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชา 0008 003
19 โครงการรวบรวมพันธุ์ปทุมมาเพื่องานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์
20 Effect of chemical paclobutrazol on fruit development, quality and fruit yield of Kaew mango (Mangifera indica L.) in Northeast Thailand
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
23 การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
ปี พ.ศ. 2548
24 ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
25 โครงการศึกษาผลของการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อปริมาณแอนโธชัยยานินในดอกอัญชัน