ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 6
2 นายวันชัย วัฒนศัพท์ 1
3 สุณิสา เผ่าน้อย 1
4 สนิท รวมธรรม 1
5 นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
6 ธีรพรรณ ใจมั่น 1
7 นส.สมลักษณ์ เรืองคง 1
8 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
9 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1
10 มานวิภา อินทรทัต 1
11 นายภูมิสุข คณานุรักษ์ 1
12 นายฉมาดนัย มากนวล 1
13 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 1
14 โกวิทย์ พวงงาม 1
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์ 1
16 มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1
17 พัชรนันท์ กลั่นแก้ว 1
18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
19 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1
20 ณัฐนี วรยศ 1
21 วุฒิสาร ตันไชย 1
22 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
23 ยสินทินี เอมหยวก 1
24 ชัชวาลย์ ชัยชนะ 1
25 ธีรเดช ฉายอรุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
5 การศึกษาผลของรายจ่ายยาสูบที่มีต่อรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของครัวเรือนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิเคราะห์การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาคการผลิตของประเทศไทย โดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจง
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปี พ.ศ. 2549
8 มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เหมาะสม สำหรับอุตสาหกรรมยาเส้นมวนเอง"