ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 19
2 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 18
3 ถวิล ชนะบุญ 4
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อนุชิตา มุ่งงาม 1
6 บังอร กองอิ้ม 1
7 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
8 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
9 ปิยมาศ นานอก 1
10 จันทิมา พลพินิจ 1
11 นงนิตย์ มรกต 1
12 สุริทอง ศรีสะอาด 1
13 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
14 ธวัชชัย ชมศิริ 1
15 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
16 วรรณา กาญจนมยูร 1
17 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
18 บรรจบ วันโน 1
19 เมธิน ผดุงกิจ 1
20 สมชาย แก้ววังชัย 1
21 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
22 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
23 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
24 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
25 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
26 ทองใบ บุษกร 1
27 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
28 สงครามชัย ลีทองดี 1
29 นเรศ มีโส 1
30 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
31 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
32 วรากร สีโย 1
33 ชาติไทย แก้วทอง 1
34 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
35 ทุน วช. 1
36 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
37 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
38 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
39 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
40 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
41 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
42 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
43 ชวลิต บุญปก 1
44 ดรุณี บุญชารี 1
45 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
46 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
47 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
48 สุนันท์ สายกระสุน 1
49 ศุภชัย สมัปปิโต 1
50 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
51 วราวุธ สุธีธร 1
52 รักฤดี สารธิมา 1
53 ศรัณยู คำเมือง 1
54 นริศ สินศิริ 1
55 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
56 เรือน สมณะ 1
57 รพีพร ช่ำชอง 1
58 วัลยา สุทธิขำ 1
59 สุกัญญา ลีทองดี 1
60 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
61 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
62 ปรีชา ประเทพา 1
63 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 6
10 2548 2
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การชะลอการสูญเสียคุณภาพมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อเพิ่มมูลค่าภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
4 Influence of 1-MCP Fumigation on Flowering Weight Loss, Water Uptake, Longevity, Anthocyanin Content and Colour of Patumma (Curcuma alismatifolia) cv. Chiang Mai Pink.
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างยั่งยืน
9 Breeding of Black Spot Resistance in Rose
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Ornamental Curcuma: Plants
13 โครงการศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
14 -
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาผลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ต่อการแสดงลักษณะและปริมาณแอนโธซัยยานินในอัญชัน
16 การศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
ปี พ.ศ. 2550
17 บูรณาการผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้จากการปฏิบัติงจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนนิสิตกลุ่มใหญ่ :วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนวิชาเทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้นสู่เครือข่ายชุมชนนักจัดดอกไม้
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการการจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชา 0008 003
19 โครงการรวบรวมพันธุ์ปทุมมาเพื่องานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์
20 Effect of chemical paclobutrazol on fruit development, quality and fruit yield of Kaew mango (Mangifera indica L.) in Northeast Thailand
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
23 การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
ปี พ.ศ. 2548
24 ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
25 โครงการศึกษาผลของการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อปริมาณแอนโธชัยยานินในดอกอัญชัน