ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษณีย์ วนรรฆมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2560
2 แนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม
3 สำรวจช่องว่างของสมรรถนะเภสัชกรในการให้บริบาลทางด้านเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคไตตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในผู้ป่วยโรคไต
ปี พ.ศ. 2555
4 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
ปี พ.ศ. 2552
5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
6 การให้บริการทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในคลินิกไตเทียมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2540
7 การประเมินความชุก และระดับยากันชักในเลือดของผู้ป่วย โรคลมชักที่มีการชักที่สัมพันธ์กับการมีประจำเดือน