ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบล หินเธาว์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
2 สุภาพร สุขโต 2
3 วาสนา วันดี 2
4 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
5 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
6 บุญญาภา ศรีหาตา 2
7 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
8 สมควร คล้องช้าง 2
9 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
10 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
11 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
12 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
13 วัลลีย์ อมรพล 2
14 นิลุบล ทวีกุล 2
15 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
16 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
17 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
18 ปรีชา กาเพ็ชร 2
19 พินิจ กัลยาศิลปิน 2
20 สมฤทัย ตันเจริญ 2
21 เหรียญทอง พานสายตา 2
22 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
23 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
24 ประชา ถ้ำทอง 1
25 เบญจมาศ คำสืบ 1
26 บุปผา โตภาคงาม 1
27 ประชา ถ้าทอง 1
28 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2551 1
3 543 1