ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา ทองไพโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2554
2 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Jacquemontia Choisy (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาเรณูวิทยาของพืชวงศ์กระดังงา เพื่อจัดทำเป็นคู่มือสำหรับการศึกษาพฤกษศาสตร์บรรพกาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัวฒนาการของพืชสกุลการเวกในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา
ปี พ.ศ. 2542
5 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
6 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
7 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การศึกษาโครโมโซมของพืชวงศ์กระดังงาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย