ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย วิชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 26
2 ดรอุทัย วิชัย 17
3 แหล่งทุนภายนอก 6
4 มยุรี กระจายกลาง 5
5 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 5
6 จิตติ์พร เครือเนตร 4
7 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
8 Jittiporn Kruenate 3
9 Uthai Wichai 3
10 สกว. 3
11 จิตติพร เครือเนตร 3
12 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3
13 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 3
14 งบประมาณแผ่นดิน 3
15 สาวิตรี ทิวงศ์ 2
16 Chuanchom Aumnate 2
17 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
18 ชวนชม อ่วมเนตร 2
19 อิทธิสุนทร นันทกิจ 2
20 จริยา วิสิทธิ์พานิช 2
21 จิตต์พร เครือเนตร 2
22 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
23 กรุง สิตะธานี 2
24 สิริกุล วะสี 2
25 สุภาพร ล้ำเลิศธน 1
26 กาญจนา สุทธิกุล 1
27 Nispa Seetapan 1
28 Suntaree Siraratprapa 1
29 ธีรวัฒน์ อินโปธา 1
30 นิสภา ศีตะปันย์ 1
31 พงษ์สุดา ผ่องธัญญา 1
32 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 1
33 Supannee Pathumarak 1
34 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
35 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
36 Wiroj Limtrakarn 1
37 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
38 Thammarak Sooksomsong 1
39 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 5
5 2555 4
6 2554 7
7 2553 11
8 2552 8
9 2551 4
10 2550 14
11 2549 4
12 2548 3
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาการผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับ pilot scale และการประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่ปลูกทางการเกษตรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 แผ่นฟิล์มพลาสติกคอมโพสิทสีคัดกรองแสงสำหรับห่อหุ้มผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการการพัฒนา คอมพาวด์เชื่อมประสานสำหรับระบบการผสมพอลิเมอร์ชนิดพอลิอัลคิลิน คาร์บอเนท
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาสารประกอบพอลิเมอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับช่วยกำจัดไขในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม
5 การพัฒนาสารประกอบพอลิเมอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับช่วยกำจัดไขในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกคลุมดินที่ตรึงปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย
7 การพัฒนาและทดสอบพลาสติกปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
8 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2555
9 โครงการพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร
10 การพัฒนาและทดสอบพลาสติกปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
11 การพัฒนาถุงปลูก ถุงเพาะ และพลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์
12 การพัฒนาถุงปลูกสตอเบอรี่ที่สามารถย่อยสลายได้
ปี พ.ศ. 2554
13 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
14 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
15 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
16 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคของเหล็กออกไซด์
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกคลุมดินที่ตรึงปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย
18 การพัฒนาถุงปลูกสตอเบอรี่ที่สามารถย่อยสลายได้
19 การสังเคราะห์พอลิ [4-ไวลินไพริดีน] ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
ปี พ.ศ. 2553
20 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
21 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
22 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
23 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
24 การพัฒนาวิธีการผลิต Capsaicinoid เชิงพาณิชย์
25 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
26 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร Capsaicin และ Capsanthin ในพริก โดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง
27 โครงการ ระบบการจัดการผลิตพริกที่มีปริมาณ Capsaicin สูงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
28 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
29 วิโรจน์ ลิ่มตระการ...[และคนอื่นๆ]
30 การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
ปี พ.ศ. 2552
31 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
32 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
33 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
34 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
35 โครงการ ระบบการจัดการผลิตพริกที่มีปริมาณ Capsaicin สูงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
36 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล : การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
37 การสังเคราะห์สาร siloxane elastomer ที่มีหมู่ epoxy ที่สามารถควบคุมความเป็นขั้วได้
38 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2551
39 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
40 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม
41 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
42 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน
ปี พ.ศ. 2550
43 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
44 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
45 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
46 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
47 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
48 การสังเคราะห์สารประกอบ Cyclic Dimer ของ Artemisnin ใช้เป็นยาด้านเชื้อมาลาเรีย
49 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร capsaicin และ capsanthin ในพริกโดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง
50 Universal base unit ชนิดใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ base และโครงสร้างของ DNA mimics สำหรับเป็นแนวทางใหม่ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
51 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์
52 การสังเคราะห์สารประกอบ Cyclic Dimer ของ Artemisnin ใช้เป็นยาต้านเชื้อมาลาเรีย
53 Universal base unit ชนิดใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ base และโครงสร้างของ DNA mimics สำหรับเป็นแนวทางใหม่ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
54 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร capsaicin และ capsanthin ในพริกโดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง
55 การพัฒนาถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
56 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่าย ด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
57 ผลของการใช้กวาวเครือแดงแบบเรื้อรังต่อความสามารถในการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิในหนูแฮมเตอร์
58 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted,and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
59 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์
60 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2548
61 การพัฒนา universal base โดยมี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรค
62 การศึกษาแนวโน้มปริมาณของสาร Mangiferin ในใบและเปลือกมะม่วง
63 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer,Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
65 การพัฒนาวิธีการผลิต Capsaicinoid เชิงพาณิชย์
66 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร Capsaicin และ Capsanthin ในพริก โดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง
67 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว