ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไรวรรณ วัฒนกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 กระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกและข้าวงอกนึ่งที่เหมาะสมต่อการเพิ่มคุณค่สารอาหารในข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพของภาคใต้
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเสริมสมุนไพรพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของสถานประกอบการในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. 2557
4 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อทัศนศึกษาเสมือนจริงของโบราณสถานในจังหวัดตรัง
5 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่าย Nostoc commune และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
6 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2556
7 เครื่องวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางโดยใช้ย่านความถี่ 2.4 จิกะเฮิร์ซ
8 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนปาล์มสาคูสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2555
10 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชป่าใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงบางชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2553
13 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชป่าใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงบางชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2552
14 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องปลอดสารพิษและข้าวกล้องงอก ต่ออายุการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2549
15 การวิจัยเพื่อวัฒนาการเลี้ยงปลากระรังของชุมชนบ้านปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2546
16 ผลของฮอร์โมนเอสตราไดออลต่อปริมาณโปรตีน และไวเทลโลจีนินในเลือดปลาตูหนา
ปี พ.ศ. 2545
17 ลักษณะพันธุกรรมจากรูปแบบไอโซไซม์ของหอยในบริเวณหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง
18 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกันบริเวณคลองสิเกาจังหวัดตรัง
19 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทยโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
20 การทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อพักน้ำทิ้ง คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จ.ตรัง