ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา กลิ่นหอม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุษา กลุ่มหอม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ดอนปู่ตา
2 -
ปี พ.ศ. 2553
3 Developing Small-holder Agro-forestry Carbon offset Protocols for Carbon Financial Markets
ปี พ.ศ. 2552
4 ลักษณะทางชีววิทยาและ เบื้องหลังพันธุกรรมของเห็ดที่มีฤทธิ์ ทางยา Cambodian Phellinus igniarius เปรียบเทียบกับเห็ดเบสิดิ โอไมซิติสชนิดอื่น
5 การสังคายนาตำรายาพื้นบ้านอีสาน: กรณีไข้หมากไม้
6 สภาพแวดล้อมและพรรณพืชที่ขึ้นปกคลุมบนภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์
7 ผลของน้ำหมักอินทรีย์ต่อมวลชีวภาพ, กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและการเจริญเติบโตของคะน้า
ปี พ.ศ. 2550
8 ภูมิปัญญาในการผลิตและการจัดการผลผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2548
9 ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถิไท (Empowerment)
10 ภูมิปัญญาในการผลิตและการจัดการผลผลิตไก่พื้นเมืองของชนเผ่าในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาไลเคนเพื่อเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพป่าวัฒนธรรมอีสาน
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการใช้สมุนไพรกับสัตว์
13 การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2543
14 โครงการการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสานเพื่อการพัฒนา : รายงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2527
15 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร ปาราสิต และส่วนประกอบที่เป็นพิษในแมลงบางชนิดที่เป็นอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การศึกษาบางประการในการเลี้ยงหอยทากยักษ์