ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษณีย์ หลอดเณร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คุณลักษณะของบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 8
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบ เสี่ยวโมเดล ในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ (On Top Payment)
3 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
4 บทเรียนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอศูนย์ประสานงาน จังหวัดสกลนคร
5 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
6 คุณลักษณะ และ กลยุทธ์การทำงาน ของบุคคลต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ เขต 8
ปี พ.ศ. 2557
7 รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า ในเขตบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี
8 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภิมู เขตอีสานตอนบน
9 การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment
10 รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า ในเขตบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี
11 การพัฒนาเครื่องมือวัดความรู้ เจตคติ และทักษะปฏัติของผู้ประเมินคุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิ
12 คุณลักษณะของบุคคลอันทรงคุณค่าในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 8
ปี พ.ศ. 2556
13 การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพื่อตอบสนองการบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ