ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบล ตังควานิช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อุบล ตังควนิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ประสิทธิภาพการใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมแมลงวันบ้านในคอกสัตว์
ปี พ.ศ. 2559
2 การใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน
ปี พ.ศ. 2555
3 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
4 การเปรียบเทียบความต้านทานต่อแมลงเขตร้อนและพฤติกรรมการไล่แมลงระหว่างโคนมพันธุ์ลูกผสมและโคนมพันธุ์พื้นเมือง (เพิ่มเติม 2552)
5 การเปรียบเทียบความต้านทานต่อแมลงเขตร้อนและพฤติกรรมการไล่แมลงระหว่างโคนมพันธุ์ลูกผสมและโคนมพันธุ์พื้นเมือง (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2553
6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์พันธุศาสตร์ โดยใช้การเรียงตัวของแบนด์บนโพลีทีนโครโมโซมในหนอนแดงจากแหล่งน้ำเสียต่างๆ
7 การเปรียบเทียบความต้านทานต่อแมลงเขตร้อนและพฤติกรรมการไล่แมลงระหว่างโคนมพันธุ์ลูกผสมและโคนมพันธุ์พื้นเมือง (เพิ่มเติม 2552)
8 การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงวันคอกสัตว์และแมลงวันบ้าน
ปี พ.ศ. 2552
9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์พันธุศาสตร์ โดยใช้การเรียงตัวของแบนด์บนโพลีทีนโครโมโซมในหนอนแดงจากแหล่งน้ำเสียต่างๆ
10 การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงวันคอกสัตว์และแมลงวันบ้าน
11 การเปรียบเทียบความต้านทานต่อแมลงเขตร้อนและพฤติกรรมการไล่แมลงระหว่างโคนมพันธุ์ลูกผสมและโคนมพันธุ์พื้นเมือง
12 การเปรียบเทียบความต้านทานต่อแมลงเขตร้อนและพฤติกรรมการไล่แมลง ระหว่างโคนมพันธุ์ลูกผสมและโคนมพันธุ์พื้นเมือง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การเปรียบเทียบประชากรแมลงในนาข้าวแบบอินทรีย์และแบบดั่งเดิมในประเทศลาว
14 พฤติกรรมการตอบสนองของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน 3 สายเลือดต่อแมลงวันคอกสัตว์ (Diptera: stomoxys calcitrans) การแพร่กระจายของเห็บโต (Boophilus microplus) และการใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) ควบคุมโค