ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษณี เกิดพันธ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 2
3 2548 1
4 2547 1
5 2541 1
6 2535 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การออกแบบชุดทดสอบภาคสนามขนาดเล็กสำหรับการตรวจสอบฟอสเฟต ไนเตรทแลพไอร์อน และการศึกษาสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในกว๊านพะเยาและบึงบอระเพ็ด
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาเปรียบเทียบไอโซเทอร์มการดูดซับแมงกานีสของตะกอนดินธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางเคมีและเทคนิคทางรังสี
3 การศึกษาและป้องกันอันตรายของเรดอนจากซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2548
4 การหาปริมาณสารไมโครซิสตินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน โดยใช้เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง และศึกษาการดูดซึมสารไมโครซิสติน โดยตะกอนดินและถ่านกัมมันส์
ปี พ.ศ. 2547
5 การศึกษาการดูดซับของฟอสเฟต ไนเตรทและไอร์ออน ด้วยคอลลอยด์สังเคราะห์และคอลลอยด์ธรรมชาติจากกว๊านพะเยาและบึงบอระเพ็ด
ปี พ.ศ. 2541
6 วิธีรังสีเคมีสำหรับการศึกษาการดูดซับไอออนบนไอร์ออน (III) ไฮดรอกไซด์ ไอร์ออน (III) ออกไซด์ และ อะลูมิเนียมออกไซด์ / อุษณี เกิดพินธ์
ปี พ.ศ. 2535
7 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินชุดหางดงและสันทรายโดยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชันและเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ / อุษณี เกิดพินธ์
8 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ ในดินชุดหางดงและสันทราย โดยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชันและเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์