ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษณีย์ พึ่งปาน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภา ด่านธำรงกูล 6
2 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 5
3 วิชัย โปษยะจินดา 5
4 ศศิธร แจ่มถาวร 3
5 อรรณพ วิสุทธมรรค 2
6 Wichai Poshyachinda 2
7 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
8 พรรณนิภา สังข์ทอง 1
9 ชยภัทร จินดาเลิศ 1
10 อภิชัย วสุรัตน์ 1
11 อภิวรรต มลาสานต์ 1
12 กาญรัตน์ อินทุรัตน์ 1
13 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
14 วรยศ ผลแก้ว 1
15 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
16 นพดล กรรณิกา 1
17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
19 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
20 มานพ คณะโต 1
21 ภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล 1
22 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
23 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
24 ชนิดา พลานุเวช 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 เฟื่องลดา แผลงศร 1
27 รัตนา จารุเบญจ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
31 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
32 กอบกุล สามัคคี 1
33 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
34 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 1
35 ศุภสรณ์ ชาติมนตรี 1
36 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 1
37 อังคณา ชินเดช 1
38 อังกาบ กอศรีพร 1
39 สุริยา วีรวงศ์ 1
40 จิตรลดา อารีย์สันติชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 6
5 2549 4
6 2547 1
7 2546 1
8 2544 3
9 2541 5
10 2540 1
11 2539 1
12 2529 2
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปิดเผยตนเองต่อครอบครัวของบุคคลที่รักเพศเดียวกัน
2 การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
3 การรับรู้ภัยคุกคามทางเพศและการป้องกันตนเองของพนักงานสตรีที่ทำงานกะกลางคืน
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้สารเสพติดในระดับจังหวัด เพื่อการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา (Community Epidemiology Work Group (CEWG)
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวชายรักชาย (YAOI) และวิถีทางเพศของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2550
7 การสำรวจคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (ศึกษาเฉพาะเขตปกครองเขต 1)
8 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมดื่มสุราและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มหญิงขายบริการในกรุงเทพมหานคร
9 การบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ปี 2550
10 การพัฒนาและสนับสนุนงานด้านวิชาการข้อมูลสารเสพติดในพื้นที่ของสำนักงานป.ป.ส.ภาคกลาง
11 การติดตามการดำเนินงานของจังหวัดนำร่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
12 การศึกษาการใช้แอมเฟตามีน (ยาบ้า) และผลกระทบทางสุขภาพในกลุ่มเยาวชนเพื่อสนองแนะรูปแบบการแก้ใขปัญหาสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
13 ทัศนของผู้ผลิตสุราชุมชน
14 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว
15 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
16 การศึกษาพฤติกรรมเสื่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของผู้ชายที่เข้ามาตรวจรักษาโรค
ปี พ.ศ. 2547
17 การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดเพียงพอไหมที่จะแก้ปัญหา?
ปี พ.ศ. 2546
18 การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดของสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ปี พ.ศ. 2544
19 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
20 การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดของสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
21 การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดของสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ปี พ.ศ. 2541
22 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัย
23 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบ
24 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม3 สรุปสำหรับผู้บริหาร
25 ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม2 ข้อมูลและสถิติประกอบรายงานการศึกษา
26 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม 1 รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
27 ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติดและพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องของเด็กและเยาวชนที่ต้องโทษ
ปี พ.ศ. 2539
28 ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
29 ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว
30 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของผู้ย้านถิ่นเข้าเขตเมือง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติดและพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องของเด็กและเยาวชนที่ต้องโทษ