ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 9
2 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
3 จิราพรรณ เรืองรอง 2
4 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
5 ศุภชัย จิรคุปต์ 2
6 ไม่มีข้อมูล 2
7 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
8 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
10 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
11 บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล 2
12 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
13 Usa Chaikledkaew 2
14 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
15 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 2
16 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
17 Yot Teerawattananon 2
18 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 1
19 ศิตาพร ยังคง 1
20 ธีระ ศิริสมุด 1
21 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
22 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 1
23 รักมณี บุตรชน 1
24 อดุลย์ โมฮารา 1
25 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
26 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
27 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
28 กาญจนาถ อุดมสุข 1
29 อินทิรา ยมาภัย 1
30 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
31 Chanida Lertpitakpong 1
32 Khannika Thitiboonsuwan 1
33 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
34 Jomkwan Yothasamut 1
35 Montarat Thavorncharoensap 1
36 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
37 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
38 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
39 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
40 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
41 Panarasri Khonputsa 1
42 Yupin Tamteeranon 1
43 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 5
2 2551 2
3 2550 4
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานประสิทธิผลของยากลุ่มสตาติน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
2 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
3 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
4 การศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลในประเทศไทย
5 ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
7 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
8 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
9 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductese inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ
10 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
11 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย