ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุ่นคา นพคุณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ปาน กิมปี 7
3 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 7
4 ประคอง กรรณสูต 5
5 วีรฉัตร สุปัญโญ 3
6 สุภาพ วาดเขียน 2
7 อาชัญญา รัตนอุบล 2
8 สวัสดิ์ ประทุมราช 2
9 ไพฑูรย์ โพธิสาร 2
10 กนกวรรณ รุกขชาติ 2
11 ดิเรก ศรีสุโข 2
12 วัชรินทร์ ฮ่ำรัตนาพร 2
13 ปรุงจิตต์ พนาวัฒนวงศ์ 1
14 คณิณญา บุญอาภา 1
15 เบญจนาฏ วัฒนประดิษฐ์ 1
16 ปาน กิมปี 1
17 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
18 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ 1
19 ประภาภรณ์ มูลแสดง 1
20 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
21 พิมพ์ใจ ศิริสาคร 1
22 พรนิภา กันทรากร 1
23 นัฏยา จิตโสภา 1
24 อาคม จันทสุนทร 1
25 ถนอมนวล วิภาศิริ 1
26 นฤมล ลีละบุตร 1
27 นงนารถ วิทูรปัญญากิจ 1
28 ธานี นงนุช 1
29 สุนทร สุนันท์ชัย 1
30 นิลุบล ฉลวยศรี 1
31 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
32 ประกอบ เอื้อไพบูลย์ 1
33 กนกวรรณ อรสุทธิกุลชัย 1
34 สุภา พื้นนาค 1
35 ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ 1
36 โอวาท สุทธนารักษ์ 1
37 อุทัย ดุลยเกษม 1
38 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 1
39 สุมาลี สังข์ศรี 1
40 นงลักษณ์ คำนึงธรรม 1
41 วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ 1
42 นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม 1
43 นที ภววงษ์ศักดิ์, 2523- 1
44 จตุพร สุทธิวิวัฒน์ 1
45 มิถุนา อนุแสน, 2498- 1
46 กุลธิดา คำปันศักดิ์ 1
47 จิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 1
48 ทรงวุฒิ สุธาอรรถ 1
49 จุฬาลักษณ์ สันทัดพร้อม 1
50 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 1
51 กล้า สมตระกูล 1
52 ประคอง กรรณสูตร 1
53 สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์, 2503- 1
54 นันทิยา นำเกียรติวงษา 1
55 แววพรรณ อยู่พงษ์พิทักษ์ 1
56 มูฮำหมัดสาเลม แยนา 1
57 พิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์ 1
58 โกวิทย์ พวงงาม 1
59 สายใจ อินทรรัมพรรย์ 1
60 เบ็ญจพร ใช้เทียมศิลป์ 1
61 วีรพันธ์ ฟักเงิน 1
62 เอกศักดิ์ แดงเดช 1
63 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
64 สุรพล อรุณรัตน์ 1
65 เศาร์นลิน วรรณศิริ 1
66 ศรีเชาวน์ วิหคโต 1
67 ซัรฟุดดีน หะยี 1
68 สุชาติ บัณฑิตเขียน 1
69 เพียงจันทร์ ทองปาน 1
70 สุรเดช พันธุ์วิเศษ 1
71 พงศ์สิริ สำลี 1
72 ศิริมา กิตติบัณฑูร 1
73 เกล็ดแก้ว ร่วงลือ 1
74 ปิยวัชร์ สุทธิวนิช 1
75 ปัญญา หิรัญรัศมี 1
76 สุพจน์ เชี่ยวชล 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
78 พวงเพ็ญ สังขนันท์ 1
79 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
80 ทิพย์วรรณ ธรรมผุสนา 1
81 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
82 รจนา จุลเจิม 1
83 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
84 มานิตย์ สีสง่า 1
85 มาโนช กลัดภิบาล 1
86 นุสร จำปาวัลย์ 1
87 ทัศนีย์ จิรารัตน์วัฒนา 1
88 ประคอง กรรณสูต 1
89 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ 1
90 อรรณพ จีนะวัฒน์ 1
91 อุษาวดี จันทราสนธิ 1
92 ศิริลักษณ์ จันทร์น้อย 1
93 ศรีเสาวลักษณ์ เกียรติพิริยะ 1
94 ภัทริยา พัฒนางกูร 1
95 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
96 วันดี สุรภีสัก 1
97 ดารณี ครุฑดำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 2
2 2547 3
3 2545 3
4 2544 1
5 2543 1
6 2541 3
7 2540 4
8 2539 1
9 2537 1
10 2536 7
11 2535 2
12 2534 1
13 2533 3
14 2532 5
15 2531 5
16 2530 5
17 2529 5
18 2528 6
19 2527 2
20 2526 3
21 2525 1
22 2523 1
23 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
2 การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
3 การวิเคราะห์โปรแกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดำเนินการโดยสถาบันศาสนาตามแนวคิดของบอยเออล์และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4 การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของครัวเรือนชนบทเพื่อพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์สาโทพื้นบ้านไทย : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2545
6 ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี
7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกับผู้เรียนผู้ใหญ่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่อง อิสลามศึกษาในมัสยิดที่อยู่ในและนอกเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
8 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2544
9 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
ปี พ.ศ. 2543
10 การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติต่อเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีการเรียนทางไกลในกรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิหลังต่างกัน
ปี พ.ศ. 2541
11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกลุ่มที่มีภูมิหลังต่างกัน
12 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21
13 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัดกรุงเทพมหานคร
15 สภาพ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้จัดทำหลักสูตร เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชา ที่มีผู้เรียนน้อยของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ประเภทนอกระบบโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
16 การวิเคราะห์สาระหลักทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักพุทธธรรม
17 การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กถูกทอดทิ้ง
ปี พ.ศ. 2539
18 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตระหว่างแรงงานเด็กภาคเกษตรกรรม ที่อพยพกับไม่ได้อพยพในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2537
19 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนภูมิภาคและผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2536
20 การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
21 ปัญหาและความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของแม่ชีในพุทธศาสนา เขตภาคกลาง
22 ผลของโครงการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
23 ผลของการใช้วิธีการสอนโดยผสมผสานระหว่างการสอนแบบ "คิดเป็น" กับการสอนของเปาโล แฟร์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกทางประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน
24 ผลของการใช้วิธีการสอนแบบมโนธรรมสำนึก ตามแนวความคิดของ เปาโล แฟร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "ชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ" ของเยาวชนในชุมชนแออัด
25 การพัฒนาตัวบ่งชี้สภาพทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับหมู่บ้าน
26 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2535
27 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพกับการคิดเป็น ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต่างสายอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
28 วิธีการรับข่าวสาร ความรู้ เจตคติ และการนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน ตำบล เกาะยอ อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา
ปี พ.ศ. 2534
29 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักศึกษาผู้ใหญ่สตรีต่างกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2533
30 การศึกษาการเผยแพร่ความรู้ การรับความรู้ การตอบสนองความต้องการและการนำความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์ ขั้นมูลฐานไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของสตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ของนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบการศึกษากึ่งระบบโรงเรียน เขตการศึกษา 7
32 การประสานงานของ 5 กระทรวงหลัก ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่สตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2532
33 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย พุทธศักราช 2519 ถึง 2529
34 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี
35 การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชน
36 การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
37 การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2531
38 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน
39 ปัจจัยที่ส่งผลให้อาสาสมัครตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพพื่อชาวชนบทในจังหวัดนครราชสีมา
40 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกรมการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานจริง สภาพการปฏิบัติงานที่ต้องการและสภาพปัญหาอุปสรรคของโครงการรับบริจาคหนังสือสู่ชนบท
41 การศึกษาแนวโน้มของการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างกรมการฝึกหัดครู กับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช 2535-2539
42 การนำเสนอรูปแบบการบริการแก่สังคมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2530
43 ระดับการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย: การศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
44 การศึกษาปัญหาการฝึกงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 ความคิดเห็นของอาจารย์และผู้เข้าสอบต่อหลักสูตรและการสอบวิชาชุดครู ระดับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ของกรมการฝึกหัดครู
46 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการศึกษา นอกระบบโรงเรียนระหว่างหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองดีเด่น กับหมู่บ้านที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พุทธศักราช 2528 : การศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
47 ปัญหาและความต้องการของเด็กไม่ได้เรียนต่อที่อยู่นอกเขตเทศบาล อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2529
48 การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 แนวโน้มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50 ความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
51 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพเกี่ยวกับตนเองกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของผู้สูงอายุในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
52 แนวโน้มของปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2543
ปี พ.ศ. 2528
53 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
54 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับจังหวัดเกี่ยวกับ การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามรูปแบบของการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ในเขตพื้นที่ยากจน
55 ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในส่วนกลาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
56 สถานภาพทางการศึกษาของหมู่บ้านหัวดูน จังหวัดอุบลราชธานี : การศึกษาเฉพาะกรณี
57 การประยุกต์หลักการศึกษาผู้ใหญ่ในการศึกษาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชนบท ขององค์กรพัฒนาภาคเอกชน : กรณีตัวอย่างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ของโครงการประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องให้
58 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน สาขาการศึกษานอกโรงเรียน ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
59 การประเมินความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการฝึกอบรม หลักการและวิธีดำเนินงานในโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานของครูฝึกระดับจังหวัด-อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60 บทบาททางวิชาการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ตามทัศนะของข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค
ปี พ.ศ. 2526
61 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านสื่อในการเรียน และสถานภาพของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 ทางวิทยุและไปรษณีย์
62 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของผู้สอนการศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
63 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
64 แนวโน้มของการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2523
65 การศึกษาการจัดและการดำเนินกิจกรรมทางด้านโครงการทดลอง และโครงการฝึกอบรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำกาค
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
66 การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กถูกทอดทิ้ง