ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Praneet Opanasopit 23
2 ปราณีต โอปณะโสภิต 21
3 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 14
4 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 14
5 Tanasait Ngawhirunpat 14
6 วรายุทธ สะโจมแสง 12
7 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 12
8 Theerasak Rojanarata 12
9 Satit Puttipipatkhachorn 11
10 พิชญ์ ศุภผล 10
11 Apinan Soottitantawat 10
12 Pitt Supaphol 10
13 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 9
14 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 8
15 Warayuth Sajomsang 7
16 ภัทรพร โกนิล 7
17 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 6
18 Auayporn Apirakaramwong 6
19 Usawadee Sakulkhu 5
20 อุษาวดี สกุลคู 5
21 ปิยะวรรณ เพชราภา 5
22 Pattarapond Gonil 4
23 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 4
24 Orawan Suwantong 4
25 อรวรรณ สุวรรณทอง 4
26 ณัฏฐพร พิมพะ 4
27 Issara Sramala 4
28 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 4
29 Suvimol Surassmo 4
30 อิศรา สระมาลา 4
31 สุวิมล สุรัสโม 4
32 Somsak Saesoo 4
33 Piyawan Bejrapha 4
34 Wanwisa Srinuanchai 4
35 Varaporn Junyaprasert 3
36 Nuntavan Bunyapraphatsara 3
37 Pattama Taepaiboon 3
38 Maleenart Petchsangsai 3
39 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 3
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
41 ปัทมา แต้ไพบูลย์ 3
42 Sang-Gi Min 3
43 นิสภา ศีตะปันย์ 3
44 Pattarapond Gonil 3
45 Supot Hannongbua 3
46 Nispa Seetapan 3
47 Mi-Jung Choi 3
48 Jariya Kowapradit 3
49 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
50 วิชุตา เหล่าเรืองธนา 2
51 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
52 Varissaporn Mayen 2
53 Panya Sunintaboon 2
54 Wiyong Kangwansupamonkon 2
55 Napaporn Uawongyart 2
56 วฤษสพร มาเย็น 2
57 Vichuta Lauruengtana 2
58 ประเสริฐ อัครมงคลพร 2
59 Prasert Akkaramongkolporn 2
60 Tittaya Suksamran 2
61 เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย 2
62 วริษฎา ศิลาอ่อน 2
63 Chularat Iamsamai 2
64 อัญมณี อุ่นประเดิม 2
65 Klanarong Sriroth 1
66 Kittiwut Kasemwong 1
67 Stephan Thierry Dubas 1
68 Chularat Iamsamai 1
69 Teerarat Itthisoponkul 1
70 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
71 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
72 Sunee Techaarpornkul 1
73 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 1
74 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
75 กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 1
76 จริยา โกวะประดิษฐ์ 1
77 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 1
78 Jurairat Nunthanid 1
79 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
80 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
81 Sirirat Wongkupasert 1
82 อุทุมพร อาสว่าง 1
83 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
84 Akhayachatra Chinsriwongkul 1
85 Ratthaphol Charlermroj 1
86 Nitsara Karoonuthaisiri 1
87 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 1
88 เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล 1
89 Thitiporn Pattarakankul 1
90 Warisada Sila-on 1
91 ฐิติพร ภัทรกานต์กุล 1
92 Nuttaporn Pimpha 1
93 Robert J. Lee 1
94 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
95 Nattika Saengkrit 1
96 Wanlop Weecharangsan 1
97 Uracha Rungsardthong 1
98 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 1
99 ปริยากร สืบลี 1
100 พิชญ์วิภา พรหมมาศ 1
101 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
102 ลักษมี ใจสัตย์ 1
103 พิชญ์ธิดา จิตตมาโร 1
104 ศิริลักษณ์ เทพจันทร์ 1
105 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 1
106 สุณี ศิริวิชยกุล 1
107 Sunee Sirivichayakul 1
108 Rathapon A-sasutjarit 1
109 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
110 Somsak Saesoo 1
111 Onanong Nuchuchua 1
112 Kiat Ruxrungtham 1
113 Panprung Sikareepaisan 1
114 Boonsong Sutapun 1
115 รัฐพล อาษาสุจริต 1
116 บุญส่ง สุตะพันธ์ 1
117 Sven-Iver Lorenzen 1
118 Saowaluk Chaleawlert-umpon 1
119 Rangrong Yoksan 1
120 Suwabun Chirachanchai 1
121 Ji-Yoen Chun 1
122 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
123 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
124 Supawan Tantayanon 1
125 ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ 1
126 Nanthida Wonglertnirant 1
127 Sorada Kanokpanont 1
128 Siwaporn Meejoo Smith 1
129 Kaewkarn Wasanasuk 1
130 Phensri Thongnopnua 1
131 โศรดา กนกพานนท์ 1
132 Piyawan Phetcharapa 1
133 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
134 ศิวพร มีจู 1
135 Chonticha Rattanarungchai 1
136 สุรชัย ลิ้มภักดี 1
137 Surachai Limpakdee 1
138 Uracha Ruktanoncha 1
139 Choochart Warin 1
140 สุวรรณี พนมสุข 1
141 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
142 Chavalit Sittisombut 1
143 Suwannee Panomsuk 1
144 ชูชาติ วารินทร์ 1
145 Pathomthat Srisuk 1
146 Sirapat Pratontep 1
147 มนฤดี สุขมา 1
148 Padungkwan Chitropas 1
149 Thaned Pongjanyakul 1
150 Aroonsri Priprem 1
151 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 1
152 Amornrat Viriyaroj 1
153 Monrudee Sukma 1
154 Seksak Asavavisithchai 1
155 Arthit Vongachariya 1
156 Uthumporn Arsawang 1
157 Thanyada Rungrotmongkol 1
158 อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ 1
159 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1
160 อรุณศรี ปรีเปรม 1
161 Alongkot Treetong 1
162 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
163 ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 1
164 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
165 Uracha Raktanonchai 1
166 อลงกต ตรีทอง 1
167 ศรัญญา พันปี 1
168 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
169 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
170 สินีรัตน์ วรรณทอง 1
171 Suranan Anantachaisilp 1
172 Anyamanee Oonpraderm 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 5
6 2553 13
7 2552 18
8 2551 14
9 2550 7
10 2549 2
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การขยายขนาดการสังเคราะห์ควอเทอร์ไนซ์ไซโคลเดกซ์ทรินเชื่อมไคโตซาน
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการเก็บกัก
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของตัวทำละลายและอุณหภูมิที่มีต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอลฟาแมงโกสตินและเบต้าไซโคลเด็กซ์ทริน
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนสมุนไพรเปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้ เพื่อต้านการอักเสบในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2556
5 Effects of molecular weight and pyridinium moiety on water-soluble chitosan derivatives for mediated gene delivery
6 การกักเก็บเมนทอลในแป้งข้าวเจ้าโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2555
7 Signal amplification of microarray-based immunoassay by optimization of nanoliposome formulations
8 Physico-chemical characteristics of methotrexate-entrapped oleic acid-containing deformable liposomes for in vitro transepidermal delivery targeting psoriasis treatment
ปี พ.ศ. 2554
9 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
10 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
11 Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule
12 Effect of citrate spacer on mucoadhesive properties of a novel water-soluble cationic -cyclodextrin-conjugated chitosan
13 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
ปี พ.ศ. 2553
14 In vitro biological evaluation of electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or curcumin
15 Preparation and characterization of asiaticoside-loaded alginate films and their potential for use as effectual wound dressings
16 A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery
17 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
18 Quaternization of N-(3-pyridylmethyl) chitosan derivatives: Effects of the degree of quaternization, molecular weight and ratio of N-methylpyridinium and N,N,N-trimethyl ammonium moieties on bactericidal activity
19 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
20 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
21 Chitosan-Mediated siRNA Delivery In Vitro: Effect of Polymer Molecular Weight, Concentration and Salt Forms
22 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
23 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
24 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
25 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
26 การกักเก็บน้ำมันตะไคร้ด้วยไซโคลเด็กซ์ตรินโดยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2552
27 Development of acetaminophen pulsatile pellet system
28 การวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีของต้นแบบเครื่องสำอางที่เตรียมจากอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง
29 Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin
30 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
31 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
32 Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use
33 The antimicrobial effect of open-cell silver foams
34 Rheological and morphological characterizations on physical stability of Gamma-oryzanol loaded solid lipid nanoparticles (SLNs)
35 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
36 Methylated N-aryl chitosan derivative/DNA complex nanoparticles for gene delivery: Synthesis and structure–activity relationships
37 Mucoadhesive property and biocompatibility of methylated N-aryl chitosan derivatives
38 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
39 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
40 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
41 Morphological characterization of encapsulated fish oil with b-cyclodextrin and polycaprolactone
42 Physical characteristics of fish oil encapsulated by b-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion–diffusion method
43 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
44 การตรวจสอบสมบัติทางกลและทางชีวภาพของโฟมเงินที่มีโครงสร้างโพรงอากาศแบบเปิด
ปี พ.ศ. 2551
45 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
46 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
47 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
48 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
49 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
50 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
51 The Effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
52 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
53 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
54 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
55 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
56 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
57 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or Centella asiatica crude extract and the release characteristics of asiaticoside
58 สารประกอบเชิงซ้อนอิออนคู่เพื่อระบบนำส่งยา
ปี พ.ศ. 2550
59 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
60 Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-hugag Transfection
61 Effect of cross-linking on properties and release characteristics of sodium salicylate-loaded electrospun poly(vinyl alcohol) fibre mats
62 Vitamin-loaded electrospun cellulose acetate nanofiber mats as transdermal and dermal therapeutic agents of vitamin A acid and vitamin E
63 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells
64 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
65 Bactericidal Activity of Metal Nanoparticles, toward an Investigation of Its Morphology Change
ปี พ.ศ. 2549
66 Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications
67 Drug loaded electrospun mat of Polyvinyl alcohol fiber and their drug release characteristics of four model drugs
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 Synthesis and characterization of ²-cyclodextrin-grafted chitosan derivatives on its mucoadhesion and antibacterial activities
69 Synthesis of Poly(vinyl pyrrolidone)-Stabilized Silver Nanoparticles
70 Preparation of Novel Core-shell Nanoparticles as Non-viral Gene Delivery Vectors: Surface Charge, Particle size, and Morphology
71 Antibacterial Effect of apatite coated Titanium Dioxide for Textiles and Coating Applications
72 Antibacterial effect of apatite coated titanium dioxide for textiles and coating amplications
73 Production and characterization of rice bran extract encapsulated in solid lipid nanoparticles for dermal delivery
74 The effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
75 Improved anti-dust mite properties of textiles by eugenol loaded chitosan nanoparticles
76 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
77 Physicochemical characteristics, cytotoxicity, and antioxidant activity of three lipid nanoparticulate formulations of alpha-lipoic acid
78 Physicochemical investigation and molecular modeling of cyclodextrin complexation mechanism with eugenol
79 Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications
80 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
81 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded lipid nanoparticles
82 Rheological and morphological characterizations on physical stability of gamma-oryzanol-loaded solid lipid nanoparticles (SLNs)
83 In vitro characterization and mosquito (Aedes aegypti) repellent activity of essential-oils-loaded nanoemulsions
84 A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery
85 Synthesis and characterization of ?-cyclodextrin-grafted chitosan derivatives on its mucoadhesion and antibacterial activities
86 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
87 The antimicrobial effect of open-cell silver foams
88 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: Drug-lipid interaction and molecular distribution
89 Influence of curcumin-loaded cationic liposome on anticancer activity for cervical cancer therapy
90 The effect of surfactant composition on the chemical and structural properties of nanostructured lipid carriers
91 Process optimization of electrospun silk fibroin fiber mat for accelerated wound healing
92 Solid-state characterizations of the inclusion complexes between warfarin sodium and ?-cyclodextrin
93 A comparison of spacer on water-soluble cyclodextrin grafted chitosan inclusion complex as carrier of eugenol to mucosae
94 Water-soluble ?-cyclodextrin grafted with chitosan and its inclusion complex as a mucoadhesive eugenol carrier