ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุเทน ปัญโญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจิดหล้า สุนทรวิภาต 4
2 ถาวร เสาร์ศรีจันทร์ 2
3 คีรินทร์ หินคง 2
4 ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร 2
5 ภิเษก ยิ้มแย้ม 2
6 อรรณพ พงษ์วาท 2
7 อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 2
8 ภัทรฤดี ครองชนม์ 2
9 อัครพงษ์ สัจจวาทิต 2
10 สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน 2
11 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ 2
12 บุญส่ง นิลแก้ว 2
13 ภิรัฐพงศ์ ทองพันชั่ง 2
14 วิรัตน์ ไวยกุล 2
15 แน่งน้อย นครเขตต์ 2
16 นริศรา โกเสนตอ 1
17 ประสงค์ เลิศสมบัติพลอย 1
18 จิตติมา คงเมือง 1
19 ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย 1
20 ดรุณ หาญตระกูล 1
21 ประสิทธิ์ ภู่ทอง 1
22 รุ่งทิวา มากสุก 1
23 ปิยะนารถ โพนเงิน 1
24 จินดา พรธาดาวิทย์ 1
25 พัชรา ตันติประภา 1
26 ศศินภา กาละปลูก 1
27 เอนก ช้างน้อย 1
28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
29 เกษม นครเขตต์ 1
30 สามารถ ศรีจำนงค์ 1
31 มนัส ยอดคำ 1
32 Kasem Nakornkat 1
33 พบพร พิมประภากร 1
34 เกียรติสุดา ศรีสุข 1
35 ดวงดาว บุญชัย 1
36 ประหยัด สายวิเชียร 1
37 ศักดา พรึงลำภู 1
38 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 4
3 2551 1
4 2547 2
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการวาดแบบจำลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
3 การใช้โครงงานคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2552
4 การรับรู้และการใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6 การวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร
7 การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหาสมการ ของนักเรียนชนเผ่าลาหู่ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาดของนิวแมน
ปี พ.ศ. 2551
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
9 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
10 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลมยุรี จังหวัดเชียงใหม่