ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษณีย์, กิตกำธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุษณีย์ กิตกำธร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 1
5 2548 1
6 2547 1
7 2544 3
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รายงานการวิจัยการพัฒนาเหล็กกล้าชั้นสูงจากเหล็กกล้างานโครงสร้างด้วยกระบวนการทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
2 หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลหะวิทยาสำหรับการขึ้นรูปโลหะ
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาเหล็กกล้าชั้นสูง (Development of advanced high strength steels) จากเหล็กกล้างานโครงสร้างด้วยกระบวนการทางความร้อน
4 Studying of micro-contamination in hard disk drive
5 Characteristic of thin stainless steel treated by laser-materials processing
6 การพัฒนาเหล็กกล้าชั้นสูงจากเหล็กกล้างานโครงสร้างด้วยกระบวนการทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2550
7 การปรับปรุงกระบวนการอบชุบเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์โดยอาศัยหลักการแยกตัวของคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2548
8 อิทธิพลของธาตุทองแดง (copper) ในเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์
ปี พ.ศ. 2547
9 รายงานการวิจัยอิทธิพลของทองแดงในเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์
ปี พ.ศ. 2544
10 คุณลักษณะของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ลิเทียม เสริมแรงด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งผลิตโดยกระบวนการมิลลิงทางกลและสปาร์กพลาสมาซินเทอริง
11 อิทธิพลของธาตุทองแดงในเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์
12 คุณลักษณะของวัสดุเชิงประกอบขั้นต้นระหว่างโลหะผสมอะลูมิเนียม-ลิเทียม กับซิลิคอนคาร์ไบด์ซึ่งผลิตโดยกระบวนการมิลลิงทางกลและประสปาร์กพลาสมาซินเทอริง