ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุบลวรรณ ปิติพัฒนะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อวยพร พานิช 4
2 พัชนี เชยจรรยา 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 3
5 สุธี พลพงษ์ 3
6 ไม่มีข้อมูล 2
7 วิภา นำลาภ 1
8 สุภาวดี หวังชาลาบวร 1
9 พัชรา ระบบกิจการดี 1
10 นงค์นาถ ห่านวิไล 1
11 ขนิษฐา สง่าวงศ์วิจิตร 1
12 วรกันยา ณ ระนอง 1
13 รินลี่ ลิมปิศิริสันต์ 1
14 นิษฐา จันทปัญญาศิลป์ 1
15 นิศากร ตัณลาพุฒ 1
16 ชยาพร เพชรโพธิ์ศรี 1
17 กรองทิพย์ จั่นแย้ม 1
18 นิลุบล แสนอาทิตย์ 1
19 ชิตาภา สุขพลำ 1
20 ปัญจมา รักแต่งาม 1
21 วิชญ์ ทับเที่ยง 1
22 ภัทราภา เพชรแก้ว 1
23 ปาริชาติ ธาราพัตราพร 1
24 กรกนก วิโรจศรีสกุล 1
25 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 1
26 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
27 ออมสิน อภิจิต 1
28 พัชราภา เขียวขำ 1
29 สุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ 1
30 โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร, 2518- 1
31 จุฑามาส ศรีโมรา, 2522- 1
32 จรัสศรี ปักกัดตัง 1
33 แสงรพี ภัทรกิจกุลธร, 2516- 1
34 อนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์ 1
35 กุลทิชา หุ่นรำภู 1
36 กนิษฐา พึ่งวร 1
37 พิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ 1
38 ชลันทิพย์ ประดับพงษา 1
39 พวงชมพู ไชยอาลา 1
40 ณุภัทรา จันทวิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 2
2 2547 8
3 2546 6
4 2545 6
5 2544 7
6 2543 7
7 2542 3
8 2541 2
9 2540 1
10 2539 3
11 2538 4
12 2537 1
13 2536 1
14 2533 2
15 2532 2
16 2530 1
17 2528 1
18 2526 1
19 2518 1
20 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 กระบวนการสื่อสารเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กับชุมชนกะเหรี่ยง หมู่บ้านแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2 กระบวนการสื่อสารในโครงการ "โรงเรียนรักการอ่าน" ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
3 กระบวนการสื่อสารผ่านคุตบะฮฺวันศุกร์ของชาวไทยมุสลิม
4 การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
5 การจัดการการสื่อสารในธุรกิจการเกษตรของชุมชนลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
6 กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
7 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
8 ภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทย
9 กลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์
10 กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำ ของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2546
11 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออก
12 ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร
13 การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา
14 การศึกษาสถานภาพขององค์ความรู้ด้านการเผยแพร่นวกรรมในวิทยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ (2524-2545)
15 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการเปิดรับข่าวสารของโครงการอันซีน อิน ไทยแลนด์
16 รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
17 การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนต์การ์ตูนของไทยทางโทรทัศน์ ในด้านการขัดเกลาทางสังคม
18 การศึกษาเนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารวัยรุ่นในการเสริมความรู้และจริยธรรม
19 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต
20 พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย
21 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนักและการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์
22 การวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องเพศศึกษาในรายการ "ชูรัก ชูรส"
ปี พ.ศ. 2544
23 การเปิดรับ และการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษา
24 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดงานแสดง
25 การศึกษาเปรียบเทียบการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทสาระความรู้และสาระบันเทิง การจดจำได้ และการนำไปใช้ประโยชน์
26 พฤติกรรมการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทร่วมทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
27 การเปรียบเทียบผลการเปิดรับสื่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ที่ใช้ความน่ากลัวและความเอื้ออาทรเป็นแรงจูงใจ
28 วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย
29 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต
ปี พ.ศ. 2543
30 วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย
31 การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
32 กระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
33 การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการทำแท้ง
34 การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนชนบท
35 ประสิทธิผลของเว็บไซต์โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
36 การศึกษานิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ปี พ.ศ. 2542
37 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชน
38 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐ
39 ผลของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่มีต่อการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองบัญชาการทหารสูงสุด
ปี พ.ศ. 2541
40 พฤติกรรมจริยธรรมของตัวละครเอกชาวจีนในนวนิยายไทย
41 บทบาทของนิตยสารผู้หญิงแนวครอบครัวในการพัฒนาครอบครัว
ปี พ.ศ. 2540
42 การเปิดรับรายการที่แทรกอารมณ์ขันทางโทรทัศน์ การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
43 การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 : การวิจัย
44 การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัย
45 กระบวนการเลือกและนำเสนอ "ความเป็นไทย" ในนิตยสาร "สวัสดี"
ปี พ.ศ. 2538
46 โครงการจัดทำแผนแม่บทและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
47 การรับรู้ และการจดจำภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และพฤติกรรมการซื้อและใช้ยาแก้ปวดลดไข้ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร
48 การวิเคราะห์รายการโทรทัศน์สำหรับสตรีใน ปี 2537
49 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อบุคคล กับการยอมรับค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2537
50 สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2536
51 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องโรคท้องร่วง ระหว่างเอกสารภาษาถิ่น (เขมรถิ่นไทย) กับภาษาไทยมาตรฐานในพื้นที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2533
52 การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัย
53 สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2526-2532
ปี พ.ศ. 2532
54 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ.2431-2531)
55 100 ปีของนิตยสารสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2530
56 วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
57 วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
58 การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2518
59 หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทยของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย