ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัยวรรณ ตรีนุชกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 เจตคติและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน และองค์กรในพื้นที่ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 สถานการณ์และความต้องการเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์สำหรับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ก่อนและหลังการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ [สาธารณสุขชุมชน]
ปี พ.ศ. 2553
5 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง โดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"
ปี พ.ศ. 2547
7 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ชุดวิชาการดูแลสมาชิกครอบครัวแต่ละวัย