ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัยวรรณ ตรีนุชกร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 เจตคติและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน และองค์กรในพื้นที่ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 สถานการณ์และความต้องการเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์สำหรับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2554
4 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 77 ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษา 15 มีนาคม 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
6 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ก่อนและหลังการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ [สาธารณสุขชุมชน]
ปี พ.ศ. 2553
7 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อการจัดบริการของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
9 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง โดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"
ปี พ.ศ. 2551
11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูดและการฟังเพื่อวิจารณ์การพูดในที่ชุมชน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ
12 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในระดับชุมชน
13 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"
ปี พ.ศ. 2549
14 การฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน (พัฒนาจิต) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2547
ปี พ.ศ. 2548
15 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ชุดวิชาการดูแลสมาชิกครอบครัวแต่ละวัย
ปี พ.ศ. 2547
16 การฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน (พัฒนาจิต) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2547
17 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ชุดวิชาการดูแลสมาชิกครอบครัวแต่ละวัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ชุดวิชาการดูแลสมาชิกครอบครัวแต่ละวัย
19 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูดและการฟังเพื่อวิจารณ์การพูดในที่ชุมชนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธ
20 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์
21 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อการจัดบริการของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
22 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 77 ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษา 15 มีนาคม 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น