ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 10
2 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 10
3 ภาณี ฤทธิ์มาก 8
4 จิราพร เขียวอยู่ 6
5 จุฬารัตน์ คงเพชร 4
6 เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ 4
7 พณา ฟักอ่อน 4
8 เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส 4
9 สุนิสา ชายเกลี้ยง 2
10 อดิศักดิ์ มาศยคง 2
11 ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
13 จุฬาภรณ์ โสตะ 2
14 ดุษฎี อายุวัฒน์ 2
15 ศศิธร พิมพ์ชายน้อย 2
16 นิคม ถนอมเสียง 2
17 ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ 2
18 อภิญญา ขาวลิขิต 2
19 เกรียงศักดิ์ คูหิรัญญรัตน์ 2
20 พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 2
21 ถิรพงษ์ ถิรมนัส 2
22 Somporn Udomwinisil 1
23 ชัชวาล กริ่งสันเทียะ 1
24 อิศราภรณ์ หงษ์ทอง 1
25 Sarunya Pothong 1
26 พัชรี ศรีกุตา 1
27 พรรณี บัญชรหัตถกิจ 1
28 สุวลี โล่วิรกรณ์ 1
29 รุจิรา ดวงสงค์ 1
30 สรัญญา โพธิ์ทอง 1
31 สมพร อุดมวินิจศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 4
3 2553 9
4 2552 4
5 2551 1
6 2548 1
7 2547 3
8 2545 1
9 2544 1
10 543 64
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาแนวทางและกลไกในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
4 การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
6 การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
9 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
10 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
11 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
12 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
13 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการมูลฝอย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
14 ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2552
15 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
16 การทบทวนเอกสารและวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
17 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารสกัดสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชในเกษตรกรปลูกผักตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
18 ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพเกษตรกรกลุ่มปลูกหอมแดง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2551
19 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
20 บทบาท หน้าที่และรูปแบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2547
21 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
22 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
23 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
24 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
25 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่เพาะปลูกมะเขือเทศ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
27 สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
28 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรปลูกแตงโม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
29 การพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยของครัวเรือน ชุมชนหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
30 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในเขตตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
31 การดูแลระบบประปาและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ในเขตตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
32 เปรียบเทียบการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อในตลาดที่ผ่านเกณฑ์และตลาดสดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ : กรณีศึกษา ตลาดสดในพื้นที่จังหวัดเลย
33 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการเพาะปลุกมะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
34 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกิจกรรมการทำสวนยางพาราของเกษตรกรสวนยางพารา อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
35 การมีมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
36 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
37 ปัญหามลพิษทางน้ำของชุมชนบริเวณโดยรอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
38 ผลกระทบการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ในเขตพื้นที่ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
39 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการมูลฝอย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40 ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
41 ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพเกษตรกรกลุ่มปลูกหอมแดง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
42 สภาพแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
43 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารสกัดสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชในเกษตรปลูกผัก ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา