ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย สาขี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชนีกร วันจันทึก 15
2 วิชญ รัชตเวชกุล 14
3 วัชรา กาญจนรัช 12
4 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 12
5 รติกร ชาติชนะยืนยง 11
6 เสนีย์ เครือเนตร 6
7 รจรินทร์ สาวิสัย 4
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
9 อภิเดช แสงดี 2
10 สุวรรณ หวังเจริญเดช 2
11 สุจิรา มณีรัตน์ 2
12 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
13 ขนิษฐา สมตระกูล 1
14 ปิยะพร แสนสุข 1
15 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
16 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
17 กฤษกร ปาสาใน 1
18 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
19 บรรจบ วันโน 1
20 นิชธิมา แพ่งนคร 1
21 ปารณีย์ บุญไชย 1
22 ยศฐา ศรีเทพ 1
23 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
24 ราตรี แมนไธสง 1
25 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
26 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
27 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
28 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
29 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
30 เฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ 1
31 สุนันท์ สายกระสุน 1
32 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
33 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
34 ทรงคุณ จันทจร 1
35 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
36 ไพโรจน์ ประมวล 1
37 ชฎาพร เสนาคุณ 1
38 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
39 ไพบูลย์ บุญไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 5
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 8
9 2551 3
10 2550 5
11 2549 1
12 2548 1
13 2546 1
14 2542 2
15 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 การสังเคราะห์และการประเมินการเร่งปฏิกิริยาของอนุภาคนาโนแมกนีไทต์ที่เคลือบด้วยกรดไขมัน
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาและสมบัติเฉพาะของ Pd supported on amine-functionalized mesoporous silica ในปฏิกิริยาไฮโดรอะมิเนชันของ C-(tetra-O-acetyl-?-D-galactopyranosyl)allen
4 -
ปี พ.ศ. 2557
5 Synthesis and evaluation of simple naked-eye colorimetric chemosensors for anions based on azo dye-thiosemicarbazones
6 สภาวะการเจริญที่เหมาะสมต่อการผลิตสารโพลิแซคคาไรด์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษของสารสกัดหยาบโพลิแซคคาไรด์จาก เชื้อรา Cordyceps sp. ที่แยกจากเชื้อราทำลายแมลงในจักจั่น
7 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2556
10 Potential Applications for Annona squamosa Leaf Extract in the Treatment and Prevention of Foodborne Bacterial Disease
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2555
13 การออกแบบมัลติเปิลลิแกนด์: การสังเคราะห์สารที่มีศักยภาพในการต้านมะเร็งที่มีส่วนของ 5-fluorouracil และ clioquinol
14 Gold(III)-catalyzed Intermolecular Hydroamination of C-(tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)allene
15 -
ปี พ.ศ. 2554
16 Triregular Leftmost without Loop and Reverse Arc Graph Varieties of Graph Algebra of Type (2,0).
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2553
19 Palladium-catalyzed hydroamination of C-(tetra-O-acetyl-β-d-galactopyranosyl)allene
20 Gold(III)-catalyzed intermolecular hydroamination of c-(tetra-O-acetyl- β-D-galactopyranosyl)allene
ปี พ.ศ. 2552
21 ไฮโดรเอมิเนชันของน้ำตาลอัลลีน
22 Synthesis of a C-galactopyranosyl-linked N-substituted 1,2-ethylenediamine
23 Antimicrobial activity of Blames balsamifera (Lin.) DC. extracts and essential oil
24 Palladium-catalyzed hydroamination of C-(tetra-O-acetyl-β-d- galactopyranosyl)allene
25 Antimicrobial activity of Blumea balsamifera (Lin.) DC. extracts and essential oil
26 First Synthesis of 5-Chloro-7-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-ylquinolin-8-ol by Pd-Catalyzed Arylation
27 -
28 -
ปี พ.ศ. 2551
29 Synthesis of 1-C-(tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)-2,3-diiodo-1-propene and its reaction with primary amines
30 First synthesis of 5-chloro-7-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-ylquinolin-8-ol by Pd-catalyzed arylation.
31 Building Competitiveness of Thai SMEs: Roles of Innovation Orientation
ปี พ.ศ. 2550
32 First Synthesis of 5-Chloro-7-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-ylquinolin-8-ol by Pd-Catalyzed Arylation
33 วิธีผสมผสานในการจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ที่แยกได้จากมะนาวและมะกรูดในจังหวัดมหาสารคาม
34 วิธีผสมผสานในการจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ที่แยกได้จากมะนาวและมะกรูดในจังหวัดมหาสารคาม
35 -
36 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ของต้นหนาดใหญ่และหนาดวัว
ปี พ.ศ. 2549
37 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นหนาดใหญ่และหนาดวัว
ปี พ.ศ. 2548
38 Palladium catalysed bis- and tris-cyclisations furnishing fused cyclopropyl carbo/heterocycles
ปี พ.ศ. 2546
39 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นหนาดใหญ่และหนาดวัว
ปี พ.ศ. 2542
40 การสังเคราะห์ไซโปรเดอโรนอะซีเตทจากทิโกจีนิน
41 Simple and Convenient Method for the Synthesis of 9(11)-3-Hydroxy, 1,4-and 1,4,9(11)-3-Ketosteroids by Selective Dehydrogenation of 3-Hydroxy-12-Ketosteroids