ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย ตันละมัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุทัย ต้นละมัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2554 1
5 2550 6
6 2549 1
7 2548 6
8 2547 5
9 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมกระบวนการจัดการข้อมูลจากการรายงานของมวลชนในช่วงเวลาการเผชิญภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทัศนคติต่อความเสี่ยง พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลทางการเงินและต้นทุนการกู้ยืม
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์และรูปแบบโจทย์ที่มีต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้เรื่องงบการเงินรวม
5 ความพอดีระหว่างเทคโนโลยีส่วนประสานกับรูปแบบคำถามและประสบการณ์การเรียนรู้จากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ปี พ.ศ. 2554
6 มูลค่าของตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานในรัฐวิสาหกิจไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบและการประเมินเทียบเคียง ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
8 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
9 การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
10 การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวม หรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
11 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 มูลค่าของตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานในรัฐวิสาหกิจไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีต่ออัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี : กรณีการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
14 การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวมหรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
15 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการประเมินเทียบเคียงในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
16 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
17 การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
18 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการเปิดเผยความเสี่ยง กับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและโครงสร้างความเป็นเจ้าของของคณะกรรมการบริษัท กับผลการ ดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
20 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบและการประเมินเทียบเคียงในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
21 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
22 การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
23 การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวม หรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
24 การรับรู้ความสำคัญต่อปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนาระบบและความสำเร็จของระบบต้นทุนฐานกิจกรรม : กรณีของผู้ใช้ระบบในการไฟฟ้านครหลวง
ปี พ.ศ. 2546
25 การให้ความสำคัญต่อมุมมองตามแนวคิดระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพและความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรในอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มของประเทศไทย