ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไรวรรณ โฆสิตานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2548
2 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2547
3 ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ (ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ และลูก) กับการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในลูก
4 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
5 ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ (ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์และลูก) กับการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในลูก
ปี พ.ศ. 2543
6 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2542
7 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
8 ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ (ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ และลูก) กับการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในลูก
9 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2532
10 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการ อาการแสดง การตรวจอุจจาระ และผลของการเพาะเชื้อจากอุจจาระของผู้ป่วยเด็กโรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2525
11 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการ อาการแสดง การตรวจอุจจาระ และผลของการเพาะเชื้อจากอุจจาระของผู้ป่วยเด็กโรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในจังหวัดขอนแก่น