ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอมอร อังสุรัตน์ 11
2 นงนุช ปรมาคม 11
3 จุฬารัตน์ วัฒนะ 11
4 วราวุธ ขันติยานันท์ 10
5 ประสพ พรหมมา 8
6 สุภาพร กลิ่นคง 5
7 ปาริฉัตร จันทร์ปลั่ง 4
8 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 4
9 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 3
10 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 3
11 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 2
12 ศรีประไพ ธรรมแสง 2
13 อมรรัตน์ พรหมบุญ 2
14 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 2
15 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 2
16 พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ 2
17 กาญจนา บันสิทธิ์ 2
18 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
19 เฉลียว บุญมั่น 2
20 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 2
21 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
22 นิตยา วานิกร 2
23 ผศ.ดร. นิตยา วานิกร 1
24 นางสาว นพมาศ นามแดง 1
25 เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน์ 1
26 ดวงทิพย์ กันฐา 1
27 ลพ ภวภูตานนท์ 1
28 จริงแท้ ศิริพานิช 1
29 ภาสันต์ ศารทูลทัต 1
30 กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน 1
31 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
32 นายพรชัย จุฑามาศ 1
33 ชลธิชา นุ่มหอม 1
34 นายปณิธาน คิวเจริญวงษ์ 1
35 นิคม แหลมสัก 1
36 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
37 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
38 พรชัย จุฑามาศ 1
39 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
40 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
41 สิริกุล วะสี 1
42 วารุณี ธนะแพสย์ 1
43 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
44 กรุง สีตะธนี 1
45 จุลภาค คุ้นวงศ์ 1
46 อรรัตน์ มงคลพร 1
47 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
48 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
49 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
50 คนึงรัตน์ คำมณี 1
51 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 1
52 ธนพล ไชยแสน 1
53 รพี ดอกไม้เทศ 1
54 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
55 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 1
56 ชัชชัย แก้วสนธิ 1
57 ทิพย์วดี อรรถธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 2
7 2549 2
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการเลี้ยงไหมอีรี่ระบบฟาร์มอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2556
2 การทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
3 การประเมินผลกระทบของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่มีลักษณะต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด และทนสารไกลโฟเซท(1507XNK603) และข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด(1507) ที่มีต่อแมลงช้างปีกใส(lacewing, Mallada basalis) เมื่อกินเพลี้ยอ่อนที่เลี้ยงด้
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2553
5 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
6 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง ไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาชนิดของศัตรูพืชสบู่ดำของเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
9 การตรวจสอบโรคเตี้ยแคระของหม่อนและแมลงพาหะของโรคในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
11 การส่งเสริมและวิจัยการผลิตหม่อนไหมครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี