ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ เมื่อเกิดอัตตสหสัมพันธ์และข้อมูลมีการแจกแจงแบบหางหนา
ปี พ.ศ. 2558
2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ เมื่อเกิดสหสัมพันธ์ภายในชั้นและข้อมูลมีการแจกแจงแบบหางหนา
ปี พ.ศ. 2554
3 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงด้วยวิธีเอ็มพิริคอลเบส์
ปี พ.ศ. 2553
4 การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับตัวแบบอิทธิพลสุ่มแบบทางเดียวไม่สมดุล
ปี พ.ศ. 2552
5 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงด้วยวิธีเอ็มพิริคอลเบส์
6 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยช่วงความไว้วางใจ กรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบทวินามและแบบปกติ
ปี พ.ศ. 2551
7 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุ ด้ยวิธีริดจ์ชนิดตัวประมาณจีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2549
8 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจัดกลุ่มเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล