ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภะรัฐ ยอดระบำ 5
2 สีตลา ประติพัทธ์กุลชัย 5
3 อัญรัตน์ อัญญวุฒิไกร 4
4 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 2
5 จิราพร พูลสวัสดิ์ 2
6 โอฬาร โอฬารรัตน์ 2
7 นิสากร โลกสุทธิ 2
8 จิรายุ กาศเจริญ 2
9 สุปัญนี ปลั่งกมล 2
10 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
11 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
12 ปัณณิกา จันทรปรรณิก 1
13 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
14 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 กรกนก นิลสังข์ 1
17 วรนุช ตันติวิทิตพงศ์ 1
18 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
19 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
20 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
21 กาญจนาถ อุดมสุข 1
22 ธนทรัพย์ มีทรัพย์ 1
23 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
24 หทัยรัตน์ เหล็กกล้า 1
25 ชลลดา กิจรื่นภิรมย์สุข 1
26 นฤมล จุลมกร 1
27 โชติกา รุ่งชัยมงคล 1
28 กันทกา กิตติภราดร 1
29 ศิรนุช โรจนเสถียร 1
30 ศิริวรรณ สุรภาพ 1
31 กานต์มณี แสงศรีจิราภัทร 1
32 ณชญาดา จันทร์งาม 1
33 วรลักษณ์ ดวงอุดม 1
34 สุดาวรรณ ผาสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 8
2 2551 12
3 2550 10
4 2549 9
5 2548 4
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาวะโลกร้อนที่ปรากฎบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์
3 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
4 ประสิทธิผลการสื่อสารงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 การสื่อสารที่มีผลต่อทัศนคติต่อต้นทุนชีวิต และต่อภาวะไม่พร้อมตั้งครรภ์ของวัยรุ่นสตรี
6 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออมของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
7 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาวะโลกร้อน ที่ปรากฎบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์
8 ประสิทธิผลการสื่อสารงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
10 การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
11 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การใช้แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ในวิทยานิพนธ์สาขาการประชาสัมพันธ์
13 เครือข่ายการสื่อสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์โครงการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์
14 พฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปินนักร้องเกาหลีของวัยรุ่นไทย
15 กลยุทธ์การสื่อสารของมูลนิธิเพื่อนหญิงในการช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
16 การนำเสนอภาพสตรีไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรสตรีในประเทศไทย
17 กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
18 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
19 การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
20 การใช้แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ในวิทยานิพนธ์สาขาการประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2550
21 การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักลงทุนจากสหภาพยุโรปกับการลงทุนในประเทศไทย
22 การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
23 การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของอาสาสมัครสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนในโครงการชุบตัวคืนถิ่นเพื่อชีวิตใหม่ให้กับครอบครัวเร่ร่อน
24 ปัจจัยการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ (Low-Carb)
25 การสื่อสารเพื่อการเปิดเผยตนเองของกลุ่มหญิงรักหญิง
26 การนำเสนอภาพสตรีไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรสตรีในประเทศไทย
27 กลยุทธ์การสื่อสารในการใช้และขยายผลสื่อของเล่น-การละเล่นพื้นบ้าน สู่การพัฒนาสุขภาวะเด็กและชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
28 การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
29 พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่นไทยจากสื่อบันเทิงเกาหลี
30 กลยุทธ์การสื่อสารของมูลนิธิเพื่อนหญิงในการช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2549
31 การประมวลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสาวประเภทสองของศูนย์ซิสเตอร์ เมืองพัทยา
33 บทบาทของบริษัทรักลูก แฟมิลี่กรุ๊ป จำกัดในฐานะองค์กรสื่อมวลชนที่มีต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
34 พฤติกรรมการสื่อสารเพื่อการสืบทอดภาษาจีนของชาวจีนในเขตชุมชนชาวจีนกรุงเทพมหานคร
35 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการส่งออกและการรับรู้ของผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
36 บทบาทของอุทยานการเรียนรู้ในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย
37 บทบาทของละครโทรทัศน์แนวเบาสมองเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
38 กลยุทธ์การสื่อสาร "โครงการรับน้องปลอดเหล้า" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2549
39 การสื่อสารของกลุ่มซาไกที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชนเมืองในการปรับตัวและการแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2548
40 การนำเสนอภาพผู้หญิงและทัศนคติเรื่องเพศในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแนวก้าวหน้า
41 กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการ
42 การศึกษาสถานะขององค์ความรู้ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการของไทย
43 ประสิทธิผลของการสื่อสารในหลักสูตร "ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน" ของโครงการไลออนส์ เควสต์