ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย บุญประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 ดิเรก ศรีสุโข 4
3 กอบกุล พฤกษะวัน 2
4 สุวัฒน์ เงินฉ่ำ 2
5 มนัส จั่นสกุล 1
6 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 Kasidit Nootong 1
9 ไพพร คุณาวุฒิ 1
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 ธวัชชัย เที่ยงธรรม 1
12 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
13 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
14 Phanphen Wattanaarsakit 1
15 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
18 ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 1
19 วิพล นาคพันธุ์ 1
20 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
21 ธรรมรัตน์ ประเสริฐ 1
22 มนัส บุญประกอบ 1
23 สมชัย วัฒนการุณ 1
24 เซเฟริโน เลเด็สมา 1
25 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
26 ศรีอรุณ ฤทธิรงค์ 1
27 จิตรา พีชะพัฒน์ 1
28 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
29 Chariya Uiyyasathian 1
30 ทิพวรรณ สีดลรัศมี 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 กมล รักสวน 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
36 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
39 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
40 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
41 อมรา พงศาพิชญ์ 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 Kitpramuk Tantayaporn 1
44 จรัส สุวรรณมาลา 1
45 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
46 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
47 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
48 สุมิตรา พูลทอง 1
49 ปองสิน ชูวัฒนกูล 1
50 จุรีวรรณ มณีแสง, 2490- 1
51 กระมล ทองธรรมชาติ 1
52 ผุสดี ตรงต่อการ 1
53 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
54 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
55 ประธาน อารีพล 1
56 Chakkaphan Sutthirat 1
57 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
58 แสงสันต์ พานิช 1
59 ชอุ่ม มลิลา 1
60 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 อารีผีน เทพลักษณ์ 1
63 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
64 สายฝน ควรผดุง 1
65 อภินันท์ เหงี่ยมสง่า 1
66 ประกาศิต สุทัศน์สันติ 1
67 สิริพร สิวราวุฒิ 1
68 ประพิศ นามกร 1
69 วาสนา เสียงดัง 1
70 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
71 อุทัย บุญประเสริฐ 1
72 ทัสนี วงศ์ยืน 1
73 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
74 ประสพ ชารีนิวัฒน์ 1
75 สมพร พรมดี 1
76 ประคอง บัวปรอท 1
77 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
78 นิภา ไชยรินคำ 1
79 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
80 ธวัชชัย สันติสุข 1
81 กานต์ กุณาศล 1
82 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
83 ทองหนัก สิริมาตร์ 1
84 นันทา คูณรัตนศิริ 1
85 สุวิชา ทองสิมา 1
86 วัลลภ แย้มเหมือน 1
87 ทองเพ็ชร จุมปา 1
88 สำเริง แย้มโสภี 1
89 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
90 ดิเรก ศรีสุโข 1
91 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
92 จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ 1
93 อวย เกตุสิงห์ 1
94 จิตรา ทองคณารักษ์ 1
95 ประธาน ดาบเพชร 1
96 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
97 วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ 1
98 วรรณพร อรรถธรรมสุนทร 1
99 วันชัย มีชาติ 1
100 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
101 ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 ชัยยุทธ ศรีขจร 1
104 Rajalida Lipikorn 1
105 เวช มงคล 1
106 ไววิทย์ พุทธารี 1
107 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
108 มนตรี ศรีรักษา 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 ศรีประภา สนธิขันธ์ 1
111 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 สุภาพร ลีวิโรจน์ 1
114 สุวัตร สิทธิหล่อ 1
115 Varunee Padmasankh 1
116 กันยารัตน์ จิตตเกษม 1
117 ประนอม รอดคำดี 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
120 วินัย งามแสง 1
121 Chonticha Srisawang 1
122 Jittima Chatchawansaisin 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 Chayaporn Supachartwong 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
127 ประคอง ชอบเสียง 1
128 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
129 ๋Janes, Gavin W. 1
130 รุ่งราวี ทองกันยา 1
131 Yeshey Penjor 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 สุวดี ยาป่าคาย 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
137 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
140 ศุกันยา ห้วยผัด 1
141 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
142 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
143 Acom Sornsute 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 สุมา เมืองใย 1
148 Vanida Chantarateptawan 1
149 สุชาติ วังวิเศษ 1
150 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
151 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
152 Jaitip Paiboon 1
153 สมพิศ สมจิตต์ 1
154 สุวัฒน์ แสนทวี 1
155 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
156 สติ สุขชาติ 1
157 สุวรรณ บุราณ 1
158 สำเนา จริตธรรม 1
159 สมพร ไชยมงคล 1
160 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
161 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
162 Puttipongse Varavudhi 1
163 Naiyana Chaiyabutr 1
164 ละอองทิพย์ เหมะ 1
165 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
166 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
167 Ampa Luiengpirom 1
168 บรรจง คณะวรรณ 1
169 Supa Chantharasakul 1
170 Panee Boonthavi 1
171 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
172 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
173 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
174 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
175 Thada Jirajaras 1
176 ศิริชัย ศิริกายะ 1
177 Srilert Chotpantarat 1
178 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
179 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
180 กาญจนา แก้วเทพ 1
181 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
182 Chalermpol Leevailoj 1
183 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
184 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
185 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
186 Boonchai Sangpetngam 1
187 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
188 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
189 Wilai Anomasiri 1
190 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
191 Vimolmas Lipipun 1
192 มยุรี ตันติสิระ 1
193 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
194 สุริชัย หวันแก้ว 1
195 Garnpimol C. Ritthidej 1
196 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 1
197 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
198 วัฒนชัย สมิทธากร 1
199 Kittisak Likhitwitayawuid 1
200 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
201 Sumphan Wongseripipatana 1
202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
203 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
204 วรินทรา วัชรสิงห์ 1
205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
207 ธเนศร์ กลิ่นมิ่ง 1
208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
209 สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ 1
210 สุรศักดิ์ เกตุสุภะ 1
211 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
212 เอกชัย อดุลยธรรม 1
213 Pornpimol Muanjai 1
214 สังวร วรศานต์ 1
215 สุรางคนา มัณยานนท์ 1
216 นิคม อรรคอำนวย 1
217 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
218 Somying Tumwasorn 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
220 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
221 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
222 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
223 วิไล ชินธเนศ 1
224 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
225 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
226 กมล พลอยงาม 1
227 คัคนางค์ มณีศรี 1
228 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
229 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
230 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 1
9 2540 2
10 2539 9
11 2538 3
12 2537 7
13 2536 4
14 2535 4
15 2534 2
16 2532 5
17 2530 2
18 2529 1
19 2528 1
20 2527 1
21 2526 1
22 2525 5
23 2524 2
24 2523 2
25 2522 2
26 2516 1
27 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
2 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนัก และการฝึกด้วยพลัยโอเมตริก ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร
ปี พ.ศ. 2548
3 การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2547
4 การวิเคราะห์เชิงนโยบาย การก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
ปี พ.ศ. 2545
6 การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
7 การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
8 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2540
10 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
11 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
15 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
16 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียน
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
18 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 6
19 การวิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
20 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
21 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
22 การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
23 การวิเคราะห์ลักษณะความเป็นนักพัฒนาของผู้บริหารสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
24 สภาพและปัญหาการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
25 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 12
27 การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
28 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
29 การวางแผนและปัญหาการวางแผนในโรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
30 ปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
31 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก
32 การศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขต สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
33 สภาพและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เขตการศึกษา 6
34 การศึกษากระบวนการบริหารการกำกับงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
35 การติดตามควบคุมกำกับ และประเมินผลตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
36 การศึกษานโยบายการผลิตพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 (พ.ศ. 2504-2534)
37 การศึกษาระบบงานวางแผนของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือสังกัด ของงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
38 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2534
39 การบริหารการเงินของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
40 การศึกษาการนำนโยบายเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2532
41 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมงาน ในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 5
42 การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
43 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
44 ระบบงานวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา 11
45 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2530
46 การศึกษาการวางแผนพัฒนาการประถมศึกษาของ สำหนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 2
47 การศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2529
48 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2528
49 การวางแผนการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
50 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2526
51 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
52 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
53 การนำเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของครูใหญ่ ในโรงเรียนคาทอลิกกรุงเทพฯ
54 การบริหารงานฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 3
55 ระบบการวางแผนในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
56 การคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2524-2529
ปี พ.ศ. 2524
57 ความต้องการการนิเทศเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษาหนึ่ง
58 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
59 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง
60 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะวิชาในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
61 โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปาง
62 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1
ปี พ.ศ. 2516
63 ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย