ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทุมพร ทองอุไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 ประพันธ์ เศวตนันทน์ 2
3 สรชัย พิศาลบุตร 2
4 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
5 เทียนฉาย กีระนันทน์ 2
6 สุชาดา กีระนันทน์ 2
7 สิริพร พุ่มแก้ว 1
8 ไพศาล เล็กอุท้ย 1
9 เผ่าทิพย์ จำปาเทศ 1
10 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
11 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 1
12 ประไพพรรณ เอกนันท์ 1
13 เพลินพิศ นันทจิต 1
14 จริยา สิงคนิภา 1
15 วันเพ็ญ วิรัทธิโกวิท 1
16 นงนุช เศวตพงษ์ 1
17 ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 1
18 พรทิพย์ ถาวรจักร์ 1
19 ไพฑูรย์ บุญวัฒนวิบูลย์ 1
20 ไพศาล เล็กอุทัย 1
21 อุนตา นพคุณ 1
22 สมพงษ์ ขำกัญ 1
23 ธำรงศักดิ์ หมื่นจักษ์ 1
24 มาณี สมิธิสัมพันธ์ 1
25 สุภาภรณ์ สังข์ศรี 1
26 ลัดดาวัลย์ ชมมณฑา 1
27 บุญศรี แสงประเสริฐ 1
28 จินตนา มาพวง 1
29 เบญจวรรณ รอดแก้ว 1
30 ชาดา บัวแสง 1
31 สำราญ มีแจ้ง 1
32 บุญสม ครุฑทา 1
33 จิตราภา กุณฑลบุตร 1
34 บุบผา อนันต์สุชาติกุล 1
35 สุภาพร ลอยด์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2527 1
2 2525 5
3 2524 1
4 2523 2
5 2522 5
6 2521 1
7 2520 4
8 2519 1
9 2518 4
10 2517 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2527
1 พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
2 โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
3 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของสถานศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา
5 การสร้างแบบวัดการ "คิดเป็น"
6 ผลของคำสั่งและการให้คะแนนที่ต่างกัน ต่อค่าความเที่ยง ความตรง และอำนาจการจำแนกของแบบสอบชนิดเลือกตอบ
ปี พ.ศ. 2524
7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการอ่าน
ปี พ.ศ. 2523
8 สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 ลักษณะการแจกแจงอันดับคะแนนเฉลี่ยของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2515-2521
ปี พ.ศ. 2522
10 ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวและทัศนคติต่อวิชาชีพครูของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 การสำรวจการใช้บริการสำนักบรรณสารการพัฒนาของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13 ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษา
14 ผลของการเรียงลำดับข้อสอบต่อค่าความเที่ยง ค่าความตรงของแบบสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี พ.ศ. 2521
15 การสร้างแบบวัดวัฒนธรรมอัตนัยสำหรับนักศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2520
16 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
17 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์
18 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาสังคมศาสตร์
19 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ปี พ.ศ. 2519
20 การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ปี พ.ศ. 2518
21 ผลของเวลาและการตรวจแบบฝึกหัดต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
22 การเปรียบเทียบการตรวจสอบด้วยค่าที และ ค่าเอฟ ในปัญหาทางการศึกษา
23 การวิเคราะห์ตัวประกอบแบบสอบถามความถนัดเชิงวิศวกรรม ฟอร์ม 2517
24 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในวิชาเอกและวิชาโทของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2517
25 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนมัธยมศึกษาและความหนาแน่น ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
26 ความคิดเห็นของกลุ่มชนบางอาชีพต่อบทบาทของสตรีไทย