ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุ่นตา นพคุณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ปาน กิมปี 7
3 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 7
4 วีรฉัตร สุปัญโญ 3
5 สุภาพ วาดเขียน 2
6 สวัสดิ์ ประทุมราช 2
7 อาชัญญา รัตนอุบล 2
8 ไพฑูรย์ โพธิสาร 2
9 วัชรินทร์ ฮ่ำรัตนาพร 2
10 ดิเรก ศรีสุโข 2
11 กนกวรรณ รุกขชาติ 2
12 นงนารถ วิทูรปัญญากิจ 1
13 ประภาภรณ์ มูลแสดง 1
14 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
15 นันทิยา นำเกียรติวงษา 1
16 จิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 1
17 พิมพ์ใจ ศิริสาคร 1
18 จุฬาลักษณ์ สันทัดพร้อม 1
19 กุลธิดา คำปันศักดิ์ 1
20 ทรงวุฒิ สุธาอรรถ 1
21 เบญจนาฏ วัฒนประดิษฐ์ 1
22 ประกอบ เอื้อไพบูลย์ 1
23 สุนทร สุนันท์ชัย 1
24 นิลุบล ฉลวยศรี 1
25 กนกวรรณ อรสุทธิกุลชัย 1
26 คณิณญา บุญอาภา 1
27 ปรุงจิตต์ พนาวัฒนวงศ์ 1
28 ปาน กิมปี 1
29 พรนิภา กันทรากร 1
30 วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ 1
31 เพียงจันทร์ ทองปาน 1
32 นงลักษณ์ คำนึงธรรม 1
33 นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม 1
34 ซัรฟุดดีน หะยี 1
35 พงศ์สิริ สำลี 1
36 ปิยวัชร์ สุทธิวนิช 1
37 ปัญญา หิรัญรัศมี 1
38 ศิริมา กิตติบัณฑูร 1
39 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 1
40 ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ 1
41 สุภา พื้นนาค 1
42 โอวาท สุทธนารักษ์ 1
43 อุทัย ดุลยเกษม 1
44 สุมาลี สังข์ศรี 1
45 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
46 กล้า สมตระกูล 1
47 สุชาติ บัณฑิตเขียน 1
48 สุรเดช พันธุ์วิเศษ 1
49 จตุพร สุทธิวิวัฒน์ 1
50 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 1
51 สุพจน์ เชี่ยวชล 1
52 เอกศักดิ์ แดงเดช 1
53 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
55 อรรณพ จีนะวัฒน์ 1
56 ศรีเสาวลักษณ์ เกียรติพิริยะ 1
57 ศิริลักษณ์ จันทร์น้อย 1
58 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ 1
59 สุรพล อรุณรัตน์ 1
60 วีรพันธ์ ฟักเงิน 1
61 เศาร์นลิน วรรณศิริ 1
62 ศรีเชาวน์ วิหคโต 1
63 เกล็ดแก้ว ร่วงลือ 1
64 โกวิทย์ พวงงาม 1
65 พิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์ 1
66 เบ็ญจพร ใช้เทียมศิลป์ 1
67 มูฮำหมัดสาเลม แยนา 1
68 วันดี สุรภีสัก 1
69 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
70 มานิตย์ สีสง่า 1
71 มาโนช กลัดภิบาล 1
72 นุสร จำปาวัลย์ 1
73 ดารณี ครุฑดำ 1
74 นฤมล ลีละบุตร 1
75 นัฏยา จิตโสภา 1
76 อาคม จันทสุนทร 1
77 ถนอมนวล วิภาศิริ 1
78 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
79 รจนา จุลเจิม 1
80 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
81 ทัศนีย์ จิรารัตน์วัฒนา 1
82 ภัทริยา พัฒนางกูร 1
83 ทิพย์วรรณ ธรรมผุสนา 1
84 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
85 แววพรรณ อยู่พงษ์พิทักษ์ 1
86 พวงเพ็ญ สังขนันท์ 1
87 ธานี นงนุช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 2
2 2547 3
3 2545 3
4 2544 1
5 2543 1
6 2541 3
7 2540 3
8 2539 1
9 2537 1
10 2536 7
11 2535 2
12 2534 1
13 2533 3
14 2532 5
15 2531 5
16 2530 5
17 2529 5
18 2528 6
19 2527 2
20 2526 3
21 2525 1
22 2523 1
23 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
2 การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
3 การวิเคราะห์โปรแกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดำเนินการโดยสถาบันศาสนาตามแนวคิดของบอยเออล์และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4 การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของครัวเรือนชนบทเพื่อพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์สาโทพื้นบ้านไทย : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2545
6 ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี
7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกับผู้เรียนผู้ใหญ่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่อง อิสลามศึกษาในมัสยิดที่อยู่ในและนอกเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
8 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2544
9 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
ปี พ.ศ. 2543
10 การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติต่อเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีการเรียนทางไกลในกรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิหลังต่างกัน
ปี พ.ศ. 2541
11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกลุ่มที่มีภูมิหลังต่างกัน
12 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21
13 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัดกรุงเทพมหานคร
15 สภาพ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้จัดทำหลักสูตร เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชา ที่มีผู้เรียนน้อยของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ประเภทนอกระบบโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
16 การวิเคราะห์สาระหลักทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักพุทธธรรม
ปี พ.ศ. 2539
17 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตระหว่างแรงงานเด็กภาคเกษตรกรรม ที่อพยพกับไม่ได้อพยพในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2537
18 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนภูมิภาคและผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2536
19 การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
20 ปัญหาและความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของแม่ชีในพุทธศาสนา เขตภาคกลาง
21 ผลของโครงการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
22 ผลของการใช้วิธีการสอนโดยผสมผสานระหว่างการสอนแบบ "คิดเป็น" กับการสอนของเปาโล แฟร์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกทางประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน
23 ผลของการใช้วิธีการสอนแบบมโนธรรมสำนึก ตามแนวความคิดของ เปาโล แฟร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "ชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ" ของเยาวชนในชุมชนแออัด
24 การพัฒนาตัวบ่งชี้สภาพทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับหมู่บ้าน
25 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2535
26 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพกับการคิดเป็น ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต่างสายอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
27 วิธีการรับข่าวสาร ความรู้ เจตคติ และการนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน ตำบล เกาะยอ อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา
ปี พ.ศ. 2534
28 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักศึกษาผู้ใหญ่สตรีต่างกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2533
29 การศึกษาการเผยแพร่ความรู้ การรับความรู้ การตอบสนองความต้องการและการนำความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์ ขั้นมูลฐานไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของสตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ของนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบการศึกษากึ่งระบบโรงเรียน เขตการศึกษา 7
31 การประสานงานของ 5 กระทรวงหลัก ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่สตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2532
32 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย พุทธศักราช 2519 ถึง 2529
33 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี
34 การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชน
35 การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
36 การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2531
37 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน
38 ปัจจัยที่ส่งผลให้อาสาสมัครตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพพื่อชาวชนบทในจังหวัดนครราชสีมา
39 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกรมการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานจริง สภาพการปฏิบัติงานที่ต้องการและสภาพปัญหาอุปสรรคของโครงการรับบริจาคหนังสือสู่ชนบท
40 การศึกษาแนวโน้มของการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างกรมการฝึกหัดครู กับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช 2535-2539
41 การนำเสนอรูปแบบการบริการแก่สังคมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2530
42 ระดับการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย: การศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
43 การศึกษาปัญหาการฝึกงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 ความคิดเห็นของอาจารย์และผู้เข้าสอบต่อหลักสูตรและการสอบวิชาชุดครู ระดับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ของกรมการฝึกหัดครู
45 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการศึกษา นอกระบบโรงเรียนระหว่างหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองดีเด่น กับหมู่บ้านที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พุทธศักราช 2528 : การศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
46 ปัญหาและความต้องการของเด็กไม่ได้เรียนต่อที่อยู่นอกเขตเทศบาล อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2529
47 การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48 แนวโน้มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49 ความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
50 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพเกี่ยวกับตนเองกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของผู้สูงอายุในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
51 แนวโน้มของปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2543
ปี พ.ศ. 2528
52 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
53 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับจังหวัดเกี่ยวกับ การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามรูปแบบของการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ในเขตพื้นที่ยากจน
54 ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในส่วนกลาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
55 สถานภาพทางการศึกษาของหมู่บ้านหัวดูน จังหวัดอุบลราชธานี : การศึกษาเฉพาะกรณี
56 การประยุกต์หลักการศึกษาผู้ใหญ่ในการศึกษาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชนบท ขององค์กรพัฒนาภาคเอกชน : กรณีตัวอย่างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ของโครงการประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องให้
57 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน สาขาการศึกษานอกโรงเรียน ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
58 การประเมินความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการฝึกอบรม หลักการและวิธีดำเนินงานในโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานของครูฝึกระดับจังหวัด-อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 บทบาททางวิชาการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ตามทัศนะของข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค
ปี พ.ศ. 2526
60 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านสื่อในการเรียน และสถานภาพของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 ทางวิทยุและไปรษณีย์
61 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของผู้สอนการศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
62 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
63 แนวโน้มของการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2523
64 การศึกษาการจัดและการดำเนินกิจกรรมทางด้านโครงการทดลอง และโครงการฝึกอบรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำกาค