ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา อ้นทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อุษา อันทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง 23
2 อรสา อนันต์ 14
3 วรรณชัย พรหมเกิด 12
4 วราภรณ์ เรืองรัตน์ 9
5 สุธิตา ตั้นสุวรรณ 8
6 สมหมาย ชูช่วย 8
7 อาภรณ์ ส่งแสง 7
8 นุรียา บินต่วน 6
9 ศุภโชค ชินพงศ์ 4
10 อานอบ คันฑะชา 4
11 พิทย์พิมล ชูรอด 4
12 อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี 3
13 ปานใจ สารพันโชติวิทยา 2
14 ธวัฒน์ชัย เทพนวล 2
15 เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ 2
16 วิภารัตน์ กังแฮ 2
17 เรวดี สมพงษ์ 2
18 วิภา พลันสังเกตุ 2
19 จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 2
20 นินนาท์ โชติบริบูรณ์ 2
21 ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก 2
22 กำชัย ตันติกาพงศ์ 1
23 สุเมธ อ่ำชิต 1
24 จารีย์ พรหมเกิด 1
25 ชุติมา ชูทอง 1
26 คคนัมพร ประสานพานิช 1
27 สุวิทย์ เพชรห้วยลึก 1
28 รุ่งทิพย์ เรืองเทพ 1
29 อภิลักษณ์ ละม้ายนิล 1
30 พีรนาฏ คิดดี 1
31 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
32 ศิลป์ชัย สุวรรณมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 3
3 2555 7
4 2554 6
5 2553 5
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 1
10 1086 1
11 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในการผลิตยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนและจัดทำแผงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
2 โครงการย่อย 2 : การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียการผลิตยางแผ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 การพัฒนาเครื่องวัดค่ากำลังอัลตราซาวด์ด้วยเทคนิคการวัดแรงการแผ่รังสี
ปี พ.ศ. 2556
4 แผนงานวิจัย : การบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน (ขอเบิกเงินงวดที่ 3 และ 4 ของ 4 โครงการย่อย ลว. 8 ก.พ.56)
5 โครงการย่อย 5: การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและของเสียจากกระบวนผลิตปลาดุกร้า: การผลิตอาหารเลี้ยงปลานิล
6 โครงการย่อย 1: การกำจัดโลหะหนักบนโครงสร้างซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 และ FER ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นการกำจัดโลหะหนักบนโครงสร้างซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 และ ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
7 การใช้น้ำทิ้งและปุ๋ยซีโอไลต์จากการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศมาปลูกพืช
8 ประสิทธิภาพการดูดซับของเปลือกมังคุด ถ่านและถ่านกัมมันต์ จากเปลือกมังคุด
9 การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
10 การออกแบบระบบกรองโลหะหนักในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ด้วยวัสดุกรองในท้องถิ่น
11 โครงการวิจัยการปนเปื้อนของโลหะหนักและการกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียการย้อมสีกระจูด
12 ภูมิปัญญาและการบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูด ในชุมชนกระจูดทะเลน้อย
13 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและของเสียจากกระบวนผลิตปลาดุกร้า : การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2554
14 การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
15 โครงการย่อย 1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และความสามารถในการดูดซับ ของซีโอไลต์ธรรมชาติ
16 2.3 การศึกษาการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติในการดูดซับแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
17 โครงการย่อย 2 สมบัติทางเคมี และการบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ โดยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น และซีโอไลต์ธรรมชาติ
18 การพัฒนากลไกการบริหารและการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาวด้านพลังงานหมุนเวียนแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
19 การกำจัดตะกั่วและทองแดงบนโครงสร้างซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
20 แผนงานวิจัย : การศึกษาการใช้ประโยชน์ของซีโอไลต์ในการลดของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการนำซีโอไลต์ที่ผ่านการลดของเสียไปใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืช
21 โครงการย่อย 2 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการนำซีโอไลต์ไปใช้ในการดูดซับแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการเลี้ยงสัตว์
22 การวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทำงาน กรณีศึกษา กลุ่มงานหัตถกรรมเครื่องเงินนครศรีธรรมราช
23 สมบัติทางเคมีและการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบโดยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นและซีโอไลต์ธรรมชาติ
24 ผลการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติเสริมในอาหารไก่เนื้อและการใช้ซีโอไลต์ผสมในวัสดุรองพื้นรอกไก่ต่อระดับแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์และสมรรถภาพการผลิตและผลการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติเสริมในอาหารสุกรต่อระดับแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟด์และสมรรถภาพการผลิตของสุกร
ปี พ.ศ. 2552
25 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อเพิ่ม ประชากรปูแสมในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวนครศรีธรรมราช
26 การดูดซับสารประกอบฟอสฟอรัสในน้ำ ด้วยซีโอไลต์
ปี พ.ศ. 2551
27 การประยุกต์ใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สำหรับการเจริญเติบโตของพืช
28 การประยุกต์ใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศและปุ๋ยวิทยาศาสตร์สำหรับการเจริญเติบโตของพืช
29 การบำบัดโลหะหนักในน้ำเสีย จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ปี พ.ศ. 2550
30 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ของซีโอไลต์ธรรมชาติ และความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
31 ประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียจากการเลี้ยงกุ้งขาวในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ เปลือกหอยนางรมและสาหร่ายผมนาง
ปี พ.ศ. 2549
32 ประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียจากการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ เปลือกหอยนางรมและสาหร่ายหางกระรอก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 แผนงานวิจัย : การบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน (ขอเบิกเงินงวดที่ 3 และ 4 ของ 4 โครงการย่อย ลว. 8 ก.พ.56)
34 สมบัติทางเคมี และการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ โดยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น และซีโอไลต์ธรรมชาติ
35 การวิเคราะห์ปริมาณการฟูมโลหะหนัก ในบรรยากาศการย้อมสีกระจูด
36 การกำจัดโลหะหนัก บนโครงสร้างซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 และFER ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์
37 การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
38 สมบัติทางเคมี และการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ โดยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น และซีโอไลต์ธรรมชาติ