ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจำหน่าย พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟสายใต้ สานเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การจำหน่ายแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้โดยสารรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟเส้นทางภาคใต้ ประเทศไทย (ลาออก)
ปี พ.ศ. 2557
3 การจำหน่ายแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้โดยสารรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟเส้นทางภาคใต้ ประเทศไทย (ลาออก)
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาพฤติกรรมผู้ดื่ม ผู้ขายยาดอง และผู้เกี่ยวข้องตามวิถีชุมชนภาคใต้ กรณีศึกษาเขตชุมชนเมืองในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2550
6 รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้