ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชนิตา รักษ์พลเมือง 3
2 วรวุฒิ สุภาพ 2
3 ละเอียด ศิลาน้อย 1
4 กนกพร ศิริโรจน์ 1
5 ณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์ 1
6 เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 1
7 ชื่นชนก โควินท์ 1
8 สันติ ศรีสวนแตง 1
9 พรทิพย์ ติลกานันท์ 1
10 สุรพิเชษฐ์ สุขโชติ 1
11 ภัทรพร อุตพันธ์ 1
12 วิธัญญา จงพิพัฒนสุข 1
13 ธนิต ชังถาวร 1
14 ษุรพีฐ์ บุญคง 1
15 ชมพูนุช ลลิตมงคล 1
16 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 1
17 อภิสิทธิ์ พึ่งพร 1
18 น้ำทิพย์ วิภาวิน 1
19 กรรณิการ์ สัจกุล 1
20 พัชรี ดำรงสุนทรชัย 1
21 ปิยฉัตร เชาวลิต 1
22 วชิราภรณ์ สังข์ทอง 1
23 กรธรรม สถิรกุล 1
24 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 1
25 วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ 1
26 จุลนี เทียนไทย 1
27 สุจิตรา สร้อยแสงจันทร์ 1
28 สุภาพร จตุรภัทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2556 4
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 3
7 2550 3
8 2546 3
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมความสามารถการจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
2 การนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพบนฐานระบบสุขภาพพอเพียง
ปี พ.ศ. 2557
3 แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
4 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร
5 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2556
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
7 กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
8 การนำเสนอกลยุทธ์การป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
9 การสร้างเสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน
11 การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
12 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์พุทธศิลป์เพื่อการธำรง และการสืบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์พุทธศิลป์
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
15 การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาในสังคมไทย : กรณีศึกษานักเรียนไทยที่ศึกษาโปรแกรมเตรียมความพร้อม เพื่อสอบวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
16 การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายของการศึกษา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาในสังคมไทย : กรณีศึกษานักเรียนไทยที่ศึกษาโปรแกรมเตรียมความพร้อม เพื่อสอบวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 การศึกษาปัจจัยและลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน : พหุกกรณีศึกษาวัดพัฒนาดีเด่น
18 แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน
19 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
20 การนำเสนอรูปแบบการสร้างความร่วมมือลักษณะไตรภาคีในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
21 การนำเสนอรูปแบบการสร้างความร่วมมือลักษณะไตรภาคีในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
22 การนำเสนอรูปแบบการสร้างความร่วมมือลักษณะไตรภาคี ในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก