ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย บุญประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 ดิเรก ศรีสุโข 4
3 กอบกุล พฤกษะวัน 2
4 สุวัฒน์ เงินฉ่ำ 2
5 อมรา พงศาพิชญ์ 1
6 Sompol Sanguanrungsirikul 1
7 Kitpramuk Tantayaporn 1
8 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
9 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
10 วันชัย มีชาติ 1
11 จรัส สุวรรณมาลา 1
12 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
13 มยุรี ตันติสิระ 1
14 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
15 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
16 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
17 สุริชัย หวันแก้ว 1
18 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
19 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 ประธาน อารีพล 1
22 แสงสันต์ พานิช 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
33 Sumphan Wongseripipatana 1
34 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
35 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
36 Boonchai Sangpetngam 1
37 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
38 Chalermpol Leevailoj 1
39 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
47 Srilert Chotpantarat 1
48 Kittisak Likhitwitayawuid 1
49 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
50 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
51 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
52 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 1
53 วัฒนชัย สมิทธากร 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 ศิริชัย ศิริกายะ 1
57 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
60 Garnpimol C. Ritthidej 1
61 สุมิตรา พูลทอง 1
62 วรรณพร อรรถธรรมสุนทร 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 1
66 วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 ประนอม รอดคำดี 1
69 กระมล ทองธรรมชาติ 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 ธรรมรัตน์ ประเสริฐ 1
72 มนัส บุญประกอบ 1
73 สมชัย วัฒนการุณ 1
74 เซเฟริโน เลเด็สมา 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ 1
77 สุวัตร สิทธิหล่อ 1
78 Walaisiri Muangsiri 1
79 Varunee Padmasankh 1
80 กันยารัตน์ จิตตเกษม 1
81 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
82 สุภาพร ลีวิโรจน์ 1
83 Rajalida Lipikorn 1
84 อวย เกตุสิงห์ 1
85 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
86 จิตรา ทองคณารักษ์ 1
87 ประธาน ดาบเพชร 1
88 ชัยยุทธ ศรีขจร 1
89 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
90 ศรีอรุณ ฤทธิรงค์ 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
93 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
94 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
95 ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 1
96 Phanphen Wattanaarsakit 1
97 จิตรา พีชะพัฒน์ 1
98 จุรีวรรณ มณีแสง, 2490- 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
100 กำจัด มงคลกุล 1
101 ผุสดี ตรงต่อการ 1
102 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
103 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
104 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
105 วิพล นาคพันธุ์ 1
106 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
107 Chariya Uiyyasathian 1
108 ทิพวรรณ สีดลรัศมี 1
109 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
110 กมล รักสวน 1
111 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
112 สิทธิพร แอกทอง 1
113 มนัส จั่นสกุล 1
114 ธวัชชัย เที่ยงธรรม 1
115 Kasidit Nootong 1
116 ไพพร คุณาวุฒิ 1
117 ปองสิน ชูวัฒนกูล 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
120 Jaitip Paiboon 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 Panee Boonthavi 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 Supa Chantharasakul 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
127 สุวัฒน์ แสนทวี 1
128 สมพร ไชยมงคล 1
129 สมพิศ สมจิตต์ 1
130 สุชาติ วังวิเศษ 1
131 Vanida Chantarateptawan 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 พรรณี กาญจนพลู 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ๋Janes, Gavin W. 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 Ampa Luiengpirom 1
142 บรรจง คณะวรรณ 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Puttipongse Varavudhi 1
145 ละอองทิพย์ เหมะ 1
146 สำเนา จริตธรรม 1
147 สุวรรณ บุราณ 1
148 ศุกันยา ห้วยผัด 1
149 Pantharee Boonsatorn 1
150 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
151 Thanathon Sesuk 1
152 สุวดี ยาป่าคาย 1
153 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
154 Acom Sornsute 1
155 Waraporn Siriterm 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
158 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
159 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
160 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
161 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
162 สุรศักดิ์ เกตุสุภะ 1
163 สุรางคนา มัณยานนท์ 1
164 สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ 1
165 สติ สุขชาติ 1
166 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
167 สังวร วรศานต์ 1
168 Pornpimol Muanjai 1
169 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
170 กมลชนก ยวดยง 1
171 Thada Jirajaras 1
172 เอกชัย อดุลยธรรม 1
173 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
174 รุ่งราวี ทองกันยา 1
175 Yeshey Penjor 1
176 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
177 ทองหนัก สิริมาตร์ 1
178 นิภา ไชยรินคำ 1
179 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
180 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
181 สำเริง แย้มโสภี 1
182 ทองเพ็ชร จุมปา 1
183 ประคอง บัวปรอท 1
184 สมพร พรมดี 1
185 สุวิชา ทองสิมา 1
186 นันทา คูณรัตนศิริ 1
187 วัลลภ แย้มเหมือน 1
188 ธวัชชัย สันติสุข 1
189 กานต์ กุณาศล 1
190 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
191 กมล พลอยงาม 1
192 คัคนางค์ มณีศรี 1
193 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
194 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
195 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
196 นิคม อรรคอำนวย 1
197 วรินทรา วัชรสิงห์ 1
198 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
200 ธเนศร์ กลิ่นมิ่ง 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
202 ประกาศิต สุทัศน์สันติ 1
203 สิริพร สิวราวุฒิ 1
204 ไววิทย์ พุทธารี 1
205 ศรีประภา สนธิขันธ์ 1
206 เวช มงคล 1
207 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
208 มนตรี ศรีรักษา 1
209 Chayaporn Supachartwong 1
210 Jittima Chatchawansaisin 1
211 นภสร โกวรรธนะกุล 1
212 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
213 วินัย งามแสง 1
214 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
215 Chonticha Srisawang 1
216 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
217 ดิเรก ศรีสุโข 1
218 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
219 ประพิศ นามกร 1
220 อารีผีน เทพลักษณ์ 1
221 สายฝน ควรผดุง 1
222 อภินันท์ เหงี่ยมสง่า 1
223 วาสนา เสียงดัง 1
224 ประสพ ชารีนิวัฒน์ 1
225 อุทัย บุญประเสริฐ 1
226 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
227 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
228 ทัสนี วงศ์ยืน 1
229 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
230 วิไล ชินธเนศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 2
8 2544 1
9 2543 1
10 2540 2
11 2539 9
12 2538 3
13 2537 7
14 2536 4
15 2535 4
16 2534 2
17 2532 5
18 2530 2
19 2529 1
20 2528 1
21 2527 1
22 2526 1
23 2525 5
24 2524 2
25 2523 2
26 2522 2
27 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 โครงการวิจัยและพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2549
3 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนัก และการฝึกด้วยพลัยโอเมตริก ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร
ปี พ.ศ. 2548
4 การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2547
5 การวิเคราะห์เชิงนโยบาย การก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
ปี พ.ศ. 2545
7 การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
8 การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
9 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2543
10 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2540
11 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
12 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
14 การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
16 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
17 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียน
18 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
19 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 6
20 การวิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
21 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
22 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
23 การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
24 การวิเคราะห์ลักษณะความเป็นนักพัฒนาของผู้บริหารสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
25 สภาพและปัญหาการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
26 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
27 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 12
28 การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
29 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
30 การวางแผนและปัญหาการวางแผนในโรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
31 ปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
32 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก
33 การศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขต สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
34 สภาพและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เขตการศึกษา 6
35 การศึกษากระบวนการบริหารการกำกับงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
36 การติดตามควบคุมกำกับ และประเมินผลตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
37 การศึกษานโยบายการผลิตพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 (พ.ศ. 2504-2534)
38 การศึกษาระบบงานวางแผนของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือสังกัด ของงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
39 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2534
40 การบริหารการเงินของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
41 การศึกษาการนำนโยบายเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2532
42 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมงาน ในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 5
43 การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
44 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
45 ระบบงานวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา 11
46 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2530
47 การศึกษาการวางแผนพัฒนาการประถมศึกษาของ สำหนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 2
48 การศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2529
49 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2528
50 การวางแผนการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
51 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2526
52 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
53 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
54 การนำเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของครูใหญ่ ในโรงเรียนคาทอลิกกรุงเทพฯ
55 การบริหารงานฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 3
56 ระบบการวางแผนในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
57 การคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2524-2529
ปี พ.ศ. 2524
58 ความต้องการการนิเทศเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษาหนึ่ง
59 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
60 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง
61 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะวิชาในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
62 โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปาง
63 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1
ปี พ.ศ. 2516
64 ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย