ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย อันพิมพ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 7
12 2543 6
13 2542 4
14 2541 1
15 2538 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
2 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
3 สภาพการณ์การผลิตไม้ดอกในจังหวัดอุบลราชธานี
4 การผลิตเบญจมาศนอกฤดู 4 สายพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานี
5 การผลิตเบญจมาศนอกฤดูโดยวิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
ปี พ.ศ. 2551
6 การอนุรักษ์และการจัดการความรู้เห็ดพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
8 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อน ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี
9 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร
10 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
11 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดิน ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
ปี พ.ศ. 2549
12 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร
13 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
14 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาประสิทธิ์ภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incogita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
16 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสม ต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2545
18 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน
19 ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษากรณี ตำบลบุเปื่อย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
20 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
21 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อนในช่วงฤดูฝนในจังหวัดอุบลราชธานี
22 ศักยภาพในการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
23 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
24 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อน ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี
25 การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
26 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อนในช่วงฤดูฝน ของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
27 การศึกษาสูตรอาหาร และวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
28 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน
29 การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อผลผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
30 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน
31 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน
32 การศึกษาสูตรอาหาร และวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
33 การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
34 การลดต้นทุนการผลผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษร ทดแทนการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
35 การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการขยายพันธุโดยการวิธีเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
36 การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
ปี พ.ศ. 2541
37 ศักภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2538
38 การศึกษาการใชัมันสำปะหลังผสมยูเรีย (STAREA) เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องระยะที่ 1
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การจัดการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่1