ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา ทองไพโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 จุลสัณฐานวิทยาเพื่อการจัดจำแนกพืชวงศ์ลีลาวดี (Apocynaceae) และพืชวงศ์ดอกรัก (Asclepiadaceae) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Jacquemontia Choisy (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาเรณูวิทยาของพืชวงศ์กระดังงา เพื่อจัดทำเป็นคู่มือสำหรับการศึกษาพฤกษศาสตร์บรรพกาลในประเทศไทย
5 การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งของน้ำมันหอมระเหยจากพืชหอมในพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
6 ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัวฒนาการของพืชสกุลการเวกในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา
8 การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัวฒนาการของพืชสกุลการเวกในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา
ปี พ.ศ. 2542
9 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
10 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
11 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การศึกษาโครโมโซมของพืชวงศ์กระดังงาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย