ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุมา สุคนธมาน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 วารี ถิระจิตร 2
3 สุมน อมรวิวัฒน์ 2
4 กิติยวดี บุญซื่อ 2
5 ชูชาติ ทรัพย์มาก 2
6 ดี สูงสว่าง 2
7 จันทปภา วิชิตชลชัย 1
8 จันทรา โสมรังสรรค์ 1
9 เจริญเกียรติ ภู่สกุล 1
10 เจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ 1
11 ดลฤดี จอมศรี 1
12 กฤษฎากร จุฑาวรรธนา 1
13 อุมา สุคนธมาน 1
14 อังคณา นิธีจันทร์ 1
15 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
16 ปาริชาต วชิรัดดานุภาพ 1
17 ศรินธร วิทยะสิรินันท์ 1
18 อโณทัย อุบลสวัสดิ์ 1
19 ประเทืองศรี ขันชะลี 1
20 ศิริลักษณ์ รัตนวงศ์วิจิตร 1
21 นิรมล สวัสดิบุตร 1
22 อำไพ สุจริตกุล 1
23 ประภัสสร์ รุจิพร 1
24 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
25 อุไรวรรณ หว่องสกุล 1
26 แรมสมร อยู่สถาพร 1
27 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
28 พรพรรณ คำเพ็ง 1
29 สุระศักดิ์ ฉายขุนทด 1
30 ทิศนา แขมมณี 1
31 วรรณี ศิริโชติ 1
32 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
33 สุกิตติ บุญเอก 1
34 พรเนตร ศรีทอง 1
35 เพ็ญศรี สนับบุญ 1
36 ยาใจ จุลพงษ์ 1
37 ภาวนี เจียมวัฒนสุข 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
39 ประภาวดี โลวิลัยพันธ์ 1
40 พงศธร พิทักษ์กำพล 1
41 นิคม ทองพิทักษ์ 1
42 ภิรมย์ ศรีเพชร 1
43 ทิพวรรณ ขวัญอ่อน 1
44 พินิจ คาดพันโน 1
45 จันทนา เภกะสุต 1
46 ประทีป แสงเปี่ยมสุข 1
47 ลัคนา ศรีจันทร์งาม 1
48 กัญญารัตน์ ขอบคุณ 1
49 ยุทธพงศ์ บุญทรง 1
50 สุคนธ์ เครือน้ำคำ 1
51 อนุชา อนุสสรราชกิจ 1
52 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
53 นิรมล หันหาบุญ 1
54 สุภร ประเสริฐศิลป์ 1
55 สำเร็จ ยุรชัย 1
56 นิภา เพชรสม 1
57 สมบูรณ์ แววฉิมพลี 1
58 นุกูล ตันริยงค์ 1
59 บุญช่วย จันทร์พรหมมา 1
60 รัชนี วัชรินทร์เสวี 1
61 บุษรา ชานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2545 1
3 2544 1
4 2542 1
5 2541 2
6 2539 4
7 2538 2
8 2537 2
9 2536 2
10 2535 1
11 2534 2
12 2533 2
13 2532 3
14 2530 2
15 2527 1
16 2526 1
17 2525 5
18 2524 2
19 2522 1
20 2521 4
21 2520 1
22 2519 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การส่งเสริมความสามารถและเจตคติในการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ
2 การส่งเสริมความสามารถและเจตคติในการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
4 การศึกษาการจัดกิจกรรมประเทืองปัญญาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
5 สภาพและปัญหาการใช้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2541
6 พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การประถมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538
7 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชน ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
9 การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539
10 การวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย พุทธศักราช 2535-2537
11 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2538
12 การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่พึงประสงค์ ของนักเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหน้า ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
13 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเมืองการปกครอง ของโรงเรียนดีเด่น สังกัดเทศบาล ภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2537
14 การศึกษาความรู้และบทบาทของครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ภาคใต้
15 การศึกษาความรู้และบทบาทของครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2536
16 ผลของกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กก่อนวัยเรียน
17 ผลของการใช้ชุดการสอนเรื่องโรคเอดส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
18 สภาพและปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2534
19 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
20 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล
ปี พ.ศ. 2533
21 ลักษณะที่เป็นจริงและลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตามทัศนะของตนเอง ครู และผู้ปกครอง เขตการศึกษา 11
22 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2532
23 การอ่านวารสารทางการศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามการรับรู้ของตนเอง
24 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา
25 ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 2เจริญเกียรติ ภู่สกุล
ปี พ.ศ. 2530
26 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
27 ความคิดเห็นของผู้จบหลักสูตรประถมศึกษา ปีการศึกษา 2526 ในจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับประโยชน์ของเนื้อหากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ต่อการดำรงชีวิต
ปี พ.ศ. 2527
28 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
ปี พ.ศ. 2526
29 สภาพการรู้หนังสือของผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2525
30 ความสนใจทางด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
31 การติดตามผลการศึกษาของครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514-2520
32 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
33 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาระดับประถมศึกษา
34 สภาพโรงเรียนประชาบาลดีเด่นในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
35 ประเภทของการอบรมเลี้ยงดูตามการรับรู้ กับระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ในจังหวัดอุดรธานี
36 ความคาดหวังของครูประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ที่มีต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2522
37 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนประถมศึกษา เขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
38 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
39 บทบาททางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
40 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
41 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "ปัจจุบันกาลที่กำลังกระทำอยู่" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ปี พ.ศ. 2520
42 การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐาน ของครูประถมศึกษา ณ วิทยาลัยครูเทพสตรี
ปี พ.ศ. 2519
43 ความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา
44 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "คำคุณศัพท์เหรียบเทียบชั้นสูงสุดโดยการเติมปัจจัย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด
45 ความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา
46 ความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ