ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทุมพร จามรมาน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุดมพร จามรมาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชุมพร ยงกิตติกุล 4
3 ทศพร ศิริสัมพันธ์ 4
4 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
5 วัชรี ทรัพย์มี 2
6 เทียนฉาย กีระนันทน์ 2
7 อุทุมพร จามรมาน 2
8 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 2
9 สุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร 2
10 เอื้อพงศ์ จตุรธำรง 1
11 นภา กาญจนกิจโสภณ 1
12 วานิช มาลัย 1
13 วารุณี พูลสวัสดิ์ 1
14 วินัย รังสินันท์ 1
15 ลดาวรรณ บัวผัน 1
16 กิตติศักดิ์ อุบล 1
17 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
18 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
19 ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ 1
20 ยุวดี บุณยศรีสวัสดิ์ 1
21 อมรกุล ศรีงามผ่อง 1
22 อวยพร เรืองตระกูล 1
23 สุภางค์ จันทวานิช 1
24 มนตรี อนันตรักษ์ 1
25 ชุมพล เขมาปทุมศักดิ์ 1
26 สมพร บุญอิ่ม 1
27 อวยพร วิบูลย์กาญจน์ 1
28 อัญญา กรคณิตนันท์ 1
29 ภัทรา พรประศาสน์สุข 1
30 สุรีพร ศิริมาลย์ 1
31 เบญจา ชลธาร์นนท์ 1
32 สรชัย พิศาลบุตร 1
33 ชอบ ลีซอ 1
34 ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 1
35 ชอบ ลีซอ 1
36 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 1
37 แสงทอง พากย์สุขี 1
38 ประนอม โอทกานนท์ 1
39 ทัศนีย์ พีรมนตร์ 1
40 อุดมพร จามรมาน 1
41 ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข 1
42 นวนิตย์ อินทรามะ 1
43 เพ็ญพรรณ กรึงไกร 1
44 อรุณี เร้าอรุณ 1
45 สมชัย วงษ์นายะ 1
46 สุดใจ ขันทองคำ 1
47 โศภิต พุฒขาว 1
48 นิตยา พลดงนอก 1
49 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 1
50 Utumporn Chamornman 1
51 อัญฑิกา ดิษเจริญ 1
52 เทียนพร รังษีอนุวัตรกูร 1
53 นิคม ทองบุรี 1
54 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2546 2
3 2544 4
4 2543 5
5 2542 4
6 2541 2
7 2540 5
8 2539 2
9 2538 4
10 2536 3
11 2535 2
12 2534 2
13 2533 3
14 2532 4
15 2530 1
16 2529 4
17 2528 1
18 2527 2
19 2526 4
20 2524 1
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2546
2 การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ
3 พัฒนาแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
4 โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
5 ระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
6 โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
7 พัฒนาแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
8 ระบบกลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน : รายงานการวิจัย
9 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
10 โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
11 การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
12 โครงการดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2542
13 การเปรียบเทียบผลการทำนายของโมเดลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างวิธีการสอบร่วมกับวิธีการคัดเลือกเองของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14 การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
15 การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ
16 พฤติกรรมการใช้เวลาของข้าราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. 2541
17 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
18 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย
20 การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา
21 การพัฒนาแบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 พฤติกรรมการใช้เวลาของข้าราชการพลเรือน
23 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2539
24 การพัฒนาเครื่องมือระบุเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสาตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
25 การพัฒนาแบบสอบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2538
26 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย
27 การสำรวจลักษณะการอ่านและความเร็วในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ความรู้ชายแดนด้านการวัดผลการศึกษา
29 การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
ปี พ.ศ. 2536
30 การเปรียบเทียบคะแนนของแบบสอบความเรียงที่ได้จากวิธีการตรวจต่างแบบ
31 การเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบเลือกตอบต่างแบบ
32 ผลของการละคำต่างตำแหน่งของแบบทดสอบโคลชที่มีต่อคะแนนสอบ ของนักเรียนต่างระดับการศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
33 การศึกษากับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
34 รายงานการวิจัยเชิงทดลองเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 1 (พ.ศ.2531-2532)
ปี พ.ศ. 2534
35 การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ
36 การพัฒนาแบบวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2533
37 การศึกษากับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
38 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
39 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางสุขภาพกับสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
40 รายงานการวิจัยเชิงทดลองเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 1 (พ.ศ.2531-2532)
41 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร
43 การพัฒนาแบบสอบภาคปฏิบัติหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2530
44 การวิเคราะห์ความลำเอียงของแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2526
ปี พ.ศ. 2529
45 การเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากัน ตามทฤษฎีมาตรฐานเดิม กับการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อต่างกันตามทฤษฎีการสนองตอบข้อกระทง
46 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
47 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง : การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ
48 การศึกษาความคงที่ของค่าพารามิเตอร์ความยากในการวิเคราะห์ ข้อกระทงด้วยราสช์โมเดล
ปี พ.ศ. 2528
49 ความถนัดทั่วไปของนักเรียนมัธยมศึกษาที่พิการทางกาย
ปี พ.ศ. 2527
50 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ประชากร และวิธีศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
51 ความสัมพันธ์ระหว่างอันดับการเลือกและคะแนนสอบคัดเลือก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจำนวนปีที่ใช้ในการศึกษา ของนิสิตสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518-2521
ปี พ.ศ. 2526
52 การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์แบบสอบอุปมาอุปไมย ด้วยคลาสสิคอลโมเดลกับราสชโมเดล
53 ผลของการเรียงลำดับตัวเลือก และการวางรูปแบบการพิมพ์ของข้อกระทงต่อคะแนนสอบ และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ
54 ลักษณะปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
55 บทบาทบรรณารักษ์ในการออกแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
56 การสำรวจวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2486-2520
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร