ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 19
2 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 18
3 ถวิล ชนะบุญ 4
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
6 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
7 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
8 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
9 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
10 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
11 ทุน วช. 1
12 ชวลิต บุญปก 1
13 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
14 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
15 ดรุณี บุญชารี 1
16 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
17 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
18 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
19 สุนันท์ สายกระสุน 1
20 เรือน สมณะ 1
21 รพีพร ช่ำชอง 1
22 วราวุธ สุธีธร 1
23 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
24 ศรัณยู คำเมือง 1
25 รักฤดี สารธิมา 1
26 ปรีชา ประเทพา 1
27 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
28 ศุภชัย สมัปปิโต 1
29 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
30 สุกัญญา ลีทองดี 1
31 วัลยา สุทธิขำ 1
32 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
33 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
34 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
35 สุริทอง ศรีสะอาด 1
36 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
37 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
38 บรรจบ วันโน 1
39 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
40 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
41 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
42 ธวัชชัย ชมศิริ 1
43 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
44 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
45 นริศ สินศิริ 1
46 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
47 นเรศ มีโส 1
48 อนุชิตา มุ่งงาม 1
49 บังอร กองอิ้ม 1
50 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
51 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
52 วรากร สีโย 1
53 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
54 สมชาย แก้ววังชัย 1
55 ทองใบ บุษกร 1
56 สงครามชัย ลีทองดี 1
57 เมธิน ผดุงกิจ 1
58 จันทิมา พลพินิจ 1
59 นงนิตย์ มรกต 1
60 ปิยมาศ นานอก 1
61 วรรณา กาญจนมยูร 1
62 ชาติไทย แก้วทอง 1
63 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 6
10 2548 2
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การชะลอการสูญเสียคุณภาพมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อเพิ่มมูลค่าภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
4 Influence of 1-MCP Fumigation on Flowering Weight Loss, Water Uptake, Longevity, Anthocyanin Content and Colour of Patumma (Curcuma alismatifolia) cv. Chiang Mai Pink.
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างยั่งยืน
9 Breeding of Black Spot Resistance in Rose
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Ornamental Curcuma: Plants
13 โครงการศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
14 -
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาผลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ต่อการแสดงลักษณะและปริมาณแอนโธซัยยานินในอัญชัน
16 การศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
ปี พ.ศ. 2550
17 บูรณาการผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้จากการปฏิบัติงจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนนิสิตกลุ่มใหญ่ :วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนวิชาเทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้นสู่เครือข่ายชุมชนนักจัดดอกไม้
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการการจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชา 0008 003
19 โครงการรวบรวมพันธุ์ปทุมมาเพื่องานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์
20 Effect of chemical paclobutrazol on fruit development, quality and fruit yield of Kaew mango (Mangifera indica L.) in Northeast Thailand
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
23 การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
ปี พ.ศ. 2548
24 ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
25 โครงการศึกษาผลของการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อปริมาณแอนโธชัยยานินในดอกอัญชัน