ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย อาทิเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุทัย อาทิเวช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรการไต่สวนการตาย :
2 ดุลยพินิจของศาลในการลดโทษ :
3 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินในชั้นศาล :
4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างคดี :
ปี พ.ศ. 2555
5 การตรวจสอบอำนาจอิสระของพนักงานอัยการ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีการสั่งคดีตามดุลพินิจ
6 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเข้าเมือง
7 เหตุทำให้คดีอาญายอมความได้ :
8 การอายัดตัวผู้ต้องหา
9 ทิศทางความเป็นอำนาจเดียวของการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
10 อายุความร้องทุกข์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและการกระทำอนาจารอันยอมความได้ :
11 การไกล่เกลี่ยคดีอาญา:
ปี พ.ศ. 2552
12 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษ
13 ขอบเขตของการยกเว้นโทษ ในกรณีการถอนตัวจากการพยาบาลกระทำความผิด
14 ผู้เสียหายกับการมีส่วนร่วมในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2551
15 ผู้เสียหายกับคดีอาญา : ศึกษากรณีผู้เสียหายใช้สิทธิโดยมิชอบ
16 ความเป็นธรรมของการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน
17 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ปีงบประมาณ 2551
ปี พ.ศ. 2549
18 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตในภาคเอกชน
19 กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย