ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษณีย์ พึ่งปาน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภา ด่านธำรงกูล 6
2 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 5
3 วิชัย โปษยะจินดา 5
4 ศศิธร แจ่มถาวร 3
5 Wichai Poshyachinda 2
6 อรรณพ วิสุทธมรรค 2
7 ภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล 1
8 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
9 มานพ คณะโต 1
10 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
11 อภิชัย วสุรัตน์ 1
12 นพดล กรรณิกา 1
13 กาญรัตน์ อินทุรัตน์ 1
14 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 เฟื่องลดา แผลงศร 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
20 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
22 ชยภัทร จินดาเลิศ 1
23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
24 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
25 สุริยา วีรวงศ์ 1
26 อังคณา ชินเดช 1
27 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 1
28 อังกาบ กอศรีพร 1
29 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
30 รัตนา จารุเบญจ 1
31 กอบกุล สามัคคี 1
32 ชนิดา พลานุเวช 1
33 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 1
34 วรยศ ผลแก้ว 1
35 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
36 อภิวรรต มลาสานต์ 1
37 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
38 ศุภสรณ์ ชาติมนตรี 1
39 จิตรลดา อารีย์สันติชัย 1
40 พรรณนิภา สังข์ทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 1
3 2549 4
4 2547 1
5 2544 2
6 2541 2
7 2539 1
8 2529 2
9 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปิดเผยตนเองต่อครอบครัวของบุคคลที่รักเพศเดียวกัน
2 การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
3 การรับรู้ภัยคุกคามทางเพศและการป้องกันตนเองของพนักงานสตรีที่ทำงานกะกลางคืน
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวชายรักชาย (YAOI) และวิถีทางเพศของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2549
5 ทัศนของผู้ผลิตสุราชุมชน
6 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว
7 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
8 การศึกษาพฤติกรรมเสื่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของผู้ชายที่เข้ามาตรวจรักษาโรค
ปี พ.ศ. 2547
9 การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดเพียงพอไหมที่จะแก้ปัญหา?
ปี พ.ศ. 2544
10 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
11 การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดของสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ปี พ.ศ. 2541
12 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัย
13 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2539
14 ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
15 ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว
16 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของผู้ย้านถิ่นเข้าเขตเมือง