ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย บุญประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 ดิเรก ศรีสุโข 4
3 กอบกุล พฤกษะวัน 2
4 สุวัฒน์ เงินฉ่ำ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
6 คัคนางค์ มณีศรี 1
7 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
8 วิไล ชินธเนศ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
12 นิคม อรรคอำนวย 1
13 ธเนศร์ กลิ่นมิ่ง 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
16 Somying Tumwasorn 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
18 กมล พลอยงาม 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
20 Jaitip Paiboon 1
21 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
22 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
23 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
24 Panee Boonthavi 1
25 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
26 Vanida Chantarateptawan 1
27 วรินทรา วัชรสิงห์ 1
28 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
29 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
31 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
33 ธวัชชัย สันติสุข 1
34 สายฝน ควรผดุง 1
35 อารีผีน เทพลักษณ์ 1
36 อภินันท์ เหงี่ยมสง่า 1
37 สิริพร สิวราวุฒิ 1
38 ประกาศิต สุทัศน์สันติ 1
39 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
40 ประพิศ นามกร 1
41 ทัสนี วงศ์ยืน 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
44 ประสพ ชารีนิวัฒน์ 1
45 วาสนา เสียงดัง 1
46 สมพร พรมดี 1
47 ประคอง บัวปรอท 1
48 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
49 นิภา ไชยรินคำ 1
50 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
51 Supa Chantharasakul 1
52 กานต์ กุณาศล 1
53 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
54 ทองหนัก สิริมาตร์ 1
55 นันทา คูณรัตนศิริ 1
56 สุวิชา ทองสิมา 1
57 วัลลภ แย้มเหมือน 1
58 ทองเพ็ชร จุมปา 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 Thada Jirajaras 1
68 สุวดี ยาป่าคาย 1
69 Thanathon Sesuk 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 Acom Sornsute 1
72 Pantharee Boonsatorn 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 สมพร ไชยมงคล 1
78 สำเนา จริตธรรม 1
79 สุวัฒน์ แสนทวี 1
80 สมพิศ สมจิตต์ 1
81 สุชาติ วังวิเศษ 1
82 สุวรรณ บุราณ 1
83 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
84 สุรางคนา มัณยานนท์ 1
85 สังวร วรศานต์ 1
86 สุรศักดิ์ เกตุสุภะ 1
87 สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ 1
88 สติ สุขชาติ 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
91 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 สุมา เมืองใย 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 บรรจง คณะวรรณ 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 ประคอง ชอบเสียง 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 Chayaporn Supachartwong 1
106 Jittima Chatchawansaisin 1
107 Anawatch Mitpratan 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 Yeshey Penjor 1
113 รุ่งราวี ทองกันยา 1
114 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
115 นภสร โกวรรธนะกุล 1
116 วินัย งามแสง 1
117 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
118 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
119 วิมล เหมะจันทร 1
120 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
121 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
122 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
123 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
124 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
127 อมรา พงศาพิชญ์ 1
128 Sompol Sanguanrungsirikul 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 จรัส สุวรรณมาลา 1
131 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
132 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 จุรีวรรณ มณีแสง, 2490- 1
135 สุมิตรา พูลทอง 1
136 กำจัด มงคลกุล 1
137 ผุสดี ตรงต่อการ 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 ปองสิน ชูวัฒนกูล 1
140 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
141 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
142 ประธาน อารีพล 1
143 แสงสันต์ พานิช 1
144 ชอุ่ม มลิลา 1
145 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
146 วันชัย มีชาติ 1
147 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
148 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
151 กาญจนา แก้วเทพ 1
152 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
153 Srilert Chotpantarat 1
154 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
155 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
156 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
157 Boonchai Sangpetngam 1
158 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
159 Chalermpol Leevailoj 1
160 Wilai Anomasiri 1
161 วัฒนชัย สมิทธากร 1
162 มยุรี ตันติสิระ 1
163 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
164 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
165 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
166 สุริชัย หวันแก้ว 1
167 Vimolmas Lipipun 1
168 Garnpimol C. Ritthidej 1
169 Kittisak Likhitwitayawuid 1
170 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
171 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
172 Sumphan Wongseripipatana 1
173 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 1
174 จิตรา พีชะพัฒน์ 1
175 Phanphen Wattanaarsakit 1
176 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
177 จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ 1
178 อวย เกตุสิงห์ 1
179 จิตรา ทองคณารักษ์ 1
180 ประธาน ดาบเพชร 1
181 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
182 วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ 1
183 วรรณพร อรรถธรรมสุนทร 1
184 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
185 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
186 ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 1
187 Suchin Arunsawatwong 1
188 ชัยยุทธ ศรีขจร 1
189 Rajalida Lipikorn 1
190 เวช มงคล 1
191 ไววิทย์ พุทธารี 1
192 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
193 มนตรี ศรีรักษา 1
194 ดิเรก ศรีสุโข 1
195 ศรีประภา สนธิขันธ์ 1
196 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
197 Walaisiri Muangsiri 1
198 สุภาพร ลีวิโรจน์ 1
199 สุวัตร สิทธิหล่อ 1
200 Varunee Padmasankh 1
201 กันยารัตน์ จิตตเกษม 1
202 ประนอม รอดคำดี 1
203 กระมล ทองธรรมชาติ 1
204 สิทธิพร แอกทอง 1
205 มนัส จั่นสกุล 1
206 ธวัชชัย เที่ยงธรรม 1
207 Kasidit Nootong 1
208 ไพพร คุณาวุฒิ 1
209 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
210 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
211 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
212 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
213 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
214 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
215 ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 1
216 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
217 กมล รักสวน 1
218 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
219 ธรรมรัตน์ ประเสริฐ 1
220 มนัส บุญประกอบ 1
221 สมชัย วัฒนการุณ 1
222 เซเฟริโน เลเด็สมา 1
223 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
224 ศรีอรุณ ฤทธิรงค์ 1
225 วิพล นาคพันธุ์ 1
226 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
227 Chariya Uiyyasathian 1
228 ทิพวรรณ สีดลรัศมี 1
229 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
230 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 2
8 2544 1
9 2543 1
10 2540 2
11 2539 9
12 2538 3
13 2537 7
14 2536 4
15 2535 4
16 2534 2
17 2532 5
18 2530 2
19 2529 1
20 2528 1
21 2527 1
22 2526 1
23 2525 5
24 2524 2
25 2523 2
26 2522 2
27 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 โครงการวิจัยและพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2549
3 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนัก และการฝึกด้วยพลัยโอเมตริก ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร
ปี พ.ศ. 2548
4 การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2547
5 การวิเคราะห์เชิงนโยบาย การก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
ปี พ.ศ. 2545
7 การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
8 การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
9 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2543
10 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2540
11 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
12 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
14 การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
16 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
17 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียน
18 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
19 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 6
20 การวิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
21 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
22 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
23 การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
24 การวิเคราะห์ลักษณะความเป็นนักพัฒนาของผู้บริหารสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
25 สภาพและปัญหาการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
26 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
27 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 12
28 การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
29 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
30 การวางแผนและปัญหาการวางแผนในโรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
31 ปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
32 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก
33 การศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขต สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
34 สภาพและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เขตการศึกษา 6
35 การศึกษากระบวนการบริหารการกำกับงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
36 การติดตามควบคุมกำกับ และประเมินผลตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
37 การศึกษานโยบายการผลิตพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 (พ.ศ. 2504-2534)
38 การศึกษาระบบงานวางแผนของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือสังกัด ของงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
39 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2534
40 การบริหารการเงินของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
41 การศึกษาการนำนโยบายเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2532
42 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมงาน ในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 5
43 การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
44 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
45 ระบบงานวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา 11
46 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2530
47 การศึกษาการวางแผนพัฒนาการประถมศึกษาของ สำหนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 2
48 การศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2529
49 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2528
50 การวางแผนการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
51 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2526
52 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
53 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
54 การนำเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของครูใหญ่ ในโรงเรียนคาทอลิกกรุงเทพฯ
55 การบริหารงานฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 3
56 ระบบการวางแผนในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
57 การคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2524-2529
ปี พ.ศ. 2524
58 ความต้องการการนิเทศเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษาหนึ่ง
59 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
60 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง
61 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะวิชาในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
62 โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปาง
63 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1
ปี พ.ศ. 2516
64 ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย