ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุรา ปานเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11
2 กอบบุญ หล่อทองคำ 6
3 อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ 5
4 วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 5
5 เดชา ฉัตรศิริเวช 5
6 ประกร รามกุล 4
7 ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร 2
8 จิรพล รัชชุศิริ 2
9 จุฬาลักษณ์ นาคสังข์ 2
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
11 วรเดช พูนคำ 2
12 ชัยวัฒน์ สิริเบญจมาภรณ์ 2
13 มนตรี บุญลอย 2
14 บงกช โรจนศิรประภา 2
15 อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ 2
16 เอกพงศ์ อู่ดี 2
17 ปัทมา แนวกันยา 2
18 สุเมธ ขาวยา 1
19 ปฐกร บุณยเกียรติ 1
20 จีรวัจน์ อีซอ 1
21 อิสสุดี สนิหวี 1
22 ดวงสุดา ธีรอนันต์ 1
23 นาคินทร์ สดสุชาติ 1
24 สิรินาฎ เลาหะโรจนพันธ์ 1
25 ขวัญตา นัคราเรือง 1
26 อัครพล สุดประเสริฐ 1
27 ณัฐชนัญ ลีพิพัฒนาไพบูลย์ 1
28 ยศินทร์ ยางทอง 1
29 ธนพร วรรณโชติ 1
30 เดือนเพ็ญ บัวช่วง 1
31 ณรรฐพล วิจิตรเฉลิมพงษ์, 2522- 1
32 สุรชัย รักสมบัติ, 2513- 1
33 วัลลิกา จิตต์วราวงษ์ 1
34 ปิยะฉัตร โลเจริญกุล 1
35 นิสิต สุไลมาน 1
36 เอกพิชญ์ ทรงคุณ 1
37 รุ่งทิวา คำใจเดียว, 1
38 นพรัตน์ ไทยวัฒนาพร 1
39 อมรรัตน์ ศรีปรีเปรม 1
40 กฤติยา วิสุทธิเสน 1
41 สุรเทพ เขียวหอม 1
42 วันเฉลิม ศรีระชาติ 1
43 ยุทธพงษ์ เข็มกลัด 1
44 อิศรา โล่สุวรรณ 1
45 Ura Pancharoen 1
46 ประสงค์ จิวจินดา 1
47 เครือวัลย์ มงคลพาณิชย์ 1
48 ไพบูลย์ ปีตะเสน 1
49 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
50 บัญชา คำสิงห์ 1
51 ทำนบ พรหมมูล 1
52 วิทยา นามสว่าง 1
53 สุนทร งามพร้อมพงศ์ 1
54 รุจิรา จิตรหวัง 1
55 ณรรฐพล วิจิตรเฉลิมพงษ์ 1
56 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 1
57 เศรษฐา จตุระบุล 1
58 อิศรา เกษมเศรษฐ 1
59 สุกัญญา กิจเจริญธำรงค์ 1
60 ทศพร สุภาจรูญ 1
61 ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์ 1
62 ปิยะสาร ประเสริฐธรรม 1
63 กอบบุญ หล่อทองคำ 1
64 กีรตินาท อาจญาทา 1
65 พิบูรณ์ จริยาธนาพล 1
66 สีวลี แสงธำรง 1
67 มนตรี วงศ์ศรี 1
68 ประพันธ์ อริยเมธี 1
69 Deacha Chatsiriwech 1
70 Montree Wongsri 1
71 Gobboon Lothongkum 1
72 ธีระพล ภิรมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 4
6 2551 8
7 2550 3
8 2549 4
9 2548 5
10 2546 6
11 2545 3
12 2544 2
13 2543 6
14 2541 4
15 2539 2
16 2538 1
17 2529 1
18 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สมดุลวัฏภาคระบบของเหลว-ของเหลวสามองค์ประกอบของน้ำ/กรดได-(2-เอทิลเฮกซิล) ฟอสฟอริก/สารตัวทำละลายอินทรีย์ สำหรับการสกัดนิกเกิลไอออน
ปี พ.ศ. 2556
2 การแยกแบบคัดเลือกอิแนนทิโอเมอร์ของกรดแลคติกด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
3 การแยกไอออนสังกะสีจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
4 การประยุกต์ใช้โมดูลเส้นใยกลวงในการกำจัดปรอทและสารหนูจากน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2555
5 การสกัดไอออนตะกั่วจากน้ำเสียของโรงงานแบตเตอรี่ด้วยระบบเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
6 การแยกอิแนนทิโอเมอร์ดีและแอลฟินิลอะลานีนโดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2554
7 การนำกลับไอออนแพลเลเดียมจากของเสียอุตสาหกรรมผ่านเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
8 การสกัดแยกไอออนปรอทในรูปของ (HgCl₄)²⁻ ออกจากน้ำทิ้งที่ได้จากหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงและ การทำนายผลด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
9 การสกัดแยกเพรซีโอดิเมียมด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
10 การแยกไอออนผสมของแทนทาลัมและไนโอเบียมด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
11 การสกัดและนำกลับไอออนแพลทินัมออกจากน้ำทิ้งที่ได้จากกระบวนการสกัดทองคำโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลของอุณหภูมิ เวลา และ ออกซิเจน ของการอบอ่อนต่อการเกิดผิวออกไซด์ทุติยภูมิและพฤติกรรมการกัดผิวด้วยกรดของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304
13 ผลของอุณหภูมิ เวลา และออกซิเจน ของการอบอ่อนต่อการเกิดผิวออกไซด์ทุติยภุมิและพฤติกรรมการกัดผิวด้วยกรดของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304
14 การแยกสารหนูและปรอทออกจากน้ำทิ้งที่ได้จากหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
15 การสกัดไอออนโลหะ ด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2551
16 การแยกปรอทโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
17 การกำจัดอาร์เซนิกจากคอนเดนเสทโดยใช้หอสกัดแบบจานมีรู และป้อนสารแบบพัลส์
18 การกำจัดสารหนูออกจากน้ำทิ้งที่ได้จากหลุมก๊าซธรรมชาติโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
19 การกำจัดไอออนโครเมียมจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
20 การเลือกนำกลับนิกเกิลจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
21 การกำจัดไอออนโครเมียม จากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม โดยใช้เยื่อแผ่นเหลว ที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
22 การกำจัดสารหนูออกจากน้ำทิ้งที่ได้จากหลุมก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
23 การกำจัดอาร์เซนิกจากคอนเดนเสท โดยใช้ทอสกัดแบบจานมีรู และป้อนสารแบบพัลส์
ปี พ.ศ. 2550
24 การแยกปรอทโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
25 การสกัดเสริมฤทธิ์แยกไอออนอิตเทรียมจากธาตุหายากด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
26 การแยกปรอทโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2549
27 การแยกปรอทและสารหนูโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
28 การแยกไอออนอาร์ซีนิกโดยการใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
29 การศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติในการแยกไอออนผสมของยูเรเนียมและทอเรียมโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
30 การศึกษาประสิทธิภาพของตัวทำละลายอินทรีย์เพื่อนำมาใช้แทน AK-225 ในขบวนการล้างตลับลูกปืนของฮาร์ดดิสก์ไดรท์
ปี พ.ศ. 2548
31 การถ่ายเทมวลของโคบอลต์ไอออนด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
32 การทำนายพฤติกรรมการแยกสารโลหะไอออนด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางกราฟแบบระบบไม่เชิงเส้น
33 การสกัดแลนทานัมไอออนผ่านเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
34 การนำระบบไซโคลนมาใช้เพื่อดักวัตถุดิบนำกลับมาใช้ใหม่ และลดปัญหาการอุดตันในระบบท่อ สำหรับการเทวัตถุดิบในสภาวะสุญญากาศ
35 การใช้อีพอกซีในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
36 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการสกัดแยกไอออนซีเรียม จากสารละลายแผ่นเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
37 การวิจัยและพัฒนาระบบเยื่อแผ่นเหลวเพื่อการแยกโลหะหายาก
38 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการละลายของน้ำมันเกียร์ SAE90 ในตัวทำละลายและสารทำความสะอาดชนิดต่างๆ ในถังกวนผสม
39 การสกัดแยกและนำกลับไอออนทองแดง โครเมืยม และสังกะสี จากสารละลายผสมของไอออนโดยใช้เทคนิคเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงแบบต่อเนื่อง
40 การแยกน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วออกจากน้ำเสียโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายที่เป็นของเหลว
41 การแยกน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วออกจากน้ำเสีย โดยการสกัดด้วยตัวทำละลายที่เป็นของเหลว
ปี พ.ศ. 2545
42 การนำกลับแพลเลเดียมจากกรดกัดทองใช้แล้ว โดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
43 การแยกเงินจากสารละลายที่เหลือจากการแยกเงินด้วยอิเล็คโตรไลซีส โดยใช้อิเล็คโตรไลซีสแบบต่อเนื่อง
44 การนำกลับแพลเลเดียมจากกรดกัดทองใช้แล้ว โดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2544
45 การสกัดยูเรเนียมและทอเรียมจากแร่โมนาไซต์โดยใช้หอสกัดแบบจานหมุนมีรู
46 การแยกไอออนผสมของแลนทานัมและนีโอดิเมียมโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2543
47 การสกัดนีโอดิเมียมโดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
48 อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อการผสมโพลิยูริเทนโฟมชนิดความหนาแน่นสูงแบบบยืดหยุ่นในถังกวนแบบแบตซ์
49 การนำแคลเซียมคลอไรด์กลับมาใช้โดยการฟื้นสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
50 การนำกรดซัลฟิวริกกลับมาใช้จากน้ำทิ้งโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน
51 ปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต ในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งผสมในชั้นพื้นของเสื่อน้ำมัน
52 การจำลองแบบประสิทธิภาพการทำงานและการออปติไมซ์ ในการสกัดไอออนทองแดงด้วยเยื่อแผ่นเหลว ที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงหลายขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2541
53 อิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลายผสมกรดอะซิติกกับโซเดียมอะซิเตต ต่อการสกัดแยกไอออนสังกะสีด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
54 การสกัดไอออนทองแดงจากสารละลายเจือจางมากด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
55 การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ระบบ รีเวอร์สออสโมซีสและนำน้ำที่ได้มาใช้กับระบบหอน้ำเย็น
56 ผลของการป้อนสารเวียนรอบต่อการสกัดแยกธาตุกลุ่มแรร์เอิร์ทโดยอุปกรณ์พัลส์คอลัมน์
ปี พ.ศ. 2539
57 สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของโพรพิลีน โคโพลิเมอร์ ที่ถูกเติมด้วยสารก่อตัวคริสตัลไลน์
58 ผลของการผสมโพลิโพรพิลีนชนิดโคโพลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาถของโพลิโพรพิลีนชนิดโฮโมโพลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2538
59 การหาสมดุลแบบไม่เชิงเส้นสำหรับการแยกโปรตีนโดยใช้พีเอช พาราเมตริก ปั๊มปิง
ปี พ.ศ. 2529
60 การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของปฏิกิริยาเคมีสำหรับไฮโดรเจนและออกซิเจน