ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2557 1
3 2554 1
4 2550 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2540 1
10 2537 1
11 2536 1
12 2534 3
13 2530 2
14 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3 สถานการณ์สุขภาพประชาชน เขต 12
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2554
5 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2546
8 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2543
10 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2540
11 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัว
ปี พ.ศ. 2537
12 ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาลต่อภาวะโภชนาการการรับภูมิคุ้มกันโรคของเด็กทารกและการวางแผน ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2536
13 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัว
ปี พ.ศ. 2534
14 ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาลต่อภาวะโภชนาการการรับภูมิคุ้มกันโรคของเด็กทารกและการวางแผน ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
15 ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาลต่อภาวะโภชนาการการรับภูมิคุ้มกันโรคของเด็กทารกและการวางแผน ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้