ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไร หัถกิจ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
ปี พ.ศ. 2554
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาวิถีไทและทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของโปรแกรมการจัดสภาพการทำงานกับคอมพิวเตอร์และโยคะในที่ทำงานต่อปัญหาสุขภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของโปรแกรมการจัดสภาพการทำงานกับคอมพิวเตอร์และโยคะในที่ทำงานต่อปัญหาสุขภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2546
5 A Definition and Model of Nursing Practice in Thailand.
ปี พ.ศ. 2545
6 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
7 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน จ.สงขลา
8 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
9 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนภาคใต้
10 กระบวนการพัฒนาเจตคติและค่านิยมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2539
11 กระบวนการพัฒนาเจตคติและค่านิยมในการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์