ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกริกชัย ทองหนู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กรกช ธิวงศ์คำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่าเครือข่ายสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2558
2 เครื่องไตเตรทอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง
3 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
4 ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
6 ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง
7 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
8 เครื่องไตเตรทอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง
ปี พ.ศ. 2556
9 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
10 การตรวจวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิควิธีการประมวลผลภาพ
11 ระเบียบวิธีการประมาณค่าการวัดระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
12 การออกแบบหน่วยประมวลผลเลขทศนิยมความเร็วสูง สำหรับระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความละเอียดสูง บน FPGAs
ปี พ.ศ. 2549
13 การออกแบบและพัฒนาตัวตรวจสอบการสวมใส่สารรัดข้อมือสำหรับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์
14 ระบบเฝ้าระวังการสวมใส่สายรัดข้อมือที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากตัวผู้สวมใส่
15 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Cluster)
ปี พ.ศ. 2547
16 ประสิทธิภาพของการลดซีโอดี และสี ออกจากน้ำเสียด้วยระบบดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์ชนิดเปลือกมะคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2540
17 การศึกษาเบื้องต้นของการลอกแบบแผ่นยาง
ปี พ.ศ. 2539
18 เทคนิคการออกแบบวงจรรวมอะซิงโครนัสสำหรับหน่วยประมวลผล
ปี พ.ศ. 2537
19 การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิต นักศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
20 การออกแบบวงจรเชิงพาณิชย์สำหรับเครื่องตรวจสอบดิจิตอลอัตโนมัติแบบราคาถูก