ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลวรรณา ภวกานันท์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดแคลนพนักงานคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ
2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2552
3 ปัจจัยทางจิตวิทยาของสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก:ความรู้และโปรแกรมการฝึกอบรมปลูกสร้างและพัฒนา(ระยะที่2)
4 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเริ่มต้นด้วยตนเอง บุคลิกภาพเชิงรุก ความมานะพยายาม การยึดมั่นต่อเป้าหมายและความริเริ่มด้วยตนเองของพนักงานขายยา
5 คุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของลูกค้ากับ เชาวน์อารมณ์ เชาวน์วิริยะ และความมั่นใจในความสามารถของตนเองตามการรับรู้ของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 1-3
6 อิทธิพลของความเป็นสมัยนิยมต่อความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้อินทราเน็ตกับการสร้างพันธะผูกพันและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
7 ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้และโปรแกรมการฝึกอบรมปลูกสร้างและพัฒนา
8 บุคลิกอารมณ์ตามอาชีพ บุคลิกภาพตามทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ ความพึงพอใจในงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานสายงานด้านการตลาดในสถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลังแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
9 รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ ภูมิความรู้ความชำนาญ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (3-5 ดาว) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
10 ลักษณะคุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์การกับการลาออกของพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
11 กลยุทธ์ทางธุรกิจ ภูมิความรู้ความชำนาญและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ OTOP (4-5 ดาว) ประเภทธุรกิจอาหาร
12 ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญ และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทที่พักในเขตพื้นที่ประสบภัยสึนามิ พ.ศ. 2547 ประเทศไทย
13 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการกำหนดเป้าหมายที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานผลิตกางเกงยีนส์แห่งหนึ่ง
14 แรงจูงใจในตนเอง ภูมิความรู้ความชำนาญ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทที่พักในเขตพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิปี พ.ศ.2547 ในประเทศไทย
15 บุคลิกภาพทางอารมณ์บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญและความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแช่แข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ
16 วัฒนธรรมองค์การลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับจัดการในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
17 การศึกษากลยุทธ์ในการดำเนินงาน ภูมิความรู้ความชำนาญ เชาว์เชิงปฏิบัติและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแช่แข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2548
18 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
19 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคเหนือ
20 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2547
21 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
22 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
23 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก: ความรู้ที่ 2- บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญและคุณลักษณะเฉพาะบุคคล