ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุมาพร ปุญญโสพรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนของสตรี ณ เกาะบุโหลน จ.สตูล
ปี พ.ศ. 2555
3 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
4 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2548
5 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์สุขภาพ และบริบทสังคม วัฒนธรรม3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาลต่อภาวะโภชนาการการรับภูมิคุ้มกันโรคของเด็กทารกและการวางแผน ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา