ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อเนก ชยสดมภ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อเหงือกและน้ำลาย กับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2552
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อเหงือกและน้ำลาย กับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2551
3 การแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพ แอลแอลสามสิบเจ็ด ในน้ำลายผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง (การศึกษาน้ำร่อง)
4 การแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพ แอลแอลสามสิบเจ็ด ในเนื้อเยื่อปริทันต์ (การศึกษานำร่อง)
5 การแสดงออกของยีนวิงเลสส์ ยีนฟรีซเซิลด์ ยีนโปรตีนที่สัมพันธ์กับฟรีซเซิลด์ และยีนดิคก์คอฟฟ์ในเนื้อเยื่อปริทันต์มนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
6 การแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพ แอลแอลสามสิบเจ็ด ในเนื้อเยื่อปริทันต์ (การศึกษานำร่อง)
7 การแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพ แอลแอลสามสิบเจ็ด ในน้ำลายผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง (การศึกษาน้ำร่อง)
8 การแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพ แอลแอล 37 ในเนื้อเยื่อปริทันต์ (การศึกษานำร่อง)