ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไร จเรประพาฬ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 5
2 2551 4
3 2549 1
4 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การใช้ระบบฐานข้อมูลสุขภาพครอบครัวและชุมชนเวอร์ชั่น 6 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลปากพูน.
2 รูปแบบการสร้างสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง
3 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสำคัญบางประการต่อกระบวนการสกัดแบบไหลสวนทางต่อเนื่อง
4 การวิเคราะห์รูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา 4 ตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 รูปแบบการสร้างสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง จหวัดนครศรีธรรมราช บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่องเศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ ณ. ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษารูปแบบหลักสูตรและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาล สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของปลาช่อนทะเล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการจัดการการประมง
8 การจัดการธาตุอาหารยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาเปิดกรีด
9 การศึกษาเจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาขุมทรัพย์ทางสุขภาพของชุมชนบ้านบางปู
ปี พ.ศ. 2546
11 ผลของการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ประเมินสุขภาพครอบครัวต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมสุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลท่าศาลา