ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทิศ สังขรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมมลายูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
2 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานกิจกรรมล่องแก่งอย่างมีอัตลักษณ์ ในพื้นที่ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2559
3 การจัดการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้
4 ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
5 แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
6 ปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเีรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา