ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไรวรรณ วัฒนกุล
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 กระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกและข้าวงอกนึ่งที่เหมาะสมต่อการเพิ่มคุณค่สารอาหารในข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพของภาคใต้
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเสริมสมุนไพรพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของสถานประกอบการในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. 2557
4 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อทัศนศึกษาเสมือนจริงของโบราณสถานในจังหวัดตรัง
5 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่าย Nostoc commune และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
6 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2556
7 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา ต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง
8 เครื่องวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางโดยใช้ย่านความถี่ 2.4 จิกะเฮิร์ซ
9 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนปาล์มสาคูสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2555
11 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชป่าใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงบางชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชป่าใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงบางชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2552
15 การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหาร ที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและ อัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
16 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชป่าใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงบางชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
17 การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม โดยการเปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่นสูง ที่แตกต่างกัน 2 วิธี
18 คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งจุลินทรีย์ของสารประกอบเชิงซ้อนจากไคโตแซนและน้ำตาล
19 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องปลอดสารพิษและข้าวกล้องงอก ต่ออายุการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2549
20 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
21 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทย โดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
22 การวิจัยเพื่อวัฒนาการเลี้ยงปลากระรังของชุมชนบ้านปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2548
23 ผลของฮอร์โมนเอสตราไดออลต่อปริมาณโปรตีน และไวเทลโลจีนินในเลือดปลาตูหนา
24 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
25 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2547
26 ผลของฮอร์โมนเอสตราไดออลต่อปริมาณโปรตีน และไวเทลโลจีนินในเลือดปลาตูหนา
ปี พ.ศ. 2546
27 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทย โดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
28 ผลของฮอร์โมนเอสตราไดออลต่อปริมาณโปรตีน และไวเทลโลจีนินในเลือดปลาตูหนา
ปี พ.ศ. 2545
29 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
30 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
31 ลักษณะพันธุกรรมจากรูปแบบไอโซไซม์ของหอยในบริเวณหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง
32 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกันบริเวณคลองสิเกาจังหวัดตรัง
33 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทยโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
34 การทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อพักน้ำทิ้ง คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2544
35 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง