ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย วิชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 33
2 ดรอุทัย วิชัย 17
3 แหล่งทุนภายนอก 7
4 เงินรายได้ ม.นเรศวร 7
5 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 5
6 งบประมาณแผ่นดิน 5
7 มยุรี กระจายกลาง 5
8 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 5
9 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 4
10 จิตติ์พร เครือเนตร 4
11 จิตติพร เครือเนตร 3
12 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3
13 สกว. 3
14 สิริกุล วะสี 3
15 Jittiporn Kruenate 3
16 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 3
17 Uthai Wichai 3
18 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 3
19 กรุง สิตะธานี 2
20 สาวิตรี ทิวงศ์ 2
21 อิทธิสุนทร นันทกิจ 2
22 จริยา วิสิทธิ์พานิช 2
23 จิตต์พร เครือเนตร 2
24 ชวนชม อ่วมเนตร 2
25 Chuanchom Aumnate 2
26 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
27 ยิ่งรัก พรายอินทร์ 1
28 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
29 บัณฑิต ทองอ่อน 1
30 กรุง สีตะธนี 1
31 ธีรวัฒน์ อินโปธา 1
32 สุภาพร ล้ำเลิศธน 1
33 กาญจนา สุทธิกุล 1
34 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
35 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 1
36 นิภาพร พวงศิลป์ 1
37 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 1
38 Suntaree Siraratprapa 1
39 นิสภา ศีตะปันย์ 1
40 พงษ์สุดา ผ่องธัญญา 1
41 Nispa Seetapan 1
42 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
43 Supannee Pathumarak 1
44 Thammarak Sooksomsong 1
45 Wiroj Limtrakarn 1
46 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
47 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 5
5 2555 3
6 2554 7
7 2553 4
8 2552 5
9 2551 6
10 2550 6
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 1
14 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาการผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับ pilot scale และการประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่ปลูกทางการเกษตรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 แผ่นฟิล์มพลาสติกคอมโพสิทสีคัดกรองแสงสำหรับห่อหุ้มผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการการพัฒนา คอมพาวด์เชื่อมประสานสำหรับระบบการผสมพอลิเมอร์ชนิดพอลิอัลคิลิน คาร์บอเนท
4 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระขององค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดจากลำต้นกระพังโหม
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาสารประกอบพอลิเมอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับช่วยกำจัดไขในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม
6 การพัฒนาสารประกอบพอลิเมอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับช่วยกำจัดไขในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกคลุมดินที่ตรึงปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย
8 การพัฒนาและทดสอบพลาสติกปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
9 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2555
10 การพัฒนาและทดสอบพลาสติกปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
11 การพัฒนาถุงปลูก ถุงเพาะ และพลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์
12 การพัฒนาถุงปลูกสตอเบอรี่ที่สามารถย่อยสลายได้
ปี พ.ศ. 2554
13 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
14 การสังเคราะห์และสมบัติการป้องกันคลื่นความร้อนของรังสีช่วงเนียอินฟาเรดของสารอนุพันธ์ของ ได, ไตร และ เตตระคาร์บอนิล
15 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกคลุมดินที่ตรึงปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย
17 การพัฒนาถุงปลูกสตอเบอรี่ที่สามารถย่อยสลายได้
18 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
19 การสังเคราะห์พอลิ [4-ไวลินไพริดีน] ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
ปี พ.ศ. 2553
20 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
21 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
22 วิโรจน์ ลิ่มตระการ...[และคนอื่นๆ]
23 การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
ปี พ.ศ. 2552
24 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
25 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
26 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
27 การสังเคราะห์สาร siloxane elastomer ที่มีหมู่ epoxy ที่สามารถควบคุมความเป็นขั้วได้
28 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2551
29 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
30 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม
31 การศึกษาแนวโน้มปริมาณของสาร Mangiferin ในใบและเปลือกมะม่วง
32 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted,and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
33 Universal base unit ชนิดใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ base และโครงสร้างของ DNA mimics สำหรับเป็นแนวทางใหม่ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
34 การพัฒนาถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
35 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
36 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
37 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
38 การสังเคราะห์สารประกอบ Cyclic Dimer ของ Artemisnin ใช้เป็นยาต้านเชื้อมาลาเรีย
39 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร capsaicin และ capsanthin ในพริกโดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง
40 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่าย ด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
41 ผลของการใช้กวาวเครือแดงแบบเรื้อรังต่อความสามารถในการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิในหนูแฮมเตอร์
42 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์
43 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2548
44 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer,Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
45 การจำแนกดัชนีมวลกายของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
46 การพัฒนา universal base โดยมี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรค