ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกตุ กรุดพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ 33
2 สุภาภรณ์ ครัดทัพ ฮาร์ทเวล 5
3 รศ.ดร.จรูญ จักร์มุณี 4
4 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 4
5 ศิริวรรณ องค์ไชย 4
6 ปรัชญา คงทวีเลิศ 4
7 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 2
8 สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ 2
9 ดวงใจ นาคะปรีชา 2
10 สุนันทา วังกานต์ 2
11 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 2
12 วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ 2
13 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 2
14 จีรยุทธ์ ไชยจารุวนิช 2
15 พลยุทธ ศุขสมิติ 2
16 ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ 2
17 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
18 ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ 2
19 วันชัย ดีเอกนามกูล 2
20 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 2
21 สุมาลี ธนิกกุล 2
22 ธเนศ ชิตาพนารักษ์ 2
23 วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น 2
24 ยุทธศักดิ์ วณีสอน 2
25 องอาจ ไพรสณฑรางกูร 2
26 สิริภัทร ชุติมาเทวินทร์ 2
27 วุฒิ สุเมธโชติเมธา 2
28 แหล่งทุนภายนอก 1
29 Rober Edwards 1
30 สุภาภรณ์ ครัดทัพ 1
31 Mungkorn Haraluck 1
32 รจนา บุระคำ 1
33 สุรสิทธิ์ อารีศิริ 1
34 Kate Grudpan 1
35 สมพงศ์ จันทร์มี 1
36 มังกร หะรารักษ์ 1
37 Sompong Chantaramee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 8
3 2554 6
4 2553 1
5 2552 6
6 2551 3
7 2550 11
8 2549 8
9 2548 3
10 2547 7
11 2546 9
12 2545 5
13 2544 4
14 2543 2
15 2542 6
16 2541 6
17 2540 1
18 2539 1
19 2538 3
20 2537 1
21 2536 2
22 2534 2
23 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Hg2+-induced self-assembly of a naphthalimide derivative by selective turn-on monomer/excimer emissions
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 10 นางสาวเสาวลักษณ์ ขันหัวโทน
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 10 นางสาวเยาวลักษณ์ ขันหัวโทน
4 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Interface of Analytical Science :Workshop of US and Thai Analytical Scientists"
ปี พ.ศ. 2555
5 Rhodamine B-based turn-on fluorescent and colorimetric chemosensors for highly sensitive and selective detection of mercury (II) ions
6 Underway determination of dissolved inorganic carbon in estuarine waters by gas-diffusion flow analysis with C 4D detection
7 Simultaneous injection effective mixing flow analysis of urinary albumin using dye-binding reaction
8 Flow-based systems for rapid and high-precision enzyme kinetics studies ( Review )
9 Sequential Injection Chromatography as Alternative Procedure for the Determination of Some Food Preservatives
10 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นายเกรียงไกร พลหงษ์
11 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นายเกรียงไกร พลพงษ์
12 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ที่อาศัยการไหลพร้อมการใช้กล้องเวปแค็มเป็นเครื่องตรวจวัดราคาถูก
ปี พ.ศ. 2554
13 A Multiple processing hybrid flow system for analysis of formaldehyde contamination in food
14 Synthesis of a novel fluorescent sensor bearing dansyl fluorophores for the highly selective detection of mercury (II) ions
15 Webcam camera as a detector for a simple lab-on-chip time based approach
16 The case for the use of unrefined natural reagents in analytical chemistry - A green chemical perspective ( Review )
17 2-[3-(2-aminoethylsulfanyl)propylsulfanyl]ethanamine bearing dansyl subunits: An efficient, simple, and rapid fluorometric sensor for the detection of mercury(II) ions
18 Measurement of nitrophenols in rain and air by two-dimensional liquid chromatography-chemically active liquid core waveguide spectrometry
ปี พ.ศ. 2553
19 การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
ปี พ.ศ. 2552
20 Dual optical detection of a novel selective mercury sensor based on 7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolyl subunits
21 Sequential injection monosegmented flow voltammetric determination of cadmium and lead using a bismuth film working electrode
22 Simple lab-on-chip approach with time-based detection
23 Cathodic stripping voltammetric procedure for determination of some inorganic arsenic species in water, soil and ores samples
24 Flow injection and sequential injection on-line pre-column derivatization for liquid chromatography
25 เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดเล็กที่ใช้เทคนิคการไหลสำหรับระดับไมโคร/นาโน
ปี พ.ศ. 2551
26 Analysis of sudan I, sudan II, sudan III, and sudan IV in food by HPLC with electrochemical detection: Comparison of glassy carbon electrode with carbon nanotube-ionic liquid gel modified electrode
27 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี
28 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 5 นางสาวกาญจนา วัดละเอียด
ปี พ.ศ. 2550
29 Field amplified sample injection and in capillary derivatization for capillary electrophoretic analysis of metal ions in local wines
30 High performance liquid chromatography with sequential injection for online precolumn derivatization of some heavy metals
31 Successive determination of urinary protein and glucose using spectrophotometric sequential injection method
32 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีสำหรับวิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์ในระดับไมโครและนาโนเพื่อใช้ในงานทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
33 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีสำหรับวิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์ในระดับไมโครและนาโนเพื่อใช้เป็นในงานทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
34 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีสำหรับวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ในระดับไนโตรเจนและนาโนเพื่อใช้ในงานทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
35 การพัฒนาระบบสตอปโฟลพร้อมแลปแอทวาล์วที่ใช้แนวทางจลนพลศาสตร์ในไมโครฟลูอิดิกซ์ (คปก. รุ่นที่ 7)
36 การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of micro-and nano-scale analysis by flow-based techniques / เกตุ กรุดพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]
37 การพัฒนาระบบการแยกโดยอาศัยหลักการไหลที่ทำให้ขนาดเล็กลง เพื่อการเตรียมตัวอย่างแบบออนไลน์
38 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับสารชีวภาพบ่งชี้โรคบางชนิด
39 การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
ปี พ.ศ. 2549
40 การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล
41 Sequential injection lab on valve simultaneous spectrophotometric determination of trace amounts of copper and iron
42 Electroanalysis of sulfonamides by flow injection system/high performance liquid chromatography coupled with amperometric detection using boron doped diamond electrode
43 Flow injection in line complexation for ion pair reversed phase high performance liquid chromatography of some metal 4 (2 pyridylazo) resorcinol chelates
44 An absorbance based micro fluidic sensor for diffusion coefficient and molar mass determinations
45 Interaction of trace elements in acid mine drainage solution with humic acid
46 Pulsed amperometry for anti fouling of boron doped diamond in electroanalysis of β agonists: Application to flow injection for pharmaceutical analysis
47 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่ โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis
ปี พ.ศ. 2548
48 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis
49 Novel approach for mono-segmented flow micro titration with sequential injection using a lab on valve system: A model study for the assay of acidity in fruit juices
50 Size based speciation of iron in clay mineral particles by gravitational field flow fractionation with electrothermal atomic absorption spectrometry
ปี พ.ศ. 2547
51 Some recent developments on cost effective flow based analysis
52 Simple flow injection system for the simultaneous determination of nitrite and nitrate in water samples
53 Flow injection determination of iodide ion in nuclear emergency tablets, using boron doped diamond thin film electrode
54 Flow injection spectrophotometry coupled with a crushed barium sulfate reactor column for the determination of sulfate ion in water samples
55 Flow injection analysis of doxycycline or chlortetracycline in pharmaceutical formulations with pulsed amperometric detection
56 Flow injection system with in line Winkler's procedure using 16 way valve and spectrofluorimetric determination of dissolved oxygen in environmental waters
57 Simple and selective method for determination of iodide in pharmaceutical products by flow injection analysis using the iodine starch reaction
ปี พ.ศ. 2546
58 การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล
59 การศึกษาและพัฒนาขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพเถ้าลอยไปสู่วัสดุประเภทซีโอไลท์และการศึกษาคุณสมบัติสารซีโอไลท์อิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้
60 การพัฒนาโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสที่มีวิธีการเตรียมสารตัวอย่างและการทำสเปซิเอชันของไอออนที่เลือก (คปก. รุ่นที่ 1)
61 Flow injection analysis of tetracycline in pharmaceutical formulation with pulsed amperometric detection
62 Exploiting sequential injection analysis with bead injection and lab-on-valve for determination of lead using electrothermal atomic absorption spectrometry
63 Flow injection spectrophotometric determination of As(III) and As(V) using molybdate reagent with solid phase extraction in-valve column
64 A Low-Cost Light-Scattering Detector for the Flow-Injection Nephelometric Determination of Sulfate
65 Sequential injection analysis with dynamic surface tension detection high throughput analysis of the interfacial properties of surface-active samples
66 Characterization and use of a Raman liquid-core waveguide sensor using preconcentration principles
ปี พ.ศ. 2545
67 การศึกษาวิจัยด้าน Chemical Sulfate Treatment น้ำทิ้งเหมืองแม่เมาะ
68 A collection of papers presented at the 11th international conference on flow injection analysis (ICFIA 2001) Chiang Mai, Thailand, 16-20 December 2001: Editorial
69 Exploiting flow injection and sequential injection anodic stripping voltammetric systems for simultaneous determination of some metals
70 Simple flow injection system for colorimetric determination of iodate in iodized salt
71 Stopped-flow injection simultaneous determination of phosphate and silicate using molybdenum blue
ปี พ.ศ. 2544
72 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสที่มีการเตรียมตัวอย่างแบบในท่อ
73 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสที่มีกาาเตรียมตัวอย่างแบบในท่อ
74 Dynamic surface tension analysis of dodecyl sulfate association complexes
75 Continuous and stopped flow injection for catalytic determination of total iodine in urine
ปี พ.ศ. 2543
76 Spectrophotometric determination of copper in alloys using naphthazarin
77 Cost-effective flow injection analysis systems for acetic acid
ปี พ.ศ. 2542
78 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ โดยวิธีการรวมโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสและไอออนโครมาโทกราฟี
79 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์การรวมโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสและไอออนโครมาโทรกราฟี
80 การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืชซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโกแซคคาไรด์
81 เรื่อง การพัฒนาระบบการวิเคราะห์การรวมโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสและไอออนโครมาโทกราฟี
82 Flow injection spectrophotometric or conductometric determination of ascorbic acid in a vitamin C tablet using permanganate or ammonia
83 Flow injection dialysis for the determination of anions using ion chromatography
ปี พ.ศ. 2541
84 Development of Flow Injection Analysis Systemswith Conductomtric and Radiometric Detectors
85 Flow-injection in-valve solid-phase extraction spectrophotometric determination of uranium in geological samples
86 Determination of zirconium with Xylenol Orange by flow injection spectrophotometry: Application to eluates from technetium-99m generators
87 Spectrophotometric determination of uranium by flow injection analysis using U/TEVA.Spec™ chromatographic resin
88 Flow-injection spectrophotometric determination of calcium using murexide as a color agent
89 Flow injection conductimetric or spectrophotometric analysis for acidity in fruit juice
ปี พ.ศ. 2540
90 การพัฒนาแร่วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟเพื่ออุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2539
91 Determination of lead in soil samples by in-valve solid-phase extraction-flow injection flame atomic absorption spectrometry
ปี พ.ศ. 2538
92 Comments on some papers published in the Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Letters on Flow injection analysis and radiochemical techniques
93 Flow injection spectrophotometric determination of uranium with in-valve ion-exchange column preconcentration and separation
94 Determination of uranium in tin tailings using 4-(2-pyridylazo)resorcinol by flow-injection analysis
ปี พ.ศ. 2537
95 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์น้ำแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2536
96 Analytical viewpoint. Overhead projector flow injection analysis
97 Flow injection analysis using an aquarium air pump
ปี พ.ศ. 2534
98 Flow-injection radiorelease analysis for vanadium
99 Low cost flow injection analysis for cadmium using 2-(2-benzothiazolylazo)-4,5-dimethylphenol
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
100 Fast and simultaneous detection of heavy metals using a simple and reliable microchip-electrochemistry route: An alternative approach to food analysis
101 Hydrodynamic sequential injection spectrophotometric system for determination of manganese in soil
102 Naphthazarin modified carbon paste electrode for determination of copper(II)
103 Chapter 17 Miscellaneous Detection Systems ( Review )
104 Radiometric detectors for flow-injection analysis