ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 9
2 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
3 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 2
4 บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล 2
5 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
6 จิราพรรณ เรืองรอง 2
7 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
8 Yot Teerawattananon 2
9 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
10 ศุภชัย จิรคุปต์ 2
11 Usa Chaikledkaew 2
12 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
13 ไม่มีข้อมูล 2
14 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
15 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
16 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
17 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
18 Chanida Lertpitakpong 1
19 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
20 Khannika Thitiboonsuwan 1
21 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
22 Jomkwan Yothasamut 1
23 Montarat Thavorncharoensap 1
24 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
25 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
26 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
27 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
28 Panarasri Khonputsa 1
29 Yupin Tamteeranon 1
30 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
31 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 1
32 ธีระ ศิริสมุด 1
33 ศิตาพร ยังคง 1
34 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 1
35 รักมณี บุตรชน 1
36 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
37 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
38 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
39 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
40 อดุลย์ โมฮารา 1
41 กาญจนาถ อุดมสุข 1
42 อินทิรา ยมาภัย 1
43 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 5
3 2551 2
4 2550 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Cost-Effectiveness Analysis of Thaizolidinediones in Uncontrolled Type 2 Diabetic Patients Receiving Sulfonylureas and Metformin in Thailand.
ปี พ.ศ. 2552
2 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานประสิทธิผลของยากลุ่มสตาติน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
3 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
4 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
5 การศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลในประเทศไทย
6 ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
8 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 Cost-Effectiveness Analysis of Thaizolidinediones in Uncontrolled Type 2 Diabetic Patients Receiving Sulfonylureas and Metformin in Thailand.
10 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
11 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductese inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ
12 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
13 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย